Přijímací zkoušky

Příjímání přihlášek do oboru navazujícího magisterského studia Management a oboru navazujícího magisterského studia Arts management se zahájením studia v následujícím akademickém roce, tj. 2018/2019, bude probíhat od 15. listopadu 2017 do 30. dubna 2018. Přijímací řízení se pak bude konat 2. července 2018. Kontaktní osobou pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studia těchto dvou oborů je paní Zdeňka Kudlíková (zdenka.kudlikova@vse.cz, tel.: 224 09 8409).

Přijímání přihlášek do anglicky vyučovaného oboru International Management probíhá od 15. listopadu 2017 do 28. února 2018. Kontaktní osobou pro tento obor je paní Ing. Šárka Otčenášková (sarka.otcenaskova@vse.cz, tel.: 224 09 8825).

Přijímání přihlášek do anglicky vyučovaného oboru Management probíhá od 15. listopadu 2017 do 30. dubna 2018. Kontaktní osobou pro tento obor je pan Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. (ladislav.tyll@vse.cz, tel.:+420 224 09 8358).

Podmínky přijímacích zkoušek

Předpokládaný počet přijatých uchazečů  je cca 380 do oboru Management (MG), 80 do oboru Arts Management (AM), 50 do oboru International Management (IG) a 50 do oboru Management (MIMG).

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Přihlášku je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Poplatek za přijímací řízení je 650 Kč pro obory vyučované v českém jazyce a 50 EUR (resp. 1 300 Kč) pro obory vyučované v cizím jazyce. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací. Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny obory navazujícího magisterského studia (ale není možné si volit alternativní obor z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek), studovat však lze pouze obor jeden. Fakulta podnikohospodářská nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan promine dle vyhlášky skládání přijímací zkoušky absolventům bakalářského stupně studia Fakulty podnikohospodářské, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia stejného oboru (navazujícímu magisterskému oboru Arts management odpovídá bakalářský obor Arts management, navazujícímu magisterskému oboru Management odpovídá bakalářský obor Podniková ekonomika a management) do bezprostředně následujícího akademického roku a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. Ukončili bakalářské studium do řádného termínu přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia stejného oboru a stejné formy; ukončili bakalářské studium ve lhůtě maximálně šesti semestrů; nežádali o dodatečné kredity nad rámec rezervních kreditových poukázek;
  2. Ukončili bakalářské studium do řádného termínu přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia; získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných FPH pro uchazeče o navazující magisterské studium v roce 2018 alespoň 75 % bodů z každé části testu a podají si žádost o prominutí přijímací zkoušky.

Nutno zdůraznit, že i pro tyto studenty platí, že si musejí podat přihlášku ke studiu přes InSIS – po přihlášení přes Moje studium v sekci Elektronická přihláška ke studiu.

Statistika přijímacího řízení

Za akademický rok 2017/18 jsou výsledné statistiky za navazující magisterský stupeň následující:

Obor Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
N-EM-AM Arts Management 130 80 64 12 64 59
N-EM-IG International Management 122 115 67 33 51 45
N-EM-MIMG Management 25 18 18 0 18 5
N-EM-MNG Management 929 563 440 84 440 425
všechny obory 1206 776 589 129 573 529