Základní informace

Předsedu oborové rady a její členy jmenuje děkan fakulty. Oborová rada zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za akademický rok. Řeší koncepční a další odborné a organizační záležitosti týkající se studijních programů a oborů doktorského studia. V souladu se studijními předpisy navrhuje předměty k akreditaci nebo reakreditaci.

Složení oborové rady FPH