Mimořádné studium

Akademický rok 2023/2024

 

Charakteristika a zaměření mimořádného studia

V rámci programů celoživotního vzdělávání nabízí Fakulta podnikohospodářská možnost mimořádného studia vybraných předmětů.

Studium trvá jeden nebo dva semestry a je realizováno za úplatu, jejíž výše je dána předpisem Výše úplat v programech celoživotního vzdělávání a v programech vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech pro akademický rok 2023/2024 (PR 4/2023). Po úspěšném absolutoriu jednotlivých předmětů získá účastník studia osvědčení o každém z absolvovaných předmětů. Účastníci mimořádného studia nejsou studenty VŠE a nemají tedy z tohoto titulu studentské výhody (§ 60 Zákona o vysokých školách).

Mimořádné studium může být vhodnou formou studia zejména pro

  • zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří si chtějí doplnit své vzdělání o určitou problematiku (včetně uceleného studia vedlejších specializací),
  • neúspěšné uchazeče o bakalářské studium na VŠE mající zájem ucházet se o přijetí v příštím akademickém roce,
  • neúspěšné uchazeče o navazující magisterské studium na VŠE mající zájem ucházet se o přijetí v příštím akademickém roce, kteří tak nemusí ztratit jeden rok (semestr) a dokončit magisterské studium ve standardní době studia.

Předměty absolvované v rámci mimořádného studia lze v souladu s § 60 Zákona o vysokých školách a s článkem 12 Studijního a zkušebního řádu VŠE v případě pozdějšího přijetí k řádnému studiu uznat jako absolvované, pokud budou součástí studijního oboru, na který bude uchazeč přijat.

 

Nabídka předmětů v rámci mimořádného studia

V rámci mimořádného studia si lze zapsat výhradně předměty garantované či akreditované na Fakultě podnikohospodářské, k jejich zapsání je zapotřebí souhlas proděkanky pro pedagogiku. Aktuální nabídka předmětů a jejich obsah je k dispozici ve veřejném katalogu předmětů.

 

Podmínky přijetí do mimořádného studia

Poplatek za studium

Poplatek za mimořádné studium jednoho předmětu za jeden semestr se stanoví jako součin 1 000 Kč * počet ECTS kreditů předmětu. Poplatek za studium je třeba uhradit na účet číslo 1828862/0800, variabilní symbol 300028, do zprávy pro příjemce uvést jméno uchazeče.

 

Způsob přihlašování do ZS 23/24

Uchazeč o mimořádné studium vyplní Přihlášku k mimořádnému studiu, jejíž přílohou je doklad o zaplacení poplatku za vybrané předměty, a odevzdá ji nejpozději do 13. září 2022 12:00 systémovému integrátorovi fakulty Ing. Mikanovi v konzultačních hodinách (místnost RB 328).

 

Způsob přihlašování do LS 23/24

Uchazeč o mimořádné studium vyplní Přihlášku k mimořádnému studiu, jejíž přílohou je doklad o zaplacení poplatku za vybrané předměty, a odevzdá ji nejpozději do 7. února 2024 12:00  systémovému integrátorovi fakulty Ing. Mikanovi v konzultačních hodinách (místnost RB 328).

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí do mimořádného studia rozhodne děkan fakulty. Uchazečům přijatým do mimořádného studia může být na základě jejich žádosti vystaven Výkaz o mimořádném studiu, který si mohou vyzvednout u Ing. Mikana v konzultačních hodinách nebo mohou požádat o zaslání poštou.

Výuka v zimním semestru 2023/24  začíná 18. září 2023, v letním semestru 2022/23  začíná 12. února 2024.

Informace zveřejňované v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaných kurzech Vysoké školy ekonomické v Praze

Název programu: Mimořádná studia
Název oboru: Individuální studium
Pracoviště, kde je program uskutečňován: Fakulta podnikohospodářská
Garant programu: doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.
Období uskutečňování programu: Akademický rok 2023/2024
Úhrada za účast: 1 000 Kč za každý zapsaný kredit
Forma studia: Prezenční
Odpovídající akreditovaný studijní program: B-AM Arts management, B-PE Podniková ekonomika a management, N-AM Arts management, N-MNG Management
Uznávání předmětů: Předměty absolvované v rámci mimořádného studia lze v souladu s § 60 Zákona o vysokých školách a s článkem 12 Studijního a zkušebního řádu VŠE v případě pozdějšího přijetí k řádnému studiu uznat jako absolvované, pokud budou součástí studijního programu, na který bude uchazeč přijat.
Studijní plán: Uveden v InSIS (C-MIM-INDI Individuální studium, počáteční období: ZS 2023/2024)

Mohlo by Vás zajímat

MBA program
Honors Academia