Přijímací zkoušky

Podmínky přijetí a obsah přijímací zkoušky

Detaily pro jednotlivé studijní programy najdete na odkazech níže:

 

Jak na přihlášku

 

Prominutí dokládání průměrných známek nebo skládání přijímací zkoušky

Děkan promine dokládání průměrných známek ze středních škol v České či Slovenské republice či skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia FPH, a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. maturitní zkoušku v roce 2021 z českého/slovenského jazyka, anglického jazyka a matematiky vykonali s průměrným prospěchem do 1,4;
 2. získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2021 alespoň 80 % bodů z každé části testu;
 3. umístili se v posledních 4 letech na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni (platí pouze pro uchazeče o program Arts management).

Certifikát z anglického jazyka není zohledňován a není možné jím nahradit maturitní známku z anglického jazyka.
 

Jak požádat o prominutí dokládání průměrných známek nebo skládání přijímací zkoušky

Pokud splňujete jednu z podmínek pro prominutí dokládání průměrných známek nebo skládání přijímací zkoušky a máte podanou kompletně vyplněnou a uhrazenou přihlášku ke studiu, postupujte následovně:

  1. Stáhněte si Žádost o prominutí přijímací zkoušky [docx], doplňte a podepište.
  2. Originál žádosti je vždy nutné poslat poštou na studijní oddělení na Hana Dudová, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 – Žižkov. K žádosti je potřeba dále doložit:
   • V případě prominutí na základě výsledku zkoušek nanečisto žádost po vyplnění podepište a zašlete na jméno Hana Dudová na adresu fph@vse.cz, do předmětu zprávy uveďte „prominutí zkoušky“ a do těla zprávy uveďte své jméno, příjmení, rodné číslo a program, na který jste podali přihlášku, dále termín a výsledky přijímací zkoušky „nanečisto“.
   • V případě prominutí na základě průměrného prospěchu z maturitního vysvědčení do 1,4 zašlete poštou spolu s žádostí i úřední opis maturitního vysvědčení, nebo úředně ověřené maturitní vysvědčení konvertujte do elektronické podoby (pdf) na pobočce Czech POINT a vložte do e-přihlášky (sekce Dokumenty)
   • V případě prominutí na základě umístění se v posledních 4 letech na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni je třeba zaslat společně s žádostí také kopie diplomů, ocenění apod.
  3. Po zkontrolování náležitostí žádosti Vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky a v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu.

 

Důvody k odvolacímu řízení

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí podává uchazeč písemně doporučenou poštou na adresu Studijní oddělení: Hana Dudová, nám. W. Churchilla 4, 13097 Praha 3 – Odvolani_prijimaci_rizeni-2021_22

V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, mohou být na takto uvolněná místa přijati uchazeči, kteří projeví zájem o dodatečné přijetí podáním odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Podmínkou je úspěšné složení přijímací zkoušky a podání odvolání do 30 dnů po obdržení Rozhodnutí o nepřijetí, včetně kopie maturitního vysvědčení (případně nostrifikace).

O výsledku odvolání budou uchazeči vyrozuměni doporučeným dopisem do vlastních rukou od děkana fakulty, resp. rektorky nejpozději v srpnu 2021.

Kontaktní osoby

Hana Dudová

Hana Dudová

Podniková ekonomika a management

Art management

místnost: RB 412
tel.: +420 224 098 412
e-mail: dudova@vse.cz

Ing. Karel Pernica

Ing. Karel Pernica

Cizojazyčné programy

BBA a EPM

místnost: RB 358
tel.: +420 224 098 358
e-mail: karel.pernica@vse.cz

Statistika přijímacího řízení

Za akademický rok 2020/21 jsou výsledné statistiky za bakalářský stupeň následující:

Program Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
Podniková ekonomika a management 2000 1583 890 66 430 395
Arts Management 478 409 281 19 132 128
Bachelor of Business Administration 200 145 137 8 137 109
Všechny programy 2678 2137 1308 93 699 632

Mohlo by Vás zajímat

Podání přihlášky
Vzorové testy