Monografie

Seznam prestižních vydavatelství

Co je monografie?

Monografie (odborná kniha) je bodovaným druhem výsledků dle RIV. Pokud ale plánujeme knihu jako tento typ výsledku uplatnit, je nutné pečlivě zvážit, zda splňuje všechna kritéria. Dle zápisu Komise pro hodnocení z roku 2013 bylo při hodnocení z celkem kontrolovaných 2340 knih „podáno 1474 návrhů na vyřazení, tj. cca 63 %“. Proto platí, že bude-li v případě pochybností katedra trvat na tom, že se má kniha zapsat jako monografie, bude třeba písemného oficiálního vyjádření vedoucího katedry, že v případě vyřazení knihy uhradí katedra ze svých prostředků náklady s tímto vyřazením spojené penalizace.

Definice odborné knihy (monografie) pro účely ISVaV: „Odborná kniha“ prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo autorským týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez fotografických, obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky a posouzená (recenzovaná) alespoň jedním obecně uznávaným odborníkem z příslušného oboru formou lektorského posudku (ne však z pracoviště autorů knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a / nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů.

Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria.
U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kritéria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN. Pokud je odborná kniha zařazena v RIV jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C v případě téhož předkladatele výsledku.

Odbornou knihou nejsou:

 • knihy, které nemají ISBN, případně ani ISMN;
 • učební texty (tj. učebnice, skripta);
 • odborné posudky a stanoviska, studie, překlady, příručky, informační a propagační publikace, ročenky (s výjimkou těch, které splňují požadavky na odbornou knihu), výroční nebo obdobné periodické zprávy;
 • publikované diplomové, doktorské, habilitační a disertační práce,založené na primárních pracích druhu Jimp, opatřené komentářem a kódem ISBN;
 • běžné jazykové slovníky;
 • tiskem nebo elektronicky vydané souhrny rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště);
 • tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů, příp.rozšířených abstraktů či ústních sdělení z konferencí;
 • metodické příručky, katalogy a normy;
 • sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D);
 • beletrie, populárně naučná literatura, cestopisy, texty divadelních her;
 • výběrové bibliografie, výroční zprávy, proslovy, reportáže, soubory studentských soutěžních prací, turistické průvodce;
 • komerční překlady z cizích jazyků;
 • memoáry, informační materiály, popularizující monografie, biografie, autobiografie, účelově monograficky vydané závěrečné zprávy z grantů či projektů.

Stále platí povinnost, pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně ČR.