Program Management a manažerská ekonomie (MME)

Na Fakultě podnikohospodářské nabízíme čtyřletý doktorský program Management a manažerská ekonomie. Základní povinnosti doktorandů vyplývají ze Studijního a zkušebního řádu, hlavní povinnosti upravuje Individuální studijní plán vytvářený na základě Opatření děkana N09/2019 ze dne 15.10. 2019 (dále Standard doktoranda) (ke stažení dole).

Studijní plán programu Management a manažerská ekonomie se skládá ze tří oblastí, kterými jsou studijní povinnosti, požadavky na tvůrčí činnosti a další povinnosti (zahraniční stáž, výuka, získání bodů za další odborné aktivity a výstupy). Tyto oblasti jsou popsány níže pod FAQ.

Často kladené otázky (FAQ)

Doporučujeme také důkladně projít odpovědi na často kladené otázky týkající se doktorského studia (obsah studia, finanční podpora, nutná administrativa, státní zkouška, kolokvia a obhajoby, atd.), které jsou k dispozici zde.

1. Studijní povinnosti

Studijní povinnosti zahrnují absolvování:

Další informace k této oblasti najdete zde.

2. Požadavky na tvůrčí činnost

Od doktorandů je v rámci jejich studia požadována vědecko-výzkumná činnost související se zaměřením disertační práce, spočívající v účasti na řešení vědeckých projektů a v prezentaci dosažených výsledků formou publikací a formou příspěvků přednesených na konferencích. Publikační povinnosti jsou dány požadavky stanovenými v Opatření děkana N09/2019 ze dne 15.10. 2019. Za jednotlivé publikační výstupy opět doktorand získává body.

Mezi publikacemi doktoranda musí být alespoň jeden publikovaný nebo prokazatelně k tisku přijatý recenzovaný odborný článek v časopise indexovaném v databázi Scopus nebo Web of Science, kde je doktorand prvním autorem.

Další informace k této oblasti najdete zde.

3. Další povinnosti (zahraniční stáž, výuka, získání bodů za další odborné aktivity a výstupy)

K vědecko-výzkumným povinnostem doktorandů patří absolvování výzkumné stáže na zahraniční instituci v souhrnné délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo zapojení se jinou formou do přímé účasti na mezinárodní výzkumné spolupráci.

Doktorandi prezenční formy studia se podílejí na výuce nejpozději od druhého ročníku v průměrném rozsahu 4 hodin týdně (průměr se počítá za akademický rok), mají vypsané konzultační hodiny v rozsahu nejméně 2 hodin týdně, podílejí se na ověřování znalostí studentů a vedou a oponují bakalářské práce, oponují diplomové práce.

V průběhu studia studenti sbírají body za absolvované předměty a semináře a za publikační výstupy. Doktorandi musí mít na konci příslušného ročníku určitý počet bodů:

  • 1. ročníku min. 10 bodů,
  • 2. ročníku min. 30 bodů,
  • 3. ročníku min. 60 bodů
  • a na konci 4. ročníku min. 100 bodů.

Body lze získat dvěma způsoby: maximálně 50 bodů lze získat za tzv. drivers, v rámci kterých buduje své výzkumné kompetence či získává zdroje pro vlastní výzkum, a minimálně 50 bodů za publikační výstupy. Konkrétní bodové hodnoty jsou uvedeny ve Standardu doktoranda. Další informace k této oblasti najdete zde.