Přijímací zkoušky

Podmínky přijetí a obsah přijímací zkoušky

Pokud jste neskládal/a maturitní zkoušku z českého resp. slovenského jazyka. vztahuje se na vás podle podmínek přijímacího řízení povinnost složit vstupní test z českého jazyka. Úspěšné složení vstupního testu znamená, že dosáhnete min. 60 % bodů. Na zkoušku je třeba se samostatně přihlásit dle pokynů na na stránce Katedry anglického jazyka, kde rovněž najdete podrobnosti o obsahu zkoušky a její organizaci. Test je placený (platba není součástí poplatku za přijímací řízení).

Přijímací zkoušky nanečisto do bakalářského studia

Přijímací zkoušky nanečisto slouží k tomu, aby si uchazeč o bakalářské studium na VŠE (bez ohledu na program) vyzkoušel atmosféru přijímacích zkoušek, seznámil se s prostředím univerzity a získal zpětnou vazbu k testům. Více o přijímacích zkouškách nanečisto a registrace najdete v odkazu na stránky.

V případě Fakulty podnikohospodářské existuje možnost odpustit dokládání průměrných známek ze středních škol v České či Slovenské republice či skládání přijímací zkoušky uchazečům pro rok 2021/22, pokud u přijímaček „nanečisto“ (musíte se zvlášť přihlásit) dosáhli z každého předmětu alespoň 80 %. V takovém případě můžete požádat o prominutí skládání přijímací zkoušky. K tomu musíte mít podanou kompletně vyplněnou a uhrazenou přihlášku ke studiu. Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [docx] si stáhněte a doplňte důvod žádosti o prominutí, včetně data skládání přijímací zkoušky nanečisto a číslo přihlášky ke studiu (variabilní symbol) resp. rodné číslo. Žádost po vyplnění podepište, naskenujte či vyfoťte a zašlete na jméno Hana Dudová na adresu fph@vse.cz, do předmětu zprávy uveďte „odpuštění zkoušky“ a do těla zprávy uveďte své jméno, příjmení, rodné číslo a program, na který jste podali přihlášku.  Dále pak uveďte termín a výsledky přijímací zkoušky „nanečisto“.

Po zkontrolování náležitostí žádosti Vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky a v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu.

Průměr u maturity

Pokud chcete uplatnit prominutí dokládání průměrných známek ze středních škol v České či Slovenské republice či skládání přijímací zkoušky z důvodu průměrného prospěchu do 1,4 u maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, matematiky a anglického jazyka skládané v roce 2021. Maturitní vysvědčení musí být předloženo na studijní oddělení nejpozději 13. 6. 2021. Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [docx]

Pro uchazeče o bakalářský program Arts management

Děkan promine dokládání průměrných známek ze středních škol v České či Slovenské republice či skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia na program Arts management a umístili se v posledních 4 letech na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni. Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [docx]

Důvody k odvolacímu řízení

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí podává uchazeč písemně doporučenou poštou na adresu Studijní oddělení: Hana Dudová, nám. W. Churchilla 4, 13097 Praha 3 – Odvolani_prijimaci_rizeni-2021_22

Děkan může dodatečně přijmout uchazeče, u kterých počet zapsaných studentů nedosáhl stanovený limit. Podmínkou je úspěšné složení přijímací zkoušky a podání odvolání do 30 dnů po obdržení Rozhodnutí o nepřijetí, včetně kopie maturitního vysvědčení (případně nostrifikace).

O výsledku odvolání budou uchazeči vyrozuměni doporučeným dopisem do vlastních rukou od děkana fakulty, resp. rektorky nejpozději v srpnu 2021.

Kontaktní osoby

Hana Dudová

Hana Dudová

Podniková ekonomika a management

Art management

místnost: RB 412
tel.: +420 224 098 412
e-mail: dudova@vse.cz

Ing. Karel Pernica

Ing. Karel Pernica

Cizojazyčné programy

BBA a EPM

místnost: RB 358
tel.: +420 224 098 358
e-mail: karel.pernica@vse.cz

Statistika přijímacího řízení

Za akademický rok 2020/21 jsou výsledné statistiky za bakalářský stupeň následující:

Program Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
Podniková ekonomika a management 2000 1583 890 66 430 395
Arts Management 478 409 281 19 132 128
Bachelor of Business Administration 200 145 137 8 137 109
Všechny programy 2678 2137 1308 93 699 632

Mohlo by Vás zajímat

Podání přihlášky
Vzorové testy