Habilitační a profesorská řízení

Aktuální Metodika hodnocení uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (SR 03/2017) je zde. Informace Oddělení vědy a výzkumu k habilitačnímu řízení najdete zde. Opatření děkana N10/2020 ze dne 3. 7. 2020 konkretizující požadavky na odborný přínos uchazečů o habilitaci a uchazečů o jmenování profesorem najdete zde.

Informace k Řízení ke jmenování profesorem najdete zde.

Habilitační řízení Obor Habilitační přednáška Datum
Ing. Emil Vacík, Ph.D. Podniková ekonomika a management Hodnocení výkonnosti v organizacích státní správy 13.12.2006
Ing. Jan Heřman, CSc. Podniková ekonomika a management Faktor rizika a jeho analýza při aplikaci výnosových metod oceňování majetku 18.4.2007
PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. Podniková ekonomika a management Proces koučování manažerů 10.10.2007
RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Podniková ekonomika a management Hodnota podnikové flexibility 12.12.2007
JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. Podniková ekonomika a management Přepravní služby jako nedílná součást komplementárních služeb 12.12.2007
Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. Podniková ekonomika a management Implementace controllingu v českých firmách,komparace se světem 26.3.2008
Ing. Lubomír Zelený, CSc. Podniková   management Systémové zpoplatnění dopravní infrastruktury ve veřejné osobní dopravě 8.10.2008
Ing. Romana Nývltová, Ph.D. Podniková ekonomika a management Úloha kapitálových trhů ve financování podniků v různých zemích světa 10.12.2008
PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. Ekonomie Ekonomická teorie reprodukčního rozhodování 25.2.2009
PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. Podniková ekonomika a management Současné koncepce managementu diverzity 30.11.2011
Ing. Jan Čadil, Ph.D. Ekonomie Veřejný dluh a BarroRicardova hypotéza 30.11.2011
Ing. Vít Pošta, Ph.D. Ekonomie Interakce mezi finančními trhy a reálnou ekonomikou: pohled
současné ekonomické teorie
30.11.2011
Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Podniková ekonomika a management Globalizace účetního výkaznictví: zjednodušení nebo administrativní břemeno pro podniky? 12.12.2012
Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Ekonomie Vývoj ekonomické aktivity cizích státních příslušníků v České republice 13.3.2013
Ing. Luboš Smrčka, CSc. Podniková ekonomika a management Zánik podniku jako mechanismus strukturální přeměny aktiv podniku a jejich využití v nových podnikatelských aktivitách – střet pragmatismu a sentimentu v reálném prostředí úpadku ekonomických subjektů 19.6.2013
Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Podniková ekonomika a management Soudobá kritika marketingu a její příčiny 16.10.2013
Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D. Podniková ekonomika a management Podnikatelské a inovační aktivity uvnitř firmy 5.3.2014
Ing. Lenka Švecová, Ph.D. Podniková ekonomika a management Iracionalita a další nedostatky při rizikovém rozhodování 1.7.2014
Ing. Jindřich Špička, Ph.D. Podniková ekonomika a management Porovnání schopnosti derivátů na počasí snižovat příjmové riziko v energetice a v zemědělství 18.2.2015
Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Podniková ekonomika a management Otevřené inovace jako moderní koncept zajišťování konkurenční výhody 10.6.2015
Ing. Václav Stříteský, Ph.D. Podniková ekonomika a management Český spotřebitel v internetovém prostředí: aktuální výzvy na maloobchodním trhu 24. 2. 2016
PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. Ekonomie Vývoj prostorové synchronizace makroekonomických nerovnováh v zemích EU 8. 3. 2017
Mgr. Radek Tahal, Ph.D. Podniková ekonomika a management Důležitost značky v produktových kategoriích a její spojitost s budováním věrnostních schémat

Dle ustanovení §72 odst. 3, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů byla za habilitační práci předložena tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky:
TAHAL, Radek. Loajalita zákazníků a budování věrnostních programů. 1. vyd. Zlín: Radim Bačuvčík – VeRBuM, 2017. 162 s. ISBN 978-80-87500-86-6. Tato monografie je dostupná v Národní knihovně České republiky.

25. 10. 2017
Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. Podniková ekonomika a management Ekonomická výkonnost rodinných firem

Habilitační práce je dostupná v InSIS.

28. 2. 2018
Ing. Petr Houdek, Ph.D. Podniková ekonomika a management Využití forenzní ekonomie při detekci nečestného či skrývaného chování zaměstnanců a manažerů

Habilitační práce je dostupná v InSIS.

28. 2. 2018
Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. Podniková ekonomika a management Habilitační práce s názvem „Přístupy k rozvoji zaměstnanců“ je dostupná v InSIS. 7. 11. 2018
Ing. Oto Potluka, Ph.D. Podniková ekonomika a management Habilitační práce s názvem „Management dopadových evaluací“ je dostupná v InSIS. 7. 11. 2018
Ing. Hana Urbancová, Ph. D. Podniková ekonomika a management Téma přednášky: Přínosy a rizika vyplývající z aplikování age managementu

Habilitační práce s názvem „Age management pro zlepšení strategického managementu lidských zdrojů v organizacích“ je dostupná v InSIS. Jedná se o komentář k publikovaným vědeckým článkům.

