Přijímací zkoušky

Přihlášky bude možno podávat od 01.04.2023 do 31.5.2023 . Přijímací zkouška do doktorského programu Management a manažerská ekonomie bude probíhat  20.06.2023  s přihlašováním do zimního semestru 2023/2024 (začátek studia v září 2023). Do 31.05.2023 je nutné podat elektronickou přihlášku ke studiu na VŠE, zaplatit administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením a odevzdat všechny požadované dokumenty v požadované podobě.

FPH pořádá také zimní kolo přijímacího řízení v říjnu (začátek studia v letním semestru). Informace také zde.  Přihlášky bude možno podávat od 15.09.2023 do 31.10.2023 . Přijímací zkouška do doktorského programu Management a manažerská ekonomie bude probíhat  v listopadu 2023 s přihlašováním do letního semestru 2023/2024 (začátek studia v únoru 2024). V případě podzimního termínu je nutné do 31.10.2023  podat elektronickou přihlášku ke studiu na VŠE, zaplatit administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením a odevzdat všechny požadované dokumenty.

(Jednotlivé termíny nelze sloučit a pro každý je třeba podat přihlášku zvlášť a zaplatit admin. poplatek.)

Přihláška ke studiu

Od 01.04.2023 do 31.5.2023 /od 15.09.2023 do 31.10.2023 je nutné podat elektronickou přihlášku ke studiu na VŠE a zaplatit administrativní poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením.

Uchazeč získá přihlášku na adrese: http://isis.vse.cz/prihlaska/.

Přijímací zkouška : termín přijímacího řízení pro AR 2023/2024 je  20.06.2023 (nástup do AR 2023/2024, září 2023)

Přijímací zkouška : termín přijímacího řízení pro AR 2023/2024 je  v listopadu 2023 (bude upřesněno)  (nástup do AR 2023/2024, únor 2024)

Informace k přihlášce na doktorské studium

Souhrn informací o přijímacím řízení naleznete v  brožuře VŠE zde .

Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč (na e-mailovou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu administrativního poplatku za přijímací řízení, který lze uhradit pouze poštovní poukázkou nebo bankovním převodem; jiný způsob úhrady není přípustný. Administrativní poplatek za přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 činí: 880 Kč. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením u všech studijních programů v cizím jazyce činí: 50 EUR. Poplatky za přijímací řízení se nevrací (nelze ani přeúčtovat na jinou fakultu).

V případě, že platba za administrativní poplatek nebude odeslána nejpozději 31.05.2023, nebude přihláška akceptována. Přihláška musí být do 31. května 2023 podána elektronicky (lze přiložit dodatek, životopis i výzkumný záměr), zaplacen administrativní poplatek a v papírové podobě předloženy dokumenty o dosaženém vysokoškolském vzdělání a to buď:

  • osobně na VŠE, RB 347, Ing. Blanka Helclová;
  • anebo poštou na adresu: Ing. Blanka Helclová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

Potřebné dokumenty

K přihlášce ke studiu je třeba do 31. května 2022 doručit v papírové podobě nebo elektronicky společně s přihláškou v InSIS na Fakultu podnikohospodářskou:

  1. Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích, které naleznete zde,
  2. Stručný odborný životopis, případně se seznamem vlastních publikovaných odborných prací se stručnou anotací a posudky těchto prací;
  3. Tyto dokumenty je nutno předložit v papírové podobě kvůli tomu, že se jedná o ověřené kopie: Doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (ověřená kopie diplomu včetně dodatku a závěrečného vysvědčení, u studujících v zahraničí nostrifikace diplomu). Uchazeč, který předpokládá ukončení magisterského studia v termínu po podání přihlášky, a uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraničí (nostrifikaci diplomu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak), předkládá doklad o vysokoškolském vzdělání nejpozději do vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu. Informace k nostrifikacím najdete zde (procedure of recognition of foreign higher education are here). Variantou nostrifikací je podání žádosti o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE v Praze (více informací zde).
  4. Vlastní představu o zaměření výzkumné činnosti a disertační práce specifikovanou podle požadavků fakulty: FPH požaduje vědecký záměr předpokládané doktorské disertační práce v rozsahu 5 stran v jazyce anglickém (stejně jako uchazeč, který se přihlásí ke studiu v jazyce anglickém). Vzor najdete zde. Předkládaný text obsahuje představu o stavu vědeckého poznání v dané oblasti, stanovení zajímavé výzkumné otázky a stanovení cíle a očekávané přidané hodnoty předpokládané doktorské disertační práce. Přiložen bude seznam hlavní světové literatury pojednávající o dané problematice. Uchazeči se důrazně doporučuje předem konzultovat vědecký záměr s vybraným školitelem.

Doplňující informace

Doktorand v prezenční formě studia vyučované v českém jazyce (na rozdíl od doktoranda v kombinované formě studia), která nepřesahuje standardní dobu studia, má nárok na stipendium z dotací MŠMT. Jeho výši určuje děkan fakulty. Doktorandi mohou být ubytováni na koleji VŠE v souladu s Kritérii pro ubytování na koleji a mohou žádat o ubytovací stipendium v souladu s pravidly Správy účelových zařízení.

Doktorand v kombinované formě studia stipendium z dotací MŠMT nepobírá a nemá nárok na ubytování na vysokoškolské koleji, ani na ubytovací stipendium.

 

Kontaktní osoba

Ing. Blanka Helclová

Ing. Blanka Helclová

Referentka pro vědu a doktorské studium

RB 347
tel: +420 224 098 347
blanka.helclova@vse.cz

Mohlo by Vás zajímat

Program Management a manažerská ekonomie (MME)
Proč studovat Ph.D. u nás?                                                      
FAQ pro uchazeče