27.10.2017 - 28.10.2017 - Konference Management in the Digital Era

31.10.2017 - Snídaně s děkanem

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Podmínky přijímacího řízení do magisterského oboru Management

Tato stránka popisuje podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského oboru Management s počátkem studia v akademickém roce 2017/2018.

Základní podmínkou pro přijetí je řádné ukončení studia alespoň bakalářského studijního programu. Dosažení příslušného vzdělání musí být doloženo nejpozději v den zápisu do studia. Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie bakalářského diplomu resp. odevzdáním potvrzení vydaného danou školou v případě, že diplom ještě neobdrželi. Cizí státní příslušníci, kteří své vzdělání nezískali v České republice nebo ve Slovenské republice, jej prokazují jak odevzdáním úředně ověřené kopie bakalářského diplomu, tak i současným odevzdáním úředně ověřené kopie Nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Bez předložení těchto dokumentů nemohou být uchazeči přijati do studia. Pokud uchazeči již mají bakalářský diplom v době konání přijímacích zkoušek, odevzdají požadované dokumenty komisi při prezenci v době konání přijímacích zkoušek.

Dle vyhlášky o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE pro akademický rok 2017/2018 děkan promine skládání přijímací zkoušky absolventům bakalářského stupně studia Fakulty oboru Podniková ekonomika a management, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia oboru Management do bezprostředně následujícího akademického roku za následujících podmínek:

  • Ukončili bakalářské studium do řádného termínu přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia stejného oboru a stejné formy;
  • Ukončili bakalářské studium ve lhůtě maximálně šesti semestrů;
  • Nežádali o dodatečné kredity nad rámec rezervních kreditových poukázek;
  • Umístili se dle průměrného prospěchu do 60% kvantilu (počítaného bez posledního semestru studia).

Nutno zdůraznit, že i pro tyto studenty platí, že si musejí podat přihlášku ke studiu přes ISIS - po přihlášení přes Moje studium a sekci Elektronická přihláška ke studiu.

Ostatní uchazeči musejí skládat přijímací zkoušku. Pro obor Podniková ekonomika a management přijímací zkouška zahrnuje

  • test z ekonomie
  • a test z odborného předmětu.

Každý test je hodnocen max 100 body. Zkoušku složil pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhl min. 50 bodů. Oba dva testy vycházejí ze stěžejních předmětů v bakalářském stupni studia oboru Podniková ekonomika a management. Test z ekonomie vychází z předmětů 3MI102 Mikroekonomie I, 3MI103 Makroekonomie I, test z odborného předmětu pak z předmětů 3SG200 Strategická analýza, 3MG212 Marketing 1, 3MA101 Management, 3PA311 Personální řízení 1, 3LG211 Logistika a 3PS211 Psychologie a sociologie řízení. Zájemce o studium proto odkazujeme na sylaby jednotlivých předmětů, které jsou k dispozici ve veřejném katalogu předmětů v systému InSIS (vložením číselného kódu, identu, předmětu se sylabus zobrazí). Ukázky testů z minulých přijímacích řízení jsou k dispozici v sekci Úřední deska/Dokumentace fakulty. Vzhledem k výrazně mezinárodnímu charakteru oboru je obecným předpokladem uchazečů schopnost studovat klíčové texty z oboru v anglickém jazyce.

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu bodů z předepsaných testů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

Přihláška ke studiu a důležité termíny

Termín podávání přihlášek: 30. duben 2017
Termín přijímacích zkoušek: 3. července 2017
Zápisy: 4. července 2017

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://insis.vse.cz/prihlaska/. Nezapomeňte si, prosíme, uschovat přihlašovací údaje. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši 640,– Kč lze uhradit výhradně tímto způsobem. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se nevrací.

Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny obory navazujícího magisterského studia, avšak dle směrnice děkana o přijímacím řízení lze studovat pouze jeden obor. Na každý obor se podává vždy pouze jedna přihláška. U oboru Podniková ekonomika a management si uchazeč musí předem zvolit formu studia (prezenční, distanční) – tj. nemůže podávat přihlášku na obě formy studia. Fakulta nevylučuje, že v případě podání přihlášek na více fakult VŠE či na oba obory Fakulty podnikohospodářské může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná. Zastoupení na základě plné moci (není potřeba úředně ověřovat) je možné. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).