26. 2. 2020
Ing. Petr Kolář, Ph.D. Podniková ekonomika a management Téma přednášky: Kontinentální intermodální přeprava v rámci distribučních řetězců mezi Dálným východem a Evropou

Dle ustanovení §72 odst. 3, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů byla za habilitační práci předložena tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky:
Kolář, Petr. Intermodální přeprava se zvláštním zřetelem na její organizaci a řízení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 136 s. ISBN 978-80-7598-415-9. Tato monografie je dostupná v Národní knihovně České republiky.

26. 2. 2020
Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc Podniková ekonomika a management Téma přednášky: Ekonomické dopady podpory podnikání v České republice

Habilitační práce s názvem „Ekonomické dopady podpory podnikání v České republice“ je dostupná v InSIS.

 22. 6. 2020
Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D. Podniková ekonomika a management Téma přednášky: Přístupy a nástroje v oblasti šetrného chování k životnímu prostředí, význam pro strategii podniků a jejich výkonnost

Dle ustanovení §72 odst. 3, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů byla za habilitační práci předložena tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky:

Krause, Josef. Podniková environmentální strategie. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 248 s. ISBN 978-80-7598-560-6. Tato monografie je dostupná v Národní knihovně České republiky.

 22. 6. 2020
Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. Podniková ekonomika a management Téma přednášky: Praktiky českého spotřebitele v době krize: jak se český spotřebitel v krizi vrací do minulosti ke starým osvědčeným receptům

Dle ustanovení §72 odst. 3, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů byla za habilitační práci předložena tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky:

Chytková, Zuzana. Český spotřebitel a šetrnost v době krize. 1. vyd. Zlín: VeRBum, 2020. 198 s. ISBN 978-80-88356-04-2. Tato monografie je dostupná v Národní knihovně České republiky.

řízení zastavené z důvodu vypršení akreditace
Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. Podniková ekonomika a management Téma přednášky: Vnitroskupinový konflikt v rodinných firmách

Habilitační práce s názvem „Konflikty v rodinných firmách“ je dostupná v InSIS.

řízení zastavené z důvodu vypršení akreditace
Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Podniková ekonomika a management Habilitační práce s názvem „Vliv etické organizační kultury na spokojenost a loajalitu zaměstnanců“ je dostupná v InSIS. řízení zastavené z důvodu vypršení akreditace
Ing. Pavel Částka, Ph.D. Podniková ekonomika a management Standardy systémů řízení. Difúze, dopady a správa standardů řízení zastavené z důvodu vypršení akreditace
Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. Management a manažerská ekonomie Dle ustanovení §72 odst. 3, písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů byla za habilitační práci předložena tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky:

Chytková, Zuzana. Český spotřebitel a šetrnost v době krize. 1. vyd. Zlín: VeRBum, 2020. 198 s. ISBN 978-80-88356-04-2. Tato monografie je dostupná v Národní knihovně České republiky.

16. 6. 2021
Ing. Aleš Kubíček, Ph.D. Management a manažerská ekonomie Habilitační práce s názvem „Konflikty v rodinných firmách“ je dostupná v InSIS. 16. 6. 2021
Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Management a manažerská ekonomie Habilitační práce s názvem „Vliv etické organizační kultury na spokojenost a loajalitu zaměstnanců“ je dostupná v InSIS. 20.10.2021
Ing. David Říha, Ph.D., MBA Management a manažerská ekonomie Efektivita vybraných nástrojů marketingové komunikace při podpoře prodejního procesu a tvorbě vztahu se zákazníkem 21. 2. 2022
Mgr. et Mgr. Ing. Štěpán Bahník, Ph.D. Management a manažerská ekonomie Dopady replikační krize na výzkum efektu zakotvení 16.11.2022
Marko Orel, Ph.D. Management a manažerská ekonomie The Future of Work: Navigating the Impact of Immersive Technology in the Virtual Workspace 21. 6. 2023
Profesorské řízení Obor Profesorská přednáška Datum
doc. Ing. Petr Pernica, CSc. Podniková ekonomika a management Plní logistika v ČR poslání nástroje ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků? 8.10.2008
doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Podniková ekonomika a management Dopady harmonizace účetního výkaznictví na finanční výkonnost a strategii obchodních korporací 10. 6. 2015
doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. Ekonomie Nové trendy ekonomických teorií na počátku 21. století (a osobní přínos v oboru, včetně další koncepce vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti) 10. 6. 2015
doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Podniková ekonomika a management Multiprojektování – moderní nástroj strategického řízení firem 9. 11. 2016
doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Podniková ekonomika a management Řízení ke jmenování profesorem (shrnutí aktivit v oblasti pedagogické, výzkumné, spolupráce s praxí a aktivit souvisejících s manažerskými pozicemi na VŠE) 9. 11. 2016
doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Podniková ekonomika a management Řízení ke jmenování profesorem (shrnutí aktivit v oblasti pedagogické, výzkumné, spolupráce s praxí) 28. 2. 2018
doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. Podniková ekonomika a management Řízení ke jmenování profesorem (shrnutí aktivit v oblasti pedagogické, výzkumné, spolupráce s praxí) 6. 6. 2018
doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Podniková ekonomika a management Přínos k rozvoji oboru podnikání 6. 2. 2019
doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D. Ekonomie Regionální cenové hladiny – výpočet a význam 6. 2. 2019