Často kladené otázky

Na této stránce najdete odpovědi na otázky, na které se nás uchazeči nejčastěji ptají.

V případě jakýchkoli nejasností či dalších dotazů, se neváhejte obrátit přímo na studijní referentku Alenu Zitkovou.

Ing. Alena Zitková

Ing. Alena Zitková

Přijímací řízení k bakalářskému studiu

RB 412
tel: 224 098 412
alena.zitkova@vse.cz

Mgr. Klára Kolínová

Mgr. Klára Kolínová

Přijímací řízení k bakalářskému studiu

RB 410
tel: 224 098 207
klara.kolinova@vse.cz

Pro program Podniková ekonomika a management

Uchazeči budou přijímáni do bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a management na základě výsledků přijímací zkoušky skládající se:

 • z testu z matematiky
 • z testu z cizího jazyka (britská angličtina, francouzština, němčina, španělština, pokud nejde o jejich mateřský/rodný jazyk, resp. o úřední jazyk státu, jehož jsou státními příslušníky).

Pro program Arts management

Uchazeči budou přijímáni do bakalářského studijního programu Arts management na základě výsledků přijímací zkoušky skládající se:

 • z testu z anglického jazyka,
 • z testu ze základů logického myšlení
 • a z testu ze znalostí z oblasti kultury.

 

Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13.6.2024 (termín si nelze volit)

Uchazeči, kteří nestudovali na střední škole v České či Slovenské republice

 1. budou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky, termín zkoušky je 12. a 13. června 2024 (termín si nelze volit)
 2. musí úspěšně složit vstupní test z českého jazyka
 3. musí prokázat splnění podmínky dosažení středního vzdělání

 

1. Přijímací zkoušky

Uchazeči, kteří se hlásí na studijní program Podniková ekonomika a management a nestudovali na střední škole v České či Slovenské republice, budou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky skládající se:

 • z testu z matematiky
 • z testu z jednoho cizího jazyka (britská angličtina, francouzština, němčina, španělština, pokud nejde o jejich mateřský/rodný jazyk, resp. o úřední jazyk státu, jehož jsou státními příslušníky).

Uchazeči, kteří se hlásí na studijní program Arts management a nestudovali na střední škole v České či Slovenské republice, budou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky skládající se:

 • z testu z anglického jazyka,
 • z testu ze základů logického myšlení
 • a z testu ze znalostí z oblasti kultury.

Přijímací zkouška u programů vyučovaných v českém jazyce probíhá formou oddělených po sobě bezprostředně následujících testů konaných v počítačových učebnách VŠE.  Každý z testů má 45 minut. Z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí.

 

2. Vstupní test z českého jazyka

Dále je potřeba úspěšně složit vstupní test z českého jazyka. Úspěšné složení vstupního testu znamená, že uchazeč dosáhne min. 60 % bodů. Bližší informace k testu a způsobu přihlášení najdete zde. Test je placený (platba není součástí poplatku za přijímací řízení). Test je potřeba složit v rámci daného přijímacího řízení vždy nový, a to i v případě, že jste ho již skládali v předchozích letech.

 

3. Prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání 

Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou odevzdání úředně ověřené kopie zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, jeho úředního překladu do českého nebo anglického jazyka a potvrzením příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu.

Přímo na VŠE v Praze lze podat „Žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE v Praze“ a to na edu.vse.cz. VŠE v Praze coby vysoká škola, která obdržela institucionální akreditaci, je podle § 48 odst. 4 až 6 zákona o vysokých školách oprávněna nevyžadovat v přijímacím řízení doklad o obecném uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání a může sama pro účely přijímacího řízení posoudit, zda zahraniční vzdělání uchazeče o studium splňuje podmínku zákona pro přijetí ke studiu.

Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (nostrifikace) se vyžaduje jen v případě, pokud FPH vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace.

Děkan promine skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia FPH, a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. Uchazeči, kteří studovali na střední škole v České či Slovenské republice a kteří v roce 2024 v rámci svého studia na střední škole skládají maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, mohou být přijati na program Podniková ekonomika a management na základě známek ze střední školy z českého/slovenského jazyka, matematiky a anglického jazyka (alternativou k angličtině je i němčina, francouzština či španělština). Uchazeči tedy doloží do 30. 4. 2024 úředně ověřené kopie pololetního vysvědčení z posledního ročníku střední školy a všechna vysvědčení z předchozích tří let studia. Známkám bude přiřazena bodová hodnota podle následujícího klíče: výborně 100 bodů, chvalitebně 80 bodů, dobře 60 bodů, dostatečně 40 bodů. Z přiřazených bodů za známky z jednotlivých předmětů bude spočítán průměr zaokrouhlený na celé číslo. Součet těchto tří průměrů představuje pak rozhodovací kritérium pro přijetí. Přijímací zkouška může být prominuta nejvýše takovému počtu studentů, který se rovná 50 % předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke studiu.
 2. Získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2024 alespoň 70 % bodů z každé části testu.
 3. Umístili se v posledních 4 letech na předních místech ve významné soutěži na mezinárodní či národní úrovni či vykonávali aktivity hodné zřetele. Tyto žádosti posuzuje děkan individuálně.

