Často kladené otázky

Na této stránce najdete odpovědi na otázky, na které se nás uchazeči nejčastěji ptají.

V případě jakýchkoli nejasností či dalších dotazů, se neváhejte obrátit přímo na studijní referentku Hanu Dudovou.

Hana Dudová

Hana Dudová

Přijímací řízení k bakalářskému studiu
RB 412
tel: 224 098 412
dudova@vse.cz

Ne, nebudete.

Pokud jste studovali na střední škole v České či Slovenské republice a v rámci svého studia na střední škole skládáte maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, budete přijímáni na základě známek ze střední školy

 • z českého/slovenského jazyka,
 • matematiky
 • a anglického jazyka (u oboru Podniková ekonomika a management je možné zvolit i němčinu, francouzštinu či španělštinu).

Doložíte tedy úředně ověřené kopie pololetního vysvědčení z posledního ročníku střední školy a všechna vysvědčení z předchozích tří let studia (poslední pololetní vysvědčení a tři ročníková vysvědčení popřípadě katalogové listy). Přijímací zkoušky jako takové neskládáte a ani není možné o to zažádat.

Výjimkou jsou uchazeči o bakalářský studijní program Arts management, kteří neměli na střední škole matematiku a nemohou využít jednu z možností o prominutí přijímacího řízení. Na základě žádosti budou pozváni na test z logického myšlení, který známky z matematiky nahradí. S žádostí o test z logického myšlení se obracejte na studijní oddělení na paní Hanu Dudovou, tel: 224 098 412, dudova@vse.cz. Pokud Vám chybí pouze známky z matematiky z některého ročníku, bude počítán průměr jen z vysvědčení, která matematiku obsahují.

Uchazeči, kteří nestudovali na střední škole v České či Slovenské republice

 1. budou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky, termín zkoušky je 15. června 2022
 2. musí úspěšně složit vstupní test z českého jazyka
 3. musí prokázat splnění podmínky dosažení středního vzdělání

 

1. Přijímací zkoušky

Uchazeči, kteří se hlásí na studijní program Podniková ekonomika a management a nestudovali na střední škole v České či Slovenské republice, budou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky skládající se:

 • z testu z matematiky
 • z testu z jednoho cizího jazyka (britská angličtina, francouzština, němčina, španělština, pokud nejde o jejich mateřský/rodný jazyk, resp. o úřední jazyk státu, jehož jsou státními příslušníky).

Uchazeči, kteří se hlásí na studijní program Arts management a nestudovali na střední škole v České či Slovenské republice, budou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky skládající se:

 • z testu z anglického jazyka,
 • z testu ze základů logického myšlení
 • a z testu ze znalostí z oblasti kultury.

Přijímací zkouška u programů vyučovaných v českém jazyce probíhá formou oddělených po sobě bezprostředně následujících testů konaných v počítačových učebnách VŠE.  Každý z testů má 45 minut. Z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí.

Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 50 % bodů.

 

2. Vstupní test z českého jazyka

Dále je potřeba úspěšně složit vstupní test z českého jazyka. Úspěšné složení vstupního testu znamená, že uchazeč dosáhne min. 60 % bodů. Bližší informace k testu a způsobu přihlášení najdete zde. Test je placený (platba není součástí poplatku za přijímací řízení). Test je potřeba složit v rámci daného přijímacího řízení vždy nový, a to i v případě, že jste ho již skládali v předchozích letech.

 

3. Prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání 

Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou odevzdání úředně ověřené kopie zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, jeho úředního překladu do českého nebo anglického jazyka a potvrzením příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu.

Přímo na VŠE v Praze lze podat „Žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE v Praze“ a to na edu.vse.cz. VŠE v Praze coby vysoká škola, která obdržela institucionální akreditaci, je podle § 48 odst. 4 až 6 zákona o vysokých školách oprávněna nevyžadovat v přijímacím řízení doklad o obecném uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání a může sama pro účely přijímacího řízení posoudit, zda zahraniční vzdělání uchazeče o studium splňuje podmínku zákona pro přijetí ke studiu.

Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (nostrifikace) se vyžaduje jen v případě, pokud FPH vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace.

Uchazeči doloží úředně ověřené kopie pololetního vysvědčení z posledního ročníku střední školy a všechna vysvědčení z předchozích tří let studia (poslední pololetní vysvědčení a tři ročníková vysvědčení) popřípadě katalogové listy.

