Základní informace

Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské je orgánem Fakulty podnikohospodářské VŠE.

Vědecká rada fakulty:

  • projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem VŠE,
  • schvaluje studijní programy a obory, které mají být uskutečňovány na fakultě,
  • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem o VŠ,
  • vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan.

Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou činnost. Polovinu členů vědecké tvoří profesoři, docenti a vedoucí představitelé fakulty, druhou polovinu externisté významní odborníci z praxe. Funkční období vědecké rady je shodné s funkčním obdobím děkana. Členství ve vědecké radě je nezastupitelné.

Zasedání vědecké rady probíhají minimálně jednou za semestr.  Členové vědecké rady dostávají k jednání e-mailem podklady nejpozději týden před konáním vědecké rady. Jednání vědecké rady se řídí Jednacím řádem vědecké rady FPH. Zápis z jednání vědecké rady se zveřejňuje na této webové  fakulty.

Pokud je na pořadu jednání vědecké rady habilitační řízení či řízení ke jmenování profesorem, je tato skutečnost s předstihem cca 14 dní zveřejněna na úřední desce fakulty. Prezentace kandidátů habilitačního či profesorského řízení jsou veřejná.

Jednací řád vědecké rady FPH je ke stažení zde.