Přijímací zkoušky

 

Podmínky a obsah přijímací zkoušky

Pokud jste neskládal/a maturitní zkoušku z českého resp. slovenského jazyka. vztahuje se na vás podle podmínek přijímacího řízení povinnost složit vstupní test z českého jazyka. Úspěšné složení vstupního testu znamená, že dosáhnete min. 60 % bodů. Na zkoušku je třeba se samostatně přihlásit dle pokynů na na stránce katedry anglického jazyka, kde rovněž najdete podrobnosti o obsahu zkoušky a její organizaci. Test je placený (platba není součástí poplatku za přijímací řízení).

Kontaktní osoby

  • Pro obory Podniková ekonomika a management (PE) Arts management (AM): paní Hana Dudová (dudova@vse.cz, tel.: 224 09 8412)
  • Pro cizojazyčné obory BBA a EPM: pan Ing. Karel Pernica (karel.pernica@vse.cz, tel.: 224 09 8358)

Přijímací zkoušky nanečisto do bakalářského studia

Přijímací zkoušky nanečisto slouží k tomu, aby si uchazeč o bakalářské studium na VŠE (bez ohledu na obor) vyzkoušel atmosféru přijímacích zkoušek, seznámil se s prostředím univerzity a získal zpětnou vazbu k testům. Více o přijímacích zkouškách nanečisto a registrace najdete v odkazu na stránky.

V případě Fakulty podnikohospodářské existuje možnost odpustit přijímací zkoušku úspěšným uchazečům pro rok 2019/20, pokud u přijímaček nanečisto dosáhli z každého předmětu alespoň 75 %. V takovém případě můžete požádat o prominutí skládání přijímací zkoušky (v řádném termínu). K tomu musíte mít podanou kompletně vyplněnou a uhrazenou přihlášku ke studiu pro obor, v jakém jste přijímací zkoušky nanečisto skládali. Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [doc] si stáhněte a doplňte důvod žádosti o prominutí, včetně datumu skládání přijímacích zkoušek nanečisto a číslo přihlášky ke studiu. Žádost po vyplnění podepište a pošlete poštou nebo doručte na studijní oddělení Fakulty podnikohospodářské nejpozději do 12. 6. 2019 do 11:00 hod.

Po zkontrolování náležitostí žádosti Vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky, v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu a Vy budete muset nejpozději do 22. června 2019 do 11:00 hod. doručit na studijní oddělení maturitní vysvědčení (případně i s nostrifikací, je-li třeba).

Průměr u maturity

Pokud chcete uplatnit prominutí přijímací zkoušky z důvodu průměrného prospěchu do 1,4 u maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, matematiky a anglického jazyka skládané ve školním roce 2018/19, vyplňte Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky [doc] – vyberete důvod žádosti a doplníte číslo přihlášky ke studiu. Žádost po vyplnění podepíšete a pošlete poštou nebo doručíte na studijní oddělení Fakulty podnikohospodářské s přiloženou úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení a to tak, aby byla na studijním oddělení do 12. června 2019 do 11:00 hod. Po zkontrolování náležitostí žádosti Vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky, v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu a budete informováni o způsobu zápisu ke studiu.

Pozvánka k přijímací zkoušce

Všem uchazečům, kterým nebude prominuto skládání přijímacích zkoušek, bude v průběhu měsíce května určen termín přijímací zkoušky a odeslána pozvánka. Žádost o prominutí skládání přijímací zkoušky lze podat i poté, bude-li jí vyhověno a v informačním systému bude zadán výsledek přijat ke studiu, přijímací zkoušky se již zúčastnit nemusíte.

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu (e-mail), kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Přihlášku je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Poplatek za přijímací řízení pro obory vyučované v českém jazyce je 690 Kč a 50 EUR pro obory vyučované v cizích jazycích. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny obory bakalářského studia (ale není možné si volit alternativní obor z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek), studovat však lze pouze obor jeden. Fakulta nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek. Poplatky za přijímací řízení se v žádném případě nevrací.

Statistika přijímacího řízení

Za akademický rok 2017/18 jsou výsledné statistiky za bakalářský stupeň následující:

Obor Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
Podniková ekonomika a management 1590 1297 542 622 536 393
Arts Management 360 312 128 165 128 119
Bachelor of Business Administration 114 96 89 7 89 33
Ekonomika predprijatija i menedžment 1 1 1 0 1 0
Všechny obory 2065 1706 760 794 754 545

Mohlo by Vás zajímat

Den otevřených dveří
Vzorové testy