Přijímací zkoušky

Podmínky přijetí a obsah přijímací zkoušky

Pokud jste neskládal/a maturitní zkoušku z českého resp. slovenského jazyka. vztahuje se na vás podle podmínek přijímacího řízení povinnost složit vstupní test z českého jazyka. Úspěšné složení vstupního testu znamená, že dosáhnete min. 60 % bodů. Na zkoušku je třeba se samostatně přihlásit dle pokynů na na stránce katedry anglického jazyka, kde rovněž najdete podrobnosti o obsahu zkoušky a její organizaci. Test je placený (platba není součástí poplatku za přijímací řízení).

Přijímací zkoušky nanečisto do bakalářského studia

Přijímací zkoušky nanečisto slouží k tomu, aby si uchazeč o bakalářské studium na VŠE (bez ohledu na program) vyzkoušel atmosféru přijímacích zkoušek, seznámil se s prostředím univerzity a získal zpětnou vazbu k testům. Více o přijímacích zkouškách nanečisto a registrace najdete v odkazu na stránky.

V případě Fakulty podnikohospodářské existuje možnost odpustit přijímací zkoušku uchazečům pro rok 2020/21, pokud u přijímaček „nanečisto“ (musíte se zvlášť přihlásit) dosáhli z každého předmětu alespoň 75 %. V takovém případě můžete požádat o prominutí skládání přijímací zkoušky. K tomu musíte mít podanou kompletně vyplněnou a uhrazenou přihlášku ke studiu. Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [docx] si stáhněte a doplňte důvod žádosti o prominutí, včetně data skládání přijímací zkoušky nanečisto a číslo přihlášky ke studiu (variabilní symbol) resp. rodné číslo. Žádost po vyplnění podepište, naskenujte či vyfoťte a zašlete nejpozději do 8. června 2020 na adresu fph@vse.cz, do předmětu zprávy uveďte „odpuštění zkoušky“ a do těla zprávy uveďte své jméno, příjmení, rodné číslo a program, na který jste podali přihlášku.  Dále pak uveďte termín a výsledky přijímací zkoušky „nanečisto“.

Po zkontrolování náležitostí žádosti Vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky a v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu.

Průměr u maturity

Pokud chcete uplatnit prominutí přijímací zkoušky z důvodu průměrného prospěchu do 1,4 u maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, matematiky a anglického jazyka skládané v roce 2020, doložíte výsledky maturitní zkoušky tak, že zašlete naskenované či vyfotografované maturitní vysvědčení či výpis známek z maturitní zkoušky roku 2020 potvrzený střední školou do 19. 6. 2020 na adresu fph@vse.cz, kdy do předmětu zprávy uvedete „maturita“ a do těla zprávy uvedete své jméno, příjmení, rodné číslo a program, na který jste podali přihlášku.

Důvody k odvolacímu řízení

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí podává uchazeč písemně doporučenou poštouOdvolani_prijimaci_rizeni-2020_21

Děkan může dodatečně přijmout uchazeče, u kterých počet zapsaných studentů nedosáhl stanovený limit. Podmínkou je úspěšné složení přijímací zkoušky a podání odvolání do 30 dnů po obdržení Rozhodnutí o nepřijetí, včetně kopie maturitního vysvědčení (případně nostrifikace).

O výsledku odvolání budou uchazeči vyrozuměni doporučeným dopisem do vlastních rukou od děkana fakulty, resp. rektorky nejpozději v srpnu 2020.

Kontaktní osoby

Hana Dudová

Hana Dudová

Podniková ekonomika a management

Art management

místnost: RB 412
tel.: +420 224 098 412
e-mail: dudova@vse.cz

Ing. Karel Pernica

Ing. Karel Pernica

Cizojazyčné programy

BBA a EPM

místnost: RB 358
tel.: +420 224 098 358
e-mail: karel.pernica@vse.cz

Statistika přijímacího řízení

Za akademický rok 2019/20 jsou výsledné statistiky za bakalářský stupeň následující:

Program Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
Podniková ekonomika a management 1930 1421 720 418 707 554
Arts Management 462 347 220 113 163 145
Bachelor of Business Administration 207 136 122 14 122 82
Ekonomika predprijatija i menedžment 1 0 0 0 0 0
Všechny programy 2600 1904 1062 545 992 781

Mohlo by Vás zajímat

Podání přihlášky
Vzorové testy