Přijímací zkoušky

Podmínky přijímací zkoušky

Pokud jste cizí státní příslušník (kromě uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka) vztahuje se na vás podle podmínek přijímacího řízení povinnost složit vstupní test z českého jazyka. Na tento test je třeba se samostatně přihlásit dle pokynů na na stránce katedry anglického jazyka, kde rovněž najdete podrobnosti o obsahu zkoušky a její organizaci.

Kontaktní osoby

  • pro přijímací řízení do bakalářského studia oborů PE AM – paní Hana Dudová (dudova@vse.cz, tel.: 224 09 8412)
  • pro cizojazyčné bakalářské programy BBA a EPM – pan Ing. Karel Pernica (karel.pernica@vse.cz, tel.: 224 09 8358)

Přijímací zkoušky nanečisto do bakalářského studia

Pokud jste skládali přijímací zkoušky nanečisto a dosáhli jste z každého předmětu alespoň 75 % bodů, můžete požádat děkana Fakulty podnikohospodářské o prominutí skládání přijímací zkoušky. K tomu musíte mít podanou kompletně vyplněnou a uhrazenou přihlášku ke studiu pro obor, v jakém jste přijímací zkoušky nanečisto skládali. Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [doc] si stáhněte a doplňte důvod žádosti o prominutí, včetně datumu skládání přijímacích zkoušek nanečisto a číslo přihlášky ke studiu. Žádost po vyplnění podepište a pošlete poštou nebo doručte na studijní oddělení Fakulty podnikohospodářské nejpozději do 13. června 2018 do 11:00 hod. Po zkontrolování náležitostí žádosti Vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky, v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu a Vy budete muset nejpozději do 22. června 2018 do 11:00 hod. doručit na studijní oddělení maturitní vysvědčení (případně i s nostrifikací, je-li třeba).

Průměr u maturity

Pokud chcete uplatnit prominutí přijímací zkoušky z důvodu průměrného prospěchu do 1,4 u maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, matematiky a anglického jazyka skládané v tomto školním roce, vyplníte Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [doc] – vyberete důvod žádosti a doplníte číslo přihlášky ke studiu. Žádost po vyplnění podepíšete a pošlete poštou nebo doručíte na studijní oddělení Fakulty podnikohospodářské s přiloženou úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení a to tak, aby byla na studijním oddělení do 13. června 2018 do 11:00 hod. Po zkontrolování náležitostí žádosti Vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky, v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu a budete informováni o způsobu zápisu ke studiu.

Pozvánka k přijímací zkoušce

Všem uchazečům, kterým nebude prominuto skládání přijímacích zkoušek, bude v průběhu měsíce května určen termín přijímací zkoušky a odeslána pozvánka. Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky lze podat i poté, bude-li jí vyhověno a v informačním systému bude zadán výsledek přijat ke studiu, přijímací zkoušky se již zúčastnit nemusíte.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu (e-mail), kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Přihlášku je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Poplatek za přijímací řízení pro obory vyučované v českém jazyce je 650 Kč a 50 EUR pro obory vyučované v cizích jazycích. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny obory bakalářského studia (ale není možné si volit alternativní obor z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek), studovat však lze pouze obor jeden. Fakulta nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Statistika přijímacího řízení

Za akademický rok 2017/18 jsou výsledné statistiky za bakalářský stupeň následující:

Obor Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
Podniková ekonomika a management 1590 1297 542 622 536 393
Arts Management 360 312 128 165 128 119
Bachelor of Business Administration 114 96 89 7 89 33
Ekonomika predprijatija i menedžment 1 1 1 0 1 0
Všechny obory 2065 1706 760 794 754 545