Přijímací řízení

V návaznosti na úpravy maturitních zkoušek, které zveřejnilo MŠMT v březnu 2021, fakulty VŠE v rámci přijímacího řízení nebudou u uchazečů o studium v bakalářských studijních programech vyžadovat ústní maturitní zkoušku z českého a cizího jazyka.

Jak probíhá přijímací řízení krok za krokem

 1. Vyberte si studijní program, který chcete studovat. V češtině můžete studovat Podnikovou ekonomiku a management (PE) nebo Arts management (AM). V cizích jazycích můžete studovat Business Administration (BBA) nebo Экономика предприятия и менеджмент (EPM)

 2. Máte už vybráno? Nepropásněte termín podání přihlášek, pro česky vyučované programy si zapište do diáře 30. 4. 2021. Pro cizojazyčné programy 10. 6. 2021.

 3. Víte o tom, že vám může být prominuto dokládání průměrných známek nebo skládání přijímací zkoušky? Mrkněte, jestli náhodou nesplňujete jednu z podmínek.

 4. Žádnou z podmínek nesplňujete? Nevadí. Pokud jste studoval/a střední školu v Česku nebo na Slovensku, stačí doložit poslední pololetní a tři ročníková vysvědčení (popř. katalogové listy).

 5. Studoval/a jste střední jinde než v Česku nebo na Slovensku? V tom případě vás čekají online přijímací zkoušky dle vámi vybraného studijního programu. Taky si budeme muset ověřit vaši znalost češtiny. V testu, na který se musíte samostatně přihlásit dle pokynů zde, musíte získat minimálně 60 % bodů. Také musíte prokázat splnění podmínky dosažení středního vzdělání, více zde.

 6. Jste přijat/a? Teď už se stačí jen zúčastnit zápisu do studia. Termín si hlídejte zde.

 7. Vaše první kroky na akademické půdě povedou na imatrikulaci. Kromě toho, že vás slavnostně přivítáme, složíte také imatrikulační slib děkanovi fakulty, tak se na to nezapomeňte vhodně obléct. Imatrikulace se letos s ohledem na situaci nekoná prezenčně, potvrdili jste v rámci e-návratky. Pokud ne, potvrďte v Osobní administrativě InSIS v sekci Ochrana osobních údajů volba Souhlasy uživatele.

 8. První povinný předmět, který vás na FPH čeká, je Úvod do studia. Bude se ale konat, pouze pokud bude možná prezenční výuka. Více najdete tady.

 9. Hurá, máte to za sebou! Teď už vás čeká jen výuka, tak mrkněte na harmonogram, ať vám nic neuteče.

Důležité termíny

Podmínky přijetí do česky vyučovaných bakalářských programů

Detaily pro jednotlivé studijní programy najdete na odkazech níže:

 

Prominutí dokládání průměrných známek nebo skládání přijímací zkoušky

Děkan promine dokládání průměrných známek ze středních škol v České či Slovenské republice či skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia FPH, a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. maturitní zkoušku v roce 2021 z českého/slovenského jazyka, anglického jazyka a matematiky vykonali s průměrným prospěchem do 1,4;
 2. získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2021 alespoň 80 % bodů z každé části testu;
 3. umístili se v posledních 4 letech na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni (platí pouze pro uchazeče o program Arts management).

Certifikát z anglického jazyka není zohledňován a není možné jím nahradit maturitní známku z anglického jazyka.