Uchazeči doloží úředně ověřené kopie pololetního vysvědčení z posledního ročníku střední školy a všechna vysvědčení z předchozích tří let studia (poslední pololetní vysvědčení a tři ročníková vysvědčení) popřípadě katalogové listy.

Úředně ověřená vysvědčení/ katalogové listy je možné doložit nahráním vysvědčení/ katalogových listů konvertovaných do elektronické podoby (pdf) na pobočkách Czech POINT (popř. u notáře či advokáta) k e-přihlášce v sekci Dokumenty nebo klasicky úředně ověřenými papírovými kopiemi nebo originály katalogových listů zaslanými poštou na studijní oddělení FPH.

Podrobný návod, jak konvertovat úředně ověřená vysvědčení do elektronické podoby (pdf) na pobočkách Czech POINT, najdete zde.

Do e-přihlášky můžete nahrát vysvědčení i zpětně a to do uzavření přihlášek 30.4. 2024. Stejný termín platí i pro zaslání úředně ověřených kopií poštou.

I v případě víceletého gymnázia platí doložení pololetního vysvědčení z posledního ročníku střední školy a všech vysvědčení z předchozích tří let studia (poslední pololetní vysvědčení a tři ročníková vysvědčení) popřípadě lze doložit katalogové listy. V případě studia nástavby s maturitou zašlete vysvědčení z nástavby i z učiliště.

 

Všechny akce s Vaší přihláškou můžete sledovat ve Vaší e-přihlášce v INSIS v rámci legendy. Pokud se vypočítá průměr za známky, body se pak také vkládají do vaší e-přihlášky. Počítejte s určitou prodlevou mezi zasláním/vložením dokumentů a jejich zpracováním.

 

Pokud splňujete jednu z podmínek pro prominutí skládání přijímací zkoušky a máte podanou kompletně vyplněnou a uhrazenou přihlášku ke studiu, postupujte následovně:

  1. Stáhněte si Žádost o prominutí přijímací zkoušky [docx], doplňte a podepište.
  2. Originál žádosti je vždy nutné poslat poštou na studijní oddělení FPH. K žádosti je potřeba dále doložit:
   • V případě prominutí na základě výsledku zkoušek nanečisto žádost po vyplnění podepište a zašlete na adresu fph@vse.cz, do předmětu zprávy uveďte „prominutí zkoušky“ a do těla zprávy uveďte své jméno, příjmení, rodné číslo a program, na který jste podali přihlášku, dále termín a výsledky přijímací zkoušky „nanečisto“.
   • V případě prominutí na základě umístění se v posledních 4 letech na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni či za vykonávání aktivity hodné zřetele je třeba zaslat společně s žádostí také kopie diplomů, ocenění apod.
  3. Po zkontrolování náležitostí žádosti vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky a v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu.

 

V případě prominutí na základě známek ze střední školy z českého/slovenského jazyka, matematiky a anglického jazyka (alternativou k angličtině je i němčina, francouzština či španělština) – pouze u programu Podniková ekonomika a management – uchazeči doloží do 30. 4. 2024 úředně ověřené kopie pololetního vysvědčení z posledního ročníku střední školy a všechna vysvědčení z předchozích tří let studia (poslední pololetní vysvědčení a tři ročníková vysvědčení) popřípadě katalogové listy. Úředně ověřená vysvědčení/katalogové listy je možné doložit nahráním vysvědčení/ katalogových listů konvertovaných do elektronické podoby (pdf) na pobočkách Czech POINT (popř. u notáře či advokáta) k e-přihlášce (sekce Dokumenty) nebo klasicky úředně ověřenými papírovými kopiemi nebo originály katalogových listů zaslanými poštou na studijní oddělení FPH. Podrobný návod, jak konvertovat úředně ověřená vysvědčení do elektronické podoby (pdf) na pobočkách Czech POINT, najdete zde. Do e-přihlášky můžete nahrát vysvědčení i zpětně a to do uzavření přihlášek 30.4. 2024. Stejný termín platí i pro zaslání úředně ověřených kopií poštou.

Odevzdáním úředně ověřených kopií vysvědčení popřípadě katalogových listů v InSIS se automaticky předpokládá, že žádáte o prominutí přijímacího řízení na základě známek ze střední školy. Není potřeba odesílat Žádost o prominutí přijímacího řízení.

Ne, bodová hranice známa v tuto chvíli není. Vyhlášena bude až po skončení přijímacího řízení a všichni uchazeči budou poté vyrozuměni o výsledcích přijímacího řízení dopisem o přijetí či nepřijetí, který bude uložen v úložišti dokumentů e-přihlášky, nebo poštou dle toho, co si zvolili v přihlášce.

Přijímačky nanečisto nabízíme. Aktuální informace lze najít na webu nanecisto.vse.cz.

