Termíny čerpání prostředků vědy v rámci institucionální podpory

Pro projekty IGA platí následující podmínky.

Průběžně

 • Dofinancování vědeckých projektů – dle potřeby/smlouvy, třeba avizovat co nejdříve, u pokračujících projektů do konce ledna
 • Podpora fakultních konferencí a časopisů – dle termínů konání konferencí a vydání čísel časopisu
 • Účast na konferencích, publishing fee, peer review – ihned dle potřeby
 • Podpůrné činnosti – průběžně
 • Oponentní posudky – následující měsíc
 • Podání vědeckého projektu – následující měsíc

Červenec

K 30. červnu – vyplaceno ve mzdách za červenec

 • Odměny za publikace v prvním pololetí, resp. 12 – 06, na základě publikační činnosti v DB publikační činnosti – NUTNO dodat ing. Richtrové do 20. 6. + informace od autorů k článkům online first (doklad o publikaci online first proděkanovi pro vědu a výzkum), opět do 20. 6.
 • Kvalifikační růst v prvním pololetí
 • Odměna za dostudování doktorandů v prvním pololetí

Listopad

K 20. listopadu – vyplaceno ve mzdách za listopad

 • Odměny za publikace v druhém pololetí, resp. 07-11, na základě publikační činnosti v databázi publikační činnosti – NUTNO dodat ing. Richtrové do 10. 11. + informace od autorů k článkům online first (doklad o publikaci online first vedoucímu Centra vědy a výzkumu), opět do 10. 11.
 • Kvalifikační růst v druhém pololetí
 • Členství ve vědeckých komisích – na základě informací od AP vedoucímu Centra vědy do 10.11.
 • Odměna za dostudování doktorandů v druhém pololetí
 • Odměna za vedení oceněných prací ESOP

Odměňování publikací v rámci projektů IGA

Z důvodu zajištění toho, aby nedošlo k dvojímu financování publikačních výstupů z prostředků institucionální podpory a/nebo specifického výzkumu, bude probíhat odměňování publikačních výstupů akademických pracovníků či doktorandů, kteří jsou nebo byli řešiteli či významnými spoluřešiteli projektů IGA, následujícím způsobem.

Řešitel (spolu s významnými spoluřešiteli) projektu Interní grantové soutěže se svou přihláškou zavazuje k publikování určitého počtu publikací příslušného typu (např. článek v impaktovaném časopise, časopise Scopus) uvedených v očekávaných výstupech projektu. Na podporu těchto publikací slouží prostředky Interní grantové agentury VŠE, včetně mzdových prostředků a stipendií.

Publikace nad rámec (tzn. ve vyšším počtu či v kvalitativně vyšší úrovni publikace) závazných publikačních výstupů budou odměňovány standardním způsobem. V případě vyššího počtu publikací je pro publikace „nad rámec“ doporučeno uvádět projekt „VŠE IP300040“, čímž budou jednoznačně odlišené od publikačních výstupů příslušného projektu IGA. Vyhodnocování publikací a příslušných odměn probíhá dvakrát ročně.