Možnosti podpory

Zvyšování kvality a citačního ohlasu publikačních výstupů patří mezi základní strategické cíle Fakulty podnikohospodářské.

Kontaktní osoba: doc. Ing. Petr Houdek. Ph.D. (petr.houdek@vse.cz)

Finanční podpora vědecko-výzkumné činnosti

Informační podpora vědecko-výzkumné činnosti

  • Sekce Vědecké časopisy obsahuje informace o přístupech k nejvýznamnějším impaktovaným časopisů v oborech, na které se fakulta zaměřuje, a seznamy impaktovaných a dalších časopisů (Scopus, RVVI), které jsou vhodné pro publikování výzkumu členů fakulty.
  • Sekce Konference obsahuje seznam prestižních konferencí dle zaměření jednotlivých kateder a další vhodné konference organizované Fakultou podnihohospodářskou.
  • Sekce Monografie obsahuje informace k výsledkům typu „odborná kniha“ a seznam prestižních nakladatelství.
  • Sekce Soutěže obsahuje informace o interních i externích soutěžích, kam je možné zasílat publikační výstupy.

Software pro vědeckovýzkumnou činnost

  • Fakulta podnikohospodářská vlastní licenci na software Stata 14, a to pro 10 souběžně pracujících uživatelů. Instalace je k dispozici pro zaměstnance, kteří mají na FPH plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Pro možnost instalace kontaktujte Ondřeje Machka (ondrej.machek@vse.cz).
  • FPH má dále k dispozici software MAXQDA a SPSS. Těmito programy jsou vybavené počítače na fakultní místnosti RB 437.

Další možnosti podpory publikační činnosti

Kvalitní výzkum, který bude zaslán do recenzního řízení významnějšího impaktovaného časopisu, je možné podpořit formou pre-submission peer review, které zahrnuje:

  • Hodnocení a komentáře, konstruktivní náměty na vylepšení;
  • Korekturu anglického jazyka rodilým mluvčím nebo i profesionální agenturou (pro články v Q2 a lepší).
  • Pro korektury standardních článků je možnost využít software Grammarly, na který má fakulta předplacenou licenci. Uživatelské jméno a heslo Vám sdělí pověřená osoba na katedře. Pro více informací kontaktujte Ondřeje Machka.

Poskytujeme rovněž podporu a rady dobré praxe při podání studie do recenzního řízení a v jeho průběhu (výběr vhodného časopisu, reakce na oponentní posudky, strategie pro modifikaci studie atp.).