Ano, ale přihlášku je potřeba podat si na oba programy zvlášť a zároveň v obou případech splnit zvlášť podmínky přijímacího řízení (popřípadě podmínky pro odpuštění přijímacího řízení).

Na FPH lze uznat úspěšně absolvované studijní povinnosti z předchozího neúspěšně ukončeného studia na VŠE. Podmínky k uznání jsou:

 1. Studijní povinnost byla hodnocena známkou výborně nebo velmi dobře, příp. započteno.
 2. Od splnění studijní povinnosti neplynuly k datu podání žádosti více než tři kalendářní roky.

Za takto uznané povinnosti se odebírá 1/5 hodnoty ECTS navíc z rezervních kreditových poukázek (tzv. příplatek za uznání).

Předměty studované v rámci souběžného studia na více fakultách VŠE se neuznávají.

Žádost o uznání předmětů vystudovaných v rámci předchozího neúspěšně ukončeného studia na VŠE se podává elektronicky v Kontaktním centru InSIS. V žádosti se uvede seznam předmětů, o jejichž uznání se žádá, a skupiny, do kterých má být uznání provedeno.

O uznání kurzů tělesné výchovy se žádá přímo na CTVS.

Na FPH lze zažádat o uznání předmětů vystudovaných na veřejných vysokých školách v ČR, které patří do skupiny povinných předmětů studijních programů FPH.

Podmínky k uznání jsou:

 1. Studijní povinnost byla hodnocena známkou výborně nebo velmi dobře, příp. započteno.
 2. Od splnění studijní povinnosti neplynuly k datu podání žádosti více než tři kalendářní roky.

Za takto uznané povinnosti se odebírá 1/5 hodnoty ECTS navíc z rezervních kreditových poukázek (tzv. příplatek za uznání). Studijní povinnosti se neuznávají v případě, kdy předchozí studium bylo ukončeno vyloučením ze studia dle § 56, písm. e) Zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.).

Pro toto uznání je potřeba kromě výsledného hodnocení dodat také sylabus předmětu. K žádosti se vyjadřuje garant předmětu, o jehož uznání je žádáno. O uznání lze zažádat elektronicky.

Matematika je pro ekonomické předměty základ. Spousta z nich přímo z matematiky vychází (účetnictví, statistika), nicméně v prvním semestru studenti programu Podniková ekonomika a management absolvují povinnou matematiku, kde si znovu všechny znalosti ze SŠ zopakují a naučí se pár nových věcí navíc.

Na Arts managementu se učí jen kvantitativní nástroje, což se dá s gymnaziální matikou úplně v pohodě zvládnout. Pokud jste z konzervatoře, tak s doučováním nebo pomocí spolužáků to také zvládnete.

Studijní plány pro bakalářské studijní programy naleznete zde.

Podle studijního plánu musí student absolvovat jeden jazyk na úrovni pokročilý a druhý na úrovni středně pokročilý. Jeden z jazyků musí být angličtina. S jazyky lze nicméně začít úplně od nuly a na danou úroveň se během studia vypracovat. V nabídce jsou angličtina, francouzština, němčina, španělština, portugalština, italština a ruština.

Možné to určitě je, ale minimálně v prvním ročníku to nedoporučujeme. Přechod ze střední na vysokou školu je sám o sobě náročný, výuka a příprava na ni probíhá jinak a člověk si musí na nový režim zvyknout. V prvním semestru navíc není možné přerušení studia (Studijní a zkušební řád).

Pak už je to o časových možnostech a schopnostech každého studenta zvlášť.

Během navazujícího magisterského studia (Ing.) už naopak řada našich studentů minimálně na částečný úvazek pracuje. Je to dáno především velkou poptávkou spolupracujících firem právě po našich studentech a absolventech.

U oborových povinných předmětů je povinná 50% docházka. Zpravidla jsou to 2-3 předměty za semestr, který trvá 13 týdnů (tj. z toho 7 přednášek je povinných).

Škola spolupracuje s více než 250 vysokými školami po celém světě a nabízí tak téměř 900 míst pro semestrální výměnné pobyty. Více informací je na stránkách Oddělení zahraničních styků (OZS).

V současné situaci nabídka volných míst výrazně převyšuje poptávku ze strany studentů, dá se říct, že na výměnný pobyt se tak dostane prakticky každý, kdo chce vyjet. Pak samozřejmě záleží na preferencích, u žádanějších škol je potřeba brát v potaz to, že se hodnotí studijní výsledky, jazyková znalost, apod.

V rámci bakalářského i magisterského studia můžete absolvovat odbornou stáž u některé z firem v zahraničí. Tato stáž se započítává normálně do studia.

Další možností, jak studovat v zahraničí, je takzvaný Double Degree výměnný studijní program. Po ukončení programu obdrží absolventi dva diplomy. Nabídku Double Degree programu pro studijní program Bachelor of Business Administration naleznete zde. Nabídku Double Degree programu pro studijní program Management naleznete zde. Nabídku Double Degree programů pro studijní program Master in Management (MIMG) naleznete zde.