Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška do doktorského programu Management a manažerská ekonomie pro akademický rok 2021/2022 se uskuteční 17. června 2021.

Další přijímací řízení bude probíhat v listopadu 2021 s přihlašováním do letního semestru 2021/2022 (začátek studia v únoru 2022). Přihlášky bude možno podávat od 15. 9. do 31. 10. 2021.

Přihláška ke studiu

Od 1. dubna do 30. května 2021 je nutné podat elektronickou přihlášku ke studiu na VŠE a zaplatit administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.

Uchazeč získá přihlášku na adrese: http://isis.vse.cz/prihlaska/.

Přihlášky do doktorského studia jsou otevřeny od 1. dubna do 30. května 2021.

Informace k přihlášce na doktorské studium

Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč (na e-mailovou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu administrativního poplatku za přijímací řízení, který lze uhradit pouze poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; jiný způsob úhrady není přípustný. Administrativní poplatek za přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 činí: 870 Kč. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením u všech studijních programů v cizím jazyce činí: 50 EUR.

V případě, že platba za administrativní poplatek nebude odeslána nejpozději 30. 5. 2021, nebude přihláška akceptována. Přihláška musí být do 30. května 2021 podána elektronicky (lze přiložit dodatek, životopis i výzkumný záměr), zaplacen administrativní poplatek a v papírové podobě předloženy dokumenty o dosaženém vysokoškolském vzdělání a to buď:

  • osobně na VŠE, RB 347, Ing. Adriana Válová, Ph.D.;
  • anebo poštou na adresu: Ing. Adriana Válová, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

Potřebné dokumenty

K přihlášce ke studiu je třeba do 30. května 2021 doručit v papírové podobě nebo elektronicky společně s přihláškou v InSIS na Fakultu podnikohospodářskou:

  1. Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích, které naleznete zde,
  2. Stručný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací se stručnou anotací a posudky těchto prací;
  3. Tyto dokumenty je nutno předložit v papírové podobě kvůli tomu, že se jedná o ověřené kopie: Doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (ověřená kopie diplomu včetně dodatku a závěrečného vysvědčení, u studujících v zahraničí nostrifikace diplomu). Uchazeč, který předpokládá ukončení magisterského studia v termínu po podání přihlášky, a uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraničí (nostrifikaci diplomu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak), předkládá doklad o vysokoškolském vzdělání nejpozději do vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu. Informace k nostrifikacím najdete zde (procedure of recognition of foreign higher education are here). Variantou nostrifikací je podání žádosti o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE v Praze (více informací zde).
  4. Vlastní představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce specifikovanou podle požadavků fakulty: FPH požaduje vědecký záměr předpokládané doktorské disertační práce v rozsahu 5 stran v jazyce českém a 5 stran v jazyce anglickém. Vzor najdete zde. Uchazeč, který se přihlásí ke studiu v anglickém jazyce, předloží 5 stran textu pouze v jazyce anglickém. Předkládaný text obsahuje představu o stavu vědeckého poznání v dané oblasti, stanovení zajímavé výzkumné otázky a stanovení cíle a očekávané přidané hodnoty předpokládané doktorské disertační práce. Přiložen bude seznam hlavní světové literatury pojednávající o dané problematice. Uchazeči se důrazně doporučuje předem konzultovat vědecký záměr s vybraným školitelem.

Témata disertačních prací pro akademický rok 2021/2022

Doplňující informace

Doktorand v prezenční formě studia vyučované v českém jazyce (na rozdíl od doktoranda v kombinované formě studia), která nepřesahuje standardní dobu studia, má nárok na stipendium z dotací MŠMT. Jeho výši určuje děkan fakulty. Doktorandi mohou být ubytováni na koleji VŠE v souladu s Kritérii pro ubytování na koleji a mohou žádat o ubytovací stipendium v souladu s pravidly Správy účelových zařízení.

Doktorand v kombinované formě studia stipendium z dotací MŠMT nepobírá a nemá nárok na ubytování na vysokoškolské koleji, ani na ubytovací stipendium.

Kontaktní osoba

 

Ing. Adriana Válová, Ph.D.

Ing. Adriana Válová, Ph.D.

Referentka pro vědu a doktorské studium

RB 347
tel: +420 224 098 347
adriana.valova@vse.cz

Mohlo by Vás zajímat

Program Management a manažerská ekonomie (MME)
Proč studovat Ph.D. u nás?
FAQ pro uchazeče