Úředně ověřená vysvědčení/ katalogové listy je možné doložit nahráním vysvědčení/ katalogových listů konvertovaných do elektronické podoby (pdf) na pobočkách Czech POINT (popř. u notáře či advokáta) k e-přihlášce v sekci Dokumenty nebo klasicky úředně ověřenými papírovými kopiemi nebo originály katalogových listů zaslanými poštou na studijní oddělení na jméno Hana Dudová, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 – Žižkov.

Podrobný návod, jak konvertovat úředně ověřená vysvědčení do elektronické podoby (pdf) na pobočkách Czech POINT, najdete zde.

Do e-přihlášky můžete nahrát vysvědčení i zpětně a to do uzavření přihlášek 30.4. 2022. Stejný termín platí i pro zaslání úředně ověřených kopií poštou.

Všechny akce s Vaší přihláškou můžete sledovat ve Vaší e-přihlášce v INSIS v rámci legendy. Pokud se vypočítá průměr za známky, body se pak také vkládají do Vaší e-přihlášky. Počítejte s určitou prodlevou mezi zasláním/vložením dokumentů a jejich zpracováním.

 

I v případě víceletého gymnázia platí doložení pololetního vysvědčení z posledního ročníku střední školy a všech vysvědčení z předchozích tří let studia (poslední pololetní vysvědčení a tři ročníková vysvědčení) popřípadě lze doložit katalogové listy. V případě studia nástavby s maturitou zašlete vysvědčení z nástavby i z učiliště.

 

Určitě si i v tomto případě podejte přihlášku.

Pokud jste absolventem/absolventkou konzervatoře a pokud jste se v posledních 4 letech umístil/a na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni, můžete požádat o prominutí dokládání průměrných známek ze střední školy v ČR či SR.

Pokud tuto možnost nemůžete využít, budete na základě Vaší žádosti pozván/a na test z logického myšlení, který známky z matematiky nahradí. S žádostí o test z logického myšlení se obracejte na studijní oddělení na paní Hanu Dudovou, tel: 224 098 412, dudova@vse.cz

Pokud Vám chybí pouze známky z matematiky z některého ročníku, bude počítán průměr jen z vysvědčení, která matematiku obsahují.

Známkám bude přiřazena bodová hodnota podle následujícího klíče: výborně 100 bodů, chvalitebně 80 bodů, dobře 60 bodů, dostatečně 40 bodů. Z přiřazených bodů za známky z jednotlivých předmětů bude spočítán průměr zaokrouhlený na celé číslo. Součet těchto tří průměrů představuje pak rozhodovací kritérium pro přijetí.

Ne, bodová hranice známa v tuto chvíli není. Vyhlášena bude až po skončení přijímacího řízení a všichni uchazeči budou poté vyrozuměni o výsledcích přijímacího řízení dopisem o přijetí či nepřijetí, který bude uložen v úložišti dokumentů e-přihlášky, nebo poštou dle toho, co si zvolili v přihlášce.

Děkan promine dokládání průměrných známek ze středních škol v České či Slovenské republice či skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia FPH, a splnili alespoň jednu z následujících podmínek a zaslali Žádost o prominutí přijímací zkoušky:

 • maturitní zkoušku v roce 2022 z českého/slovenského jazyka, anglického jazyka a matematiky vykonali s průměrným prospěchem do 1,4; maturitní vysvědčení musí být předloženo na studijní oddělení nejpozději 13. 6. 2022;
 • získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2022 alespoň 80 % bodů z každé části testu;
 • umístili se v posledních 4 letech na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni (pouze uchazeči o bakalářský studijní program Arts management).

Pokud splňujete jednu z podmínek pro prominutí dokládání průměrných známek či přijímací zkoušky a máte podanou kompletně vyplněnou a uhrazenou přihlášku ke studiu, postupujte následovně:

