Přijímací řízení

 1. Vyberte si studijní program, který chcete studovat. V češtině můžete studovat Podnikovou ekonomiku a management (PE) nebo Arts management (AM). V angličtině můžete studovat Business Administration (BBA)

 2. Z čeho vás čeká přijímací zkouška? Pokud jste studoval/a střední školu v Česku nebo na Slovensku a chcete studovat program Podniková ekonomika a management, musíte složit přijímací zkoušku skládající se z testu z matematiky a z testu z jednoho cizího jazyka (britská angličtina, francouzština, němčina, španělština). Pokud chcete studovat program Arts management, musíte složit přijímací zkoušku formu tří dílčích testů: testu z anglického jazyka, testu ze základů logického myšlení a testu ze znalostí z oblasti kultury.

 3. Víte o tom, že vám může být prominuto skládání přijímací zkoušky? Mrkněte, jestli náhodou nesplňujete jednu z podmínek.

 4. Studoval/a jste střední jinde než v Česku nebo na Slovensku? V tom případě vás čekají přijímací zkoušky dle vámi vybraného studijního programu. Taky si budeme muset ověřit vaši znalost češtiny. V testu, na který se musíte samostatně přihlásit dle pokynů zde, musíte získat minimálně 60 % bodů. Také musíte prokázat splnění podmínky dosažení středního vzdělání, více zde.

 5. Nepropásněte termín podání přihlášek, pro česky vyučované programy si zapište do diáře 30. 4. 2024. Pro program BBA 10. 6. 2024.

 6. Jste přijat/a? Teď už se stačí jen zápis do studia pomocí e-návratky v termínu stanoveném fakultou. Více zde.

 7.  Imatrikulační slib potvrdíte v Osobní administrativě InSIS v sekci Ochrana osobních údajů volba Souhlasy uživatele.

 8. První povinný předmět, který vás na FPH čeká, je Úvod do studia. Více najdete tady.

 9. Hurá, máte to za sebou! Teď už vás čeká jen výuka, tak mrkněte na harmonogram, ať vám nic neuteče.

Důležité termíny

Podmínky přijetí do česky vyučovaných bakalářských programů

Podmínky přijetí ke studiu na Fakultě podnikohospodářské VŠE stanovuje Vyhláška o přijímacím řízení pro daný akademický rok.

Detaily pro jednotlivé studijní programy najdete na odkazech níže:

 

Prominutí skládání přijímací zkoušky

Děkan promine skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia FPH, a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. Uchazeči, kteří studovali na střední škole v České či Slovenské republice a kteří v roce 2024 v rámci svého studia na střední škole skládají maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, mohou být přijati na program Podniková ekonomika a management na základě známek ze střední školy z českého/slovenského jazyka, matematiky a anglického jazyka (alternativou k angličtině je i němčina, francouzština či španělština). Uchazeči tedy doloží do 30. 4. 2024 úředně ověřené kopie pololetního vysvědčení z posledního ročníku střední školy a všechna vysvědčení z předchozích tří let studia. Známkám bude přiřazena bodová hodnota podle následujícího klíče: výborně 100 bodů, chvalitebně 80 bodů, dobře 60 bodů, dostatečně 40 bodů. Z přiřazených bodů za známky z jednotlivých předmětů bude spočítán průměr zaokrouhlený na celé číslo. Součet těchto tří průměrů představuje pak rozhodovací kritérium pro přijetí. Přijímací zkouška může být prominuta nejvýše takovému počtu studentů, který se rovná 50 % předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke studiu.
 2. Získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2024 alespoň 70 % bodů z každé části testu.
 3. Umístili se v posledních 4 letech na předních místech ve významné soutěži na mezinárodní či národní úrovni či vykonávali aktivity hodné zřetele. Tyto žádosti posuzuje děkan individuálně.

 

Jak požádat o prominutí skládání přijímací zkoušky

Pokud splňujete jednu z podmínek pro prominutí skládání přijímací zkoušky a máte podanou kompletně vyplněnou a uhrazenou přihlášku ke studiu, postupujte následovně:

  1. Stáhněte si Žádost o prominutí přijímací zkoušky [docx], doplňte a podepište.
  2. Originál žádosti je vždy nutné poslat poštou na studijní oddělení FPH paní Ing. Aleně Zitkové. K žádosti je potřeba dále doložit:
   • V případě prominutí na základě výsledku zkoušek nanečisto žádost po vyplnění podepište a zašlete na adresu fph@vse.cz, do předmětu zprávy uveďte „prominutí zkoušky“ a do těla zprávy uveďte své jméno, příjmení, rodné číslo a program, na který jste podali přihlášku, dále termín a výsledky přijímací zkoušky „nanečisto“.
   • V případě prominutí na základě umístění se v posledních 4 letech na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni či za vykonávání aktivity hodné zřetele je třeba zaslat společně s žádostí také kopie diplomů, ocenění apod.
  3. Po zkontrolování náležitostí žádosti vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky a v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu.

