Přijímací zkoušky

Podmínky přijímacích zkoušek

Předpokládaný počet přijatých uchazečů  je cca 380 do oboru Management (MG), 80 do oboru Arts Management (AM), 50 do oboru International Management (IG) a 50 do oboru Management (MIMG).

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Přihlášku je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Poplatek za přijímací řízení je 690 Kč pro obory vyučované v českém jazyce a 50 EUR pro obory vyučované v cizím jazyce. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací. Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny obory navazujícího magisterského studia (ale není možné si volit alternativní obor z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek), studovat však lze pouze obor jeden. Fakulta podnikohospodářská nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Kontaktní osoby

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan promine dle vyhlášky [PDF] skládání přijímací zkoušky absolventům bakalářského stupně studia Fakulty podnikohospodářské, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia stejného oboru (navazujícímu magisterskému oboru Arts management odpovídá bakalářský obor Arts management, navazujícímu magisterskému oboru Management odpovídá bakalářský obor Podniková ekonomika a management) do bezprostředně následujícího akademického roku a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. Ukončili bakalářské studium do řádného termínu přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia stejného oboru a stejné formy; ukončili bakalářské studium ve lhůtě maximálně 6 semestrů; nežádali o dodatečné kredity nad rámec rezervních kreditových poukázek;
  2. Ukončili bakalářské studium do řádného termínu přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia; získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných FPH pro uchazeče o navazující magisterské studium v roce 2019 alespoň 75 % bodů z každé části testu a podají si žádost o prominutí přijímací zkoušky [doc].

Nutno zdůraznit, že i pro tyto studenty platí, že si musejí podat přihlášku ke studiu přes InSIS – po přihlášení přes Moje studium v sekci Elektronická přihláška ke studiu.

Přijímací zkoušky nanečisto

Přijímací zkoušky nanečisto slouží k tomu, aby si uchazeč o navazující magisterské studium na FPH vyzkoušel atmosféru přijímacích zkoušek, seznámil se s prostředím univerzity a získal zpětnou vazbu k testům. Proběhne test z ekonomických a odborných disciplín se stejnou časovou dotací a ve stejných podmínkách, jako budou následně probíhat přijímací zkoušky v řádném termínu. Po testech se účastníci přijímacích zkoušek nanečisto dozví výsledky testů, které budou vyhodnoceny stejně jako u přijímacích zkoušek v řádném termínu. Více o přijímacích zkouškách nanečisto a registrace najdete v odkazu na stránky.

Statistika přijímacího řízení

Za akademický rok 2017/18 jsou výsledné statistiky za navazující magisterský stupeň následující:

Obor Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
Management 929 563 440 84 440 425
Arts management 130 80 64 12 64 59
International Management 122 115 67 33 51 45
Management MIMG 25 18 18 0 18 5
Všechny obory 1206 776 589 129 573 529