 1. Stáhněte si Žádost o prominutí přijímací zkoušky [docx], doplňte a podepište.
 2. Originál žádosti je vždy nutné poslat poštou na studijní oddělení na Hana Dudová, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 – Žižkov. K žádosti je potřeba také doložit:
  • V případě prominutí na základě výsledku zkoušek nanečisto žádost po vyplnění podepište a zašlete na jméno Hana Dudová na adresu fph@vse.cz, do předmětu zprávy uveďte „prominutí zkoušky“ a do těla zprávy uveďte své jméno, příjmení, rodné číslo a program, na který jste podali přihlášku, dále termín a výsledky přijímací zkoušky „nanečisto“.
  • V případě prominutí na základě průměrného prospěchu z maturitního vysvědčení do 1,4 zašlete poštou spolu s žádostí i úřední opis maturitního vysvědčení, nebo úředně ověřené maturitní vysvědčení konvertujte do elektronické podoby (pdf) na pobočce Czech POINT a vložte do e-přihlášky (sekce Dokumenty); maturitní vysvědčení musí být předloženo na studijní oddělení nejpozději 13. 6. 2022.
  • V případě prominutí na základě umístění se v posledních 4 letech na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni je třeba zaslat společně s žádostí také kopie diplomů, ocenění apod.
 3. Po zkontrolování náležitostí žádosti Vám bude prominuto skládání přijímací zkoušky a v informačním systému bude zapsán výsledek přijat ke studiu.

Přijímačky nanečisto nabízíme. Aktuální informace lze najít na webu nanecisto.vse.cz.

 

Ne, certifikát z anglického jazyka není zohledňován a není možné jím nahradit maturitní známku z anglického jazyka.

Ano, ale přihlášku je potřeba podat si na oba programy zvlášť a zároveň v obou případech splnit zvlášť podmínky přijímacího řízení (popřípadě podmínky pro odpuštění přijímacího řízení).

Matematika je pro ekonomické předměty základ. Spousta z nich přímo z matematiky vychází (účetnictví, statistika), nicméně v prvním semestru studenti programu Podniková ekonomika a management absolvují povinnou matematiku, kde si znovu všechny znalosti ze SŠ zopakují a naučí se pár nových věcí navíc.

Na Arts managementu se učí jen kvantitativní nástroje, což se dá s gymnaziální matikou úplně v pohodě zvládnout. Pokud jste z konzervatoře, tak s doučováním nebo pomocí spolužáků to také zvládnete.

Studijní plány pro bakalářské studijní programy naleznete zde.

Podle studijního plánu musí student absolvovat jeden jazyk na úrovni pokročilý a druhý na úrovni středně pokročilý. Jeden z jazyků musí být angličtina. S jazyky lze nicméně začít úplně od nuly a na danou úroveň se během studia vypracovat. V nabídce jsou angličtina, francouzština, němčina, španělština, portugalština, italština a ruština.

Možné to určitě je, ale minimálně v prvním ročníku to nedoporučujeme. Přechod ze střední na vysokou školu je sám o sobě náročný, výuka a příprava na ni probíhá jinak a člověk si musí na nový režim zvyknout. V prvním semestru navíc není možné přerušení studia (Studijní a zkušební řád).

Pak už je to o časových možnostech a schopnostech každého studenta zvlášť.

Během navazujícího magisterského studia (Ing.) už naopak řada našich studentů minimálně na částečný úvazek pracuje. Je to dáno především velkou poptávkou spolupracujících firem právě po našich studentech a absolventech.

U oborových povinných předmětů je povinná 50% docházka. Zpravidla jsou to 2-3 předměty za semestr, který trvá 13 týdnů (tj. z toho 7 přednášek je povinných).

Škola spolupracuje s více než 250 vysokými školami po celém světě a nabízí tak téměř 900 míst pro semestrální výměnné pobyty. V rámci Erasmu můžete vyjet 1x za bakaláře a 1x za magistra. Více informací je na stránkách Oddělení zahraničních styků (OZS).

V současné situaci nabídka volných míst výrazně převyšuje poptávku ze strany studentů, dá se říct, že na výměnný pobyt se tak dostane prakticky každý, kdo chce vyjet. Pak samozřejmě záleží na preferencích, u žádanějších škol je potřeba brát v potaz to, že se hodnotí studijní výsledky, jazyková znalost, apod.

V rámci magisterského studia můžete absolvovat odbornou stáž u některé z firem v Čechách i v zahraničí. Tato stáž se započítává normálně do studia.

Další možností, jak studovat v zahraničí, je takzvaný Double Degree výměnný studijní program. Program je určený magisterským studentům, kteří absolvují rok studia na partnerské univerzitě a rok na Fakultě podnikohospodářské v Praze.  Po ukončení programu obdrží absolventi dva diplomy. Fakulta podnikohospodářská má smlouvu o double degree programu s univerzitami ve Francii, Vietnamu, v Jižní Koreji, na Slovensku a v Rusku.

 

Další informace můžete také nalézt v části pro studenty – Často kladené otázky.