15. 8. 2017 bude vyhlášena první veřejná soutěž programu ÉTA (TA ČR)

15. srpna bude vyhlášena 1. veřejná soutěž nového programu ÉTA (podrobné informace zde). Minimální délka projektu je 12 měsíců, maximální doba řešení 3 roky.

Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:

 • člověk a společnost v kontextu dynamických společenských a technologických proměn a výzev 21. století,
 • člověk a prostředí pro jeho život v kontextu udržitelného rozvoje krajiny, regionů, měst a obcí a stavební kultury,
 • člověk a ekonomika v kontextu objevení nových konkurenčních výhod a rozvoje kompetencí pro 21. století,
 • člověk a společenský systém v kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.

V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více těchto aspektů:

 • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
 • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
 • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Jedná se především o projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jejichž cílem je zmírňování  hrozeb a využívání příležitostí v kontextu současných i budoucích výzev 21. století. Takovými výzvami jsou míněny oblasti,  které mají vliv na dynamické proměny současné společnosti,  jako:

 • principy čtvrté průmyslové revoluce
 • digitalizace, virtuální realita a umělá inteligence
 • média a sociální sítě
 • sociální služby, sociální práce, sociální bydlení a sociální začleňování
 • rodinná politika
 • demografické proměny – stárnutí a fragmentace společnosti;
 • sociálně pojistné systémy
 • migrace a integrace
 • rovné příležitosti mužů a žen a principy nediskriminace
 • zdraví, psychosociální rozvoj a spiritualita
 • globalizace a regionalizace
 • architektura, urbanismus a  životní  prostor
 • udržitelnost a životní prostředí
 • propojení  fyzické a virtuální
 • vzdělávací výzvy
 • zaměstnanost
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • udržitelný růst a nové konkurenční výhody
 • inovační kultura, kreativní ekosystém
 • design, designové myšlení a inovace
 • nové strategické nemateriální zdroje
 • digitální a kreativní ekonomika
 • média a  technologie
 • zakládání podniků, kultura a etika podnikání
 • klastrování a strategické síťování
 • participace občanů na státní správě a komunálním životě
 • ochrana práv duševního vlastnictví, otevřené inovace, velká data
 • strategická podpora výzkumu, vývoje a inovací
 • odpovědný výzkum, vývoj a inovace a společenská odpovědnost organizací
 • tvorba a hodnocení veřejných politik a intervencí
 • veřejné služby orientované na občana.

>> Podrobné informace zde