Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky do doktorských programů pro akademický rok 2019 se uskuteční 17. ledna 2019. Přijímací zkoušky do doktorských programů pro akademický rok 2019/2020 se uskuteční v červnu 2019.

Přihláška ke studiu

Do 15. prosince 2018 je nutné podat elektronickou přihlášku ke studiu na VŠE a zaplatit administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.

Uchazeč získá přihlášku na adrese: http://isis.vse.cz/prihlaska/.

Přihlášky do doktorského studia jsou otevřeny od 1. 11. do 15. 12. 2018.

Informace k přihlášce na doktorské studium

Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu administrativního poplatku za přijímací řízení, který lze uhradit pouze poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; jiný způsob úhrady není přípustný. Administrativní poplatek za přijímací řízení pro akademický rok 2019 činí: 690 Kč. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením u všech studijních programů v cizím jazyce činí: 50 EUR.

V případě, že platba za administrativní poplatek nebude odeslána nejpozději 15. prosince 2018, nebude přihláška akceptována. Přihláška musí být do 15. 12. 2018 podána elektronicky, zaplacen administrativní poplatek a předloženy veškeré dokumenty k přijímacímu řízení v papírové podobě a to buď :

  • osobně na VŠE, RB 347, Ing. Adriana Válová, Ph.D.;
  • anebo poštou na adresu: Ing. Adriana Válová, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

Potřebné dokumenty

K přihlášce ke studiu je třeba do 15. prosince 2018 doručit na danou fakultu:

  1. Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích, které naleznete zde,
  2. Stručný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací se stručnou anotací a posudky těchto prací;
  3. Doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (notářem ověřená kopie diplomu včetně dodatku a závěrečného vysvědčení, u studujících v zahraničí nostrifikace diplomu). Uchazeč, který předpokládá ukončení magisterského studia v termínu po podání přihlášky, a uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraničí (nostrifikaci diplomu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak), předkládá doklad o vysokoškolském vzdělání nejpozději do vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu. Informace k nostrifikacím najdete zde (procedure of recognition of foreign higher education are here).
  4. Vlastní představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce specifikovanou podle požadavků fakulty: FPH požaduje vědecký záměr předpokládané doktorské disertační práce v rozsahu 5 stran v jazyce českém a 5 stran v jazyce anglickém. Uchazeč, který se přihlásí ke studiu v anglickém jazyce, předloží 5 stran textu pouze v jazyce anglickém. Předkládaný text obsahuje představu o stavu vědeckého poznání v dané oblasti, stanovení zajímavé výzkumné otázky a stanovení cíle a očekávané přidané hodnoty předpokládané doktorské disertační práce. Přiložen bude seznam hlavní světové literatury pojednávající o dané problematice. Uchazeči se důrazně doporučuje předem konzultovat vědecký záměr s vybraným školitelem.

Témata Disertačních prací pro akademický rok 2019

Doplňující informace

Doktorand v prezenční formě studia vyučované v českém jazyce (na rozdíl od doktoranda v kombinované formě studia), která nepřesahuje standardní dobu studia, má nárok na stipendium z dotací MŠMT. Jeho výši určuje děkan fakulty. Doktorandi mohou být ubytováni na koleji VŠE v souladu s Kritérii pro ubytování na koleji a mohou žádat o ubytovací stipendium v souladu s pravidly Správy účelových zařízení.

Doktorand v kombinované formě studia stipendium z dotací MŠMT nepobírá a nemá nárok na ubytování na vysokoškolské koleji, ani na ubytovací stipendium.