Centra excelence

V rámci center excelence fungují relativně autonomní týmy složené z praktiků a akademiků, kteří se specializují na danou oblast. Centra představují společnou platformu pro interdisciplinární týmovou spolupráci mezi fakultními pracovišti a praxí, orientovanou vedle aktivit smluvního výzkumu i na vzdělávací a další aktivity.

CERO je odbornou výzkumnou, vzdělávací a poradenskou institucí v oblasti ekonomiky regulovaných odvětví, ekonomiky energetiky a strategií v energetice. Orientuje se zejména na účast ve výzkumných projektech zaměřených na regulační metody v energetice a ekonomiku a strategie energetických odvětví. Například v roce 2020 Centrum realizovalo pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR studii Cenová elasticita poptávky po elektřině, zemním plynu a pevných palivech používaných v domácnostech v ČR. Ministerstvo tuto studii požadovalo jako podklad pro jednání s Evropskou komisí o úsporách energie.

Aktivity centra:

 • výzkum v oblasti regulace, ekonomiky a strategií v energetice
 • podpora rozvoje znalostí a vzdělávání v oblasti ekonomiky regulovaných odvětví a regulace, ekonomiky a strategií v energetice
 • odborné poradenství v oblasti regulace, ekonomiky a strategií v energetice
 • spolupráce na přípravě legislativních řešení v oblasti regulace

Webové stránky centra

CEVÝZ využívá plně vybavenou velkou laboratoř pro výzkum v oblasti managementu, marketingu, ekonomie, psychologie a příbuzných oborech. Pro zájemce z řad zaměstnanců fakulty a univerzity a externích organizací poskytuje centrum zázemí a služby spojené s přípravou, organizací, prováděním a vyhodnocováním laboratorního a online výzkumu. Centrum aktivně podporuje využívání principů transparentní a otevřené vědy na Fakultě podnikohospodářské.

Mezi stěžejní činnosti tohoto centra patří:

 • navrhování a realizace terénního, laboratorního a online výzkumu pro soukromý i veřejný sektor,
 • konzultace vědecko-výzkumných návrhů a grantových projektů,
 • poskytování zázemí a know-how pro provádění terénního, laboratorního a online výzkumu,
 • rozvoj mezinárodní výzkumné spolupráce,
 • zprostředkování výzkumných stáží pro studenty
 • a podpora důvěryhodnosti vědeckého výzkumu prostřednictvím dodržování principů „otevřené vědy“ a jejich popularizace.

Webové stránky centra

Centrum pro marketingový výzkum a strategický marketing se zaměřuje především na ad hoc projekty, jako jsou výzkumy aktuální tržní situace podniků a dalších organizací. Realizuje kvantitativní a kvalitativní výzkumy a jejich kombinace. V případě potřeby spolupracuje s externími dodavateli specializujícími se na výzkumné technologie a služby.

Pomáhá společnostem nalézat nové obchodní příležitosti i podrobně porozumět chování stávajících zákazníků a nacházet souvislosti mezi obchodními procesy. Centrum má na svém kontě několik výzkumných projektů, které byly realizovány pro klienty z oblasti IT technologií, farmacie, financí, sportu a dalších oblastí podnikové praxe.

Je propojeno s vedlejší specializací Marketing. Studenti této specializace se proto mohou podílet na projektech Centra (v rámci svých semestrálních týmových projektů, diplomových prací apod.).

Webové stránky centra

Centrum pro etiku podnikání a řízení udržitelnosti využívá odborné znalosti v oblasti řízení udržitelnosti a pomáhá organizacím i jednotlivcům řešit problémy udržitelnosti. Centrum například uspořádalo semináře s organizacemi, jako jsou IKEA, Skanska, ČSOB (pobočka banky KBC), ČEZ a Vodafone. Na základě výsledků této spolupráce zavedly společnosti konkrétní opatření ke zvýšení udržitelnosti svých hlavních činností.

Mezi základní pilíře etického rozměru centra patří:

 • Etické prvky podnikové strategie, vize, mise.
 • Etické předpoklady a důsledky podnikání podle platné legislativy ČR a EU.
 • Hodnotový smysl a obsah Corporate Governance a filozofie tzv. Compliance, které slouží jako prevence proti korupci, konfliktu zájmů apod.
 • Rozměr manažerské zodpovědnosti (ekonomický, společenský a environmentální).
 • Etický dopad podnikání a managementu s ohledem na budoucí generace.

Webové stránky centra

Hlavním cílem Centrum pro rodinné firmy je podpora excelence ve výzkumu a informovanosti v oblasti rodinného podnikání v České republice.

Aktuálními oblastmi výzkumu Centra jsou:

 • vytvoření komplexní databáze rodinných firem v České republice,
 • porovnávání výkonnosti rodinných a nerodinných firem,
 • stabilita rodinných firem a rodinné cíle a záměry.

Centrum také pořádá konference a pomáhá rodinným firmám s jejich podnikáním prostřednictvím specializovaných kurzů.

Webové stránky centra

CWER má za cíl zkoumat proměny práce a pracovního prostředí a jejich sociální a kulturní aspekty. Výzkumníci CWER provádí výzkum a poradenství pro různé organizace a veřejný sektor.

Výzkumná témata CWER:

 • Pracovní prostředí zaměřeno na člověka (human-centred workplace): lidský kapitál, produktivita a související tenze, identity spojené s prací.
 • Fyzické pracoviště: dizajn a struktura pracovního prostředí
 • Digitální pracoviště: digital twinning, využití XR technologií, digitální pracovní prostředí
 • Metodologie: etnografie pracovního prostředí, digitální etnografie, zapojení nástrojů virtuální reality do etnografie

Webové stránky centra

Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka (CRI) je institucí pro poradenskou, pedagogickou a vědeckou činnost v oblasti krize podniku, jejích příčin, průběhu a řešení. V rámci své společenské odpovědnosti přispívá i k výzkumu a praktickému zvládnutí problematiky osobních bankrotů.

CRI realizuje výzkumné, poradenské, evaluační, expertní, vzdělávací, informační případně další aktivity za účelem:

 • rozvoje znalostí o restrukturalizačních procesech, mechanismech úpadků a vymáhání pohledávek na všech úrovních, včetně finanční gramotnosti v České republice,
 • výzkumu restrukturalizačních a insolvenčních procesů,
 • spolupráce na přípravě legislativních řešení v oblasti restrukturalizace a insolvence,
 • zvyšování kvality pedagogického procesu v oblasti restrukturalizace a insolvence v rámci VŠE v Praze,
 • spolupráce s praxí při řešení situací vznikajících insolvenčních a jiných řízeních.

Webové stránky centra