Jak požádat o prominutí dokládání průměrných známek nebo skládání přijímací zkoušky

Pokud splňujete jednu z podmínek pro prominutí dokládání průměrných známek nebo skládání přijímací zkoušky a máte podanou kompletně vyplněnou a uhrazenou přihlášku ke studiu, postupujte následovně:

  1. Stáhněte si Žádost o prominutí přijímací zkoušky [docx], doplňte a podepište.
  2. Originál žádosti je vždy nutné poslat poštou na studijní oddělení na Hana Dudová, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 – Žižkov. K žádosti je potřeba dále doložit:
   • V případě prominutí na základě výsledku zkoušek nanečisto žádost po vyplnění podepište a zašlete na jméno Hana Dudová na adresu fph@vse.cz, do předmětu zprávy uveďte „prominutí zkoušky“ a do těla zprávy uveďte své jméno, příjmení, rodné číslo a program, na který jste podali přihlášku, dále termín a výsledky přijímací zkoušky „nanečisto“.
   • V případě prominutí na základě průměrného prospěchu z maturitního vysvědčení do 1,4 zašlete poštou spolu s žádostí i úřední opis maturitního vysvědčení, nebo úředně ověřené maturitní vysvědčení konvertujte do elektronické podoby (pdf) na pobočce Czech POINT a vložte do e-přihlášky (sekce Dokumenty)
   • V případě prominutí na základě umístění se v posledních 4 letech na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni je třeba zaslat společně s žádostí také kopie diplomů, ocenění apod.
  3. Po zkontrolování náležitostí žádosti Vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky a v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu.

 

Uchazeči, kteří nestudovali na střední škole v ČR či SR

Podmínky přijetí, pokud jste nestudoval/a v ČR či SR

 

Jak se odvolat

Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvoláte písemně doporučenou poštou na adresu Studijní oddělení: Hana Dudová, nám. W. Churchilla 4, 13097 Praha 3. Do obálky stačí vložit tento vyplněný formulář: Odvolani_prijimaci_rizeni-2021_22

V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, mohou být na takto uvolněná místa přijati uchazeči, kteří projeví zájem o dodatečné přijetí podáním odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Abyste se mohli odvolat, musíte splnit 2 podmínky:

O výsledku odvolání budou uchazeči vyrozuměni doporučeným dopisem do vlastních rukou od děkana fakulty, resp. rektorky nejpozději v srpnu 2021.

Všechny žádosti uchazečů, kterým nebylo děkanem fakulty vyhověno, byly již předány k přezkoumání paní rektorce.

 

Podmínky přijetí do cizojazyčně vyučovaných bakalářských programů

 • Pro program Business Administration (BBA)
  • Přijímací zkouška má podobu eseje na vybrané téma z oblasti ekonomie, marketingu, podnikání apod. psané v anglickém jazyce, ústní obhajoby a pohovoru nad danou esejí, a dále motivačního dopisu. Přijímací řízení je realizováno distanční formou s využitím telekonference.
  • Poslední podmínkou je zápis do studia v termínu stanoveném fakultou.
  • Více informací najdete zde.

 

 • Pro program Экономика предприятия и менеджмент (EPM)
  • Podmínkou pro přijetí do programu Экономика предприятия и менеджмент je předchozí přijetí do bakalářského studia na partnerské vysoké škole Moskevské městské univerzitě a složení přijímacího pohovoru distanční formou.
  • Poslední podmínkou je zápis do studia v termínu stanoveném fakultou.
  • Více informací najdete zde.

 

Na koho se můžete obrátit pro více informací?

Hana Dudová

Hana Dudová

Podniková ekonomika a management

Art management

místnost: RB 412
tel.: +420 224 098 412
e-mail: dudova@vse.cz

Ing. Karel Pernica

Ing. Karel Pernica

Cizojazyčné programy

BBA a EPM

místnost: RB 358
tel.: +420 224 098 358
e-mail: karel.pernica@vse.cz

Šance na přijetí

Za akademický rok 2020/21 jsou výsledné statistiky za bakalářský stupeň následující:

Program Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
Podniková ekonomika a management 2000 1583 890 66 430 395
Arts Management 478 409 281 19 132 128
Bachelor of Business Administration 200 145 137 8 137 109
Všechny programy 2678 2137 1308 93 699 632

Mohlo by Vás zajímat

Jak na přihlášku
Vzorové testy