Etická komise pro výzkum při Centru vědy a výzkumu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Etická komise se zabývá etickými aspekty výzkumu prováděného na fakultě nebo osobami spolupracujícími s fakultou, a zahrnujícího lidské subjekty s výjimkou činností spadajících do působnosti Etické komise VŠE. Komise pracuje v duchu etických pravidel Americké psychologické asociace a spolupracuje s Etickou komisí pro výzkum při Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze.

Postup při podávání žádosti o posouzení projektu:

  • Před podáním žádosti doporučujeme přečtení statutu komise a jednacího řádu (zejména čl. 2) níže
  • Podání žádosti:
    • pokud Váš plánovaný výzkum představuje žádné nebo pouze malé riziko pro účastníky (tj. riziko odpovídá riziku, s nímž se setkáme při kancelářské práci, ve škole, nebo při prohlížení internetu) a současně výzkum nemá být prováděn na zranitelných populacích (jako jsou těhotné ženy, děti mladší 18 let, lidé s omezenými rozhodovacími schopnostmi apod.) a pokud současně v rámci projektu získáváte pouze anonymní data, podejte prosím svou žádost prostřednictvím tohoto formuláře.
    • Pokud Váš projekt nesplňuje výše uvedený bod, tj. existuje střední až velké riziko pro účastníky nebo výzkum má být prováděn na zranitelných populacích nebo budou data identifikovatelná, podejte prosím svou žádost prostřednictvím tohoto formuláře, resp. se obraťte na předsedu komise.
  • Přijetí žádosti Vám potvrdíme emailem. Vaše žádost následně bude posouzena do 3 týdnů. O rozhodnutí komise budete vyrozuměn(a) na email, který byl uveden ve Vaší žádosti. V případě schválení projektu Vám zašleme elektronickou kopii potvrzení v českém a anglickém jazyce o tom, že projekt odpovídá etickým standardům pro sociálně-vědní výzkum na lidech. Chcete-li zaslat originální potvrzení poštou, uveďte tak v žádosti. V případě zamítnutí budete vyzván(a), abyste projekt přepracoval(a) anebo doplnil(a).

Členové komise

doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. (předseda, e-mail) — Katedra managementu FPH VŠE

doc. Ing. Ondřej Machek, Ph.D. (místopředseda, e-mail) — Katedra strategie FPH VŠE

prof. Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D. (člen) — Katedra podnikání FPH VŠE

doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. (členka) — Katedra manažerské psychologie a sociologie FPH VŠE

PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. (externí členka) — Česká asociace psychologie práce a organizace; QED GROUP

Další dokumenty