Vybrané ukázky našich projektů

EnterPRIZE projekt SDA Bocconi

EnterPRIZE projekt SDA Bocconi

Projekt EnterPRIZE je zaměřen na téma udržitelnosti v malých a středních podnicích a je financovaný pojišťovnou Generali. Cílem členů týmu FPH bylo provést ověření informací z části tohoto výzkumu v ČR formou desk reserach. Cílem projektu EnterPRIZE II poté aktualizace výzkumné zprávy z roku 2021, provedení sběru dat o národním plánu obnovy, kritérií ESG adoptovaných bankami a determinantech přechodu k udržitelnosti ve vybraných podnikatelských systémech v ČR formou desk research a rozhovorů.

Projekt pro Evropský parlament

Projekt pro Evropský parlament

Cílem projektu bylo zpracování studie European pharmaceutical research and development: Could a public infrastructure overcome market failures? (Pillar II) na základě hloubkových rozhovorů s minimálně 45 stakeholdery a následná analýza dat.
Dále zpracování Interim zprávy a zpracování finální zprávy s možnou prezentací v Evropském parlamentu.

Projekt IDEAHUB pro Društvo - Associazione PiNA

Projekt IDEAHUB pro Društvo - Associazione PiNA

Cílem projektu byla koordinace vývoje IDEAHUBu, příprava jeho základního rámce a instrukcí pro implementaci.

Projekt pro Ministerstvo průmyslu a obchodu

Projekt pro Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cílem projektu „Cenová elasticita poptávky po elektřině, zemním plynu a tuhých palivech používaných v domácnostech v ČR“ byl sběr vstupních údajů o vývoji spotřeby a prodejních cenách, provedení regresní analýzy pro ověření charakteru a míry závislosti sledovaných druhá energie na vstupních veličinách a výpočet hodnot cenové elasticity sledovaných druhů energií.