Přijímací zkoušky

Podmínky přijetí a obsah přijímací zkoušky

Pokud jste neskládal/a maturitní zkoušku z českého resp. slovenského jazyka. vztahuje se na vás podle podmínek přijímacího řízení povinnost složit vstupní test z českého jazyka. Úspěšné složení vstupního testu znamená, že dosáhnete min. 60 % bodů. Na zkoušku je třeba se samostatně přihlásit dle pokynů na na stránce katedry anglického jazyka, kde rovněž najdete podrobnosti o obsahu zkoušky a její organizaci. Test je placený (platba není součástí poplatku za přijímací řízení).

Přijímací zkoušky nanečisto do bakalářského studia

Přijímací zkoušky nanečisto slouží k tomu, aby si uchazeč o bakalářské studium na VŠE (bez ohledu na program) vyzkoušel atmosféru přijímacích zkoušek, seznámil se s prostředím univerzity a získal zpětnou vazbu k testům. Více o přijímacích zkouškách nanečisto a registrace najdete v odkazu na stránky.

V případě Fakulty podnikohospodářské existuje možnost odpustit přijímací zkoušku úspěšným uchazečům pro rok 2019/20, pokud u přijímaček nanečisto dosáhli z každého předmětu alespoň 75 %. V takovém případě můžete požádat o prominutí skládání přijímací zkoušky (v řádném termínu). K tomu musíte mít podanou kompletně vyplněnou a uhrazenou přihlášku ke studiu pro program, v jakém jste přijímací zkoušky nanečisto skládali. Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [docx] si stáhněte a doplňte důvod žádosti o prominutí, včetně datumu skládání přijímacích zkoušek nanečisto a číslo přihlášky ke studiu. Žádost po vyplnění podepište a pošlete poštou nebo doručte na studijní oddělení Fakulty podnikohospodářské, adresa viz kontakty, nejpozději do 12. 6. 2019 do 11:00 hod.

Po zkontrolování náležitostí žádosti Vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky, v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu a Vy budete muset nejpozději do 20. června 2019 do 11:00 hod doručit na studijní oddělení maturitní vysvědčení, adresa viz kontakty (případně i s nostrifikací, je-li třeba).

Průměr u maturity

Pokud chcete uplatnit prominutí přijímací zkoušky z důvodu průměrného prospěchu do 1,4 u maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, matematiky a anglického jazyka skládané ve školním roce 2018/19, vyplňte Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [docx] – vyberete důvod žádosti a doplníte číslo přihlášky ke studiu. Žádost po vyplnění podepíšete a pošlete poštou nebo doručíte na studijní oddělení Fakulty podnikohospodářské s přiloženou úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení a to tak, aby byla na studijním oddělení do 12. června 2019 do 11:00 hod. Po zkontrolování náležitostí žádosti Vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky, v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu a budete informováni o způsobu zápisu ke studiu.

Pozvánka k přijímací zkoušce

Všem uchazečům, kterým nebude prominuto skládání přijímacích zkoušek, bude v průběhu měsíce května určen termín přijímací zkoušky a odeslána pozvánka. Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky lze podat i poté, bude-li jí vyhověno a v informačním systému bude zadán výsledek přijat ke studiu, přijímací zkoušky se již zúčastnit nemusíte.

Pokud uchazeči již mají maturitní vysvědčení v době konání přijímacích zkoušek, odevzdají požadované dokumenty komisi při prezenci v době konání přijímacích zkoušek. Bez předložení výše zmíněných dokumentů nemohou být uchazeči přijati do studia. Více viz Podmínky přijetí a obsah přijímací zkoušky.

Kontaktní osoby

Hana Dudová

Hana Dudová

Podniková ekonomika a management

Art management

místnost: RB 412
tel.: +420 224 098 412
e-mail: dudova@vse.cz

Ing. Karel Pernica

Ing. Karel Pernica

Cizojazyčné programy

BBA a EPM

místnost: RB 358
tel.: +420 224 098 358
e-mail: karel.pernica@vse.cz

Statistika přijímacího řízení

Za akademický rok 2017/18 jsou výsledné statistiky za bakalářský stupeň následující:

Obor Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
Podniková ekonomika a management 1590 1297 542 622 536 393
Arts Management 360 312 128 165 128 119
Bachelor of Business Administration 114 96 89 7 89 33
Ekonomika predprijatija i menedžment 1 1 1 0 1 0
Všechny obory 2065 1706 760 794 754 545

Mohlo by Vás zajímat

Podání přihlášky
Vzorové testy