 

V případě prominutí na základě známek ze střední školy z českého/slovenského jazyka, matematiky a anglického jazyka (alternativou k angličtině je i němčina, francouzština či španělština) – pouze u programu Podniková ekonomika a management – uchazeči doloží do 30. 4. 2024 úředně ověřené kopie pololetního vysvědčení z posledního ročníku střední školy a všechna vysvědčení z předchozích tří let studia (poslední pololetní vysvědčení a tři ročníková vysvědčení) popřípadě katalogové listy. Úředně ověřená vysvědčení/katalogové listy je možné doložit nahráním vysvědčení/ katalogových listů konvertovaných do elektronické podoby (pdf) na pobočkách Czech POINT (popř. u notáře či advokáta) k e-přihlášce (sekce Dokumenty) nebo klasicky úředně ověřenými papírovými kopiemi nebo originály katalogových listů zaslanými poštou na studijní oddělení FPH. Podrobný návod, jak konvertovat úředně ověřená vysvědčení do elektronické podoby (pdf) na pobočkách Czech POINT, najdete zde. Do e-přihlášky můžete nahrát vysvědčení i zpětně a to do uzavření přihlášek 30.4. 2024. Stejný termín platí i pro zaslání úředně ověřených kopií poštou.

Odevzdáním úředně ověřených kopií vysvědčení popřípadě katalogových listů v InSIS se automaticky předpokládá, že žádáte o prominutí přijímacího řízení na základě známek ze střední školy. Není potřeba odesílat Žádost o prominutí přijímacího řízení.

 

Uchazeči, kteří nestudovali na střední škole v ČR či SR

Podmínky přijetí, pokud jste nestudoval/a v ČR či SR

 

Jak se odvolat

Proti rozhodnutí o nepřijetí se odvoláte písemně doporučenou poštou na adresu Studijní oddělení FPH paní Ing. Aleně Zitkové. Do obálky stačí vložit vyplněný formulář Odvolání proti nepřijetí do studia.

Odvolat se je také možné přes Kontaktní centrum v InSIS prostřednictvím tzv. „obecné žádosti“

V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, mohou být na takto uvolněná místa přijati uchazeči, kteří projeví zájem o dodatečné přijetí podáním odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Podat odvolání je možné do 30 dnů od obdržení Rozhodnutí o nepřijetí.  O výsledku odvolání budou uchazeči vyrozuměni doporučeným dopisem.

 

Podmínky přijetí do cizojazyčně vyučovaných bakalářských programů

 • Pro program Business Administration (BBA)
  • Přijímací zkouška má podobu eseje na vybrané téma z oblasti ekonomie, marketingu, podnikání apod. psané v anglickém jazyce, ústní obhajoby a pohovoru nad danou esejí, a dále motivačního dopisu. Přijímací řízení je realizováno distanční formou s využitím telekonference.
  • Více informací najdete zde.

 

Na koho se můžete obrátit pro více informací?

Ing. Alena Zitková

Ing. Alena Zitková

Podniková ekonomika a managementArts management

místnost: RB 412
tel.: +420 224 098 412
alena.zitkova@vse.cz

Bc. Soňa Žampachová

Bc. Soňa Žampachová

Bachelor of Business Administration (BBA) 

místnost: RB 358
tel.: +420 224 098 358
sona.zampachova@vse.cz

Šance na přijetí

Za akademický rok 2023/24 jsou výsledné statistiky za bakalářský stupeň následující:

Program Přihlásilo se Dostavilo se Splnilo Nesplnilo Přijato celkem Nastoupili do studia
Podniková ekonomika a management 2420 2394 1301 112 630 531
Arts Management 429 362 157 170 151 129
Bachelor of Business Administration 226 157 120 37 120 87
Všechny programy 3075 2913 1578 319 901 747

 

Mohlo by Vás zajímat

Jak na přihlášku
Vzorové testy