Informace k zadávání publikační činnosti

Informace o publikační činnosti v systému ISIS a v PCVSE se liší. Veškeré informace o Vaší publikační činnosti naleznete v databázi PCVSE zde: http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/ Za Fakultu podnikohospodářskou zadává publikační činnost Ing. Blanka Helclová, Ph.D. (RB 347). Pro zadání publikační činnosti do databáze musíte odevzdat originální publikaci (knihu, časopis, sborník,CD, DVD apod.) a vytištěný formulář. Vyplněný formulář je nutné odeslat v elektronické podobě (formát doc.) a na adresu blanka.helclova@vse.cz.  

Publikační činnost je třeba předat k zadání do databáze neprodleně po jejím vydání. Originál publikace nemusí být dodán jen v případě, kdy kniha/periodikum či jiný druh publikace vychází pouze on-line nebo je plný text dostupný na internetu (pod odkazem, který je uveden ve formuláři). Publikační činnost nesmíte mít v databázi zadanou dvakrát. Vždy se domluvte se svým spoluautorem (článku, kapitoly, monografie a pod.) na způsobu zadání do databáze. Přednostně využívejte formuláře zde. V případě, že by pro druh Vaší publikace formulář nebyl dosud vytvořen, kontaktujte Ing. Helclovou pro jeho doplnění. V případě hromadného zadávání publikační činnosti (sborník) je třeba odevzdat protokol ke každému příspěvku zvlášť (u spoluautorství lze dalšího spoluautora buď připsat na protokol nebo dopsat ručně) a CD nebo knihu odevzdat pouze jedenkrát (například za katedru). Velkou pozornost věnujte hlavně zařazení příspěvku do kategorií Knižní monografie (tj. odborná kniha) x Knižní monografie učebnice a kategorii Recenze (text v časopise) x Oponentský posudek (recenzenti knihy).

Manažerské shrnutí

Pro články v časopise s impakt faktorem / evidované ve Scopus / výzkumné zprávy platí povinnost vyplnit manažerské shrnutí (vzor zde) a odevzdat ho spolu s formulářem pro zadání do databáze publikační činnosti.

Pravidla rozdělení podílu jednotlivých kateder v kategorii monografie a monografie – učebnice (za rok 2013-14)

Monografie převážně vytvořené autory z FPH zadává přednostně hlavní autor. Zadavatel odevzdá vyplněný formulář pro databázi a formulář pro přesné rozdělení podílů jednotlivých kateder/autorů (formulář dostupný zde). V případě, že není hlavní autor publikace z FPH, za zadání a rozdělení podílů jiných kateder odpovídá zadavatel publikace (po předchozí domluvě s ostatními autory). Zadavatel/hlavní autor rozhoduje o přidělení podílu externích autorů na jednotlivé katedry.