Vedlejší specializace

Co je vedlejší specializace?

V rámci navazujícího magisterského studia se setkáte se specifickou, avšak povinnou, součástí vzdělání studenta VŠE a to s vedlejší specializací (VS) jinak také vedlejškou. Jejím smyslem je rozšířit vaše znalosti a kvalifikaci nad rámec studia hlavního oboru. Fakulta podnikohospodářská vám nabízí 12 vedlejších specializací. Vybírat můžete z nabídky VS napříč všemi pražskými fakultami, která zahrnuje více než 50 různorodých oblastí.

 

Jak se na VS registrovat?

VS si registrujete přes InSIS (Moje studium – Portál studenta – Registrace/Zápisy na VS), kde si můžete vybrat až 3 vedlejšky, ale přiřazena vám bude jen jedna, a to dle volné kapacity a splnění výběrových kritérií (někdy je vyžadován motivační dopis nebo CV). Počet předmětů může být rozdílný, pohybuje se však v rozmezí 5-7 předmětů, přičemž jejich celková hodnota v kreditech odpovídá vždy 30 ECTS. Ke zdárnému zakončení je potřeba složit soubornou zkoušku, na kterou se přihlašujete poté, co máte odstudovány všechny předměty VS. Termín souborné zkoušky z vedlejší specializace musí předcházet termínu státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace. Pokud byste chtěli v rámci Vedlejší specializace zpracovat i diplomovou práci, můžete, ale pouze tehdy, pokud jste si zvolili z nabídky FPH.

 

Kde najdete více informaci?

Všechny podstatné informace o našich vedlejších specializacích na jednom místě najdete na webu vedlejsky.cz. Absolventi navíc mají v rámci těchto webových stránek možnost k vedlejším specializacím vkládat hodnocení. Zjistíte tak zpětnou vazbu přímo od těch, kdo už vedlejší specializaci mají za sebou.

Studijní rozvržení, náplň předmětů či kontakt na garanta je rovněž k dispozici na příslušných stránkách kateder, pod které VS spadají. Termíny přihlašování na vedlejší specializace jsou zveřejněny v celoškolsky platném harmonogramu akademického roku.

 

Jaké VS Fakulta podnikohospodářská nabízí?

Ident: 3BA

Garantující pracoviště: Fakulta podnikohospodářská

Omezení: nepovoleno pro studenty FPH

Více informací.

Ident: 3LT

Garantující pracoviště: Katedra logistiky

Hlavní zaměření VS je na supply chain management (SCM), mezinárodní přepravu a zasilatelství, včetně přepravních podmínek a komplementárních služeb, celní problematiku, relevantní smluvní vztahy, strategii logistických systému, jejich tvorbu a reengineeringu.

Katedra logistiky je oprávněna absolventům magisterského studia na své vedlejší specializaci udělovat certifikáty Evropské logistické asociace.

Více informací.

Záznam představení VS z května 2021.

 

Ident: 3LS

Garantující pracoviště: Katedra managementu

Tato vedlejší specializace nabízí metody a techniky, které jsou potřebné ke zlepšování jakéhokoliv podniku nebo instituce. Můžete je použít jak v administrativě, tak ve výrobě. Procesy zlepšují banky, výrobní podniky, ale i třeba nemocnice. Jde o to mít chytřejší a efektivnější procesy, neplýtvat a zvyšovat hodnotu pro zákazníka. Pojďte se s námi naučit, jak zlepšovat organizace, ale i svoji osobní práci.

Více informací.

Záznam představení VS z května 2021.

 

Ident: 3AM

Garantující pracoviště: Katedra arts managementu

Omezení: nepovoleno pro program Arts management

Cílem vedlejší specializace je vybavit studenty znalostmi v oblasti kulturních a kreativních průmyslů v rámci ekonomiky kultury. Management umění, podnikání v kultuře, kulturní tvorba a ekonomické využití kulturního dědictví je vysoce aktuální specializací s ohledem na prudký rozvoj kulturních a kreativních průmyslů. Globalizační procesy jak v ekonomickém, tak i v politickém a zejména kulturním významu, vytvářejí nový rámec a nové šance pro efektivní uplatnění rozvojových zdrojů české ekonomiky. Schopnost využití těchto zdrojů, schopnost úspěšné komunikace s aktéry v jednotlivých sektorech „tvůrčí ekonomiky“ jsou významnou podmínkou pro uplatnění moderního ekonoma v praxi.

Více informací.

Záznam z představení VS z května 2021.

 

Ident: 3PG

Garantující pracoviště: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Vedlejší specializace rozšiřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti psychologických a sociologických stránek managementu. Kromě nezbytného teoretického základu je výuka zaměřena na rozvoj sociálních a manažerských dovedností, rozvoj kreativity a na reálné využití výzkumných metod v podnikové praxi. Výuka se opírá jak o kvalitní učebnice, tak i o hojné využití různých interaktivních a tréninkových metod rozvíjejících sociální kompetence. Vedlejší specializace je správnou volbou pro studenty, kteří vidí svoji kariéru v managementu a práci s lidmi (tj. manažeři různých úrovní, personalisté, pracovníci marketingu, obchodu atp.) anebo mají zájem o oblast psychologie a sociologie a osobní rozvoj.

Více informací.

Záznam z představení VS z května 2021.

 

Ident: 3MK

Garantující pracoviště: Katedra marketingu

Omezení:  do VS probíhá výběrové řízení – více na kmg.vse.cz v sekci přihláška

Vedlejší specializace poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v marketingu (např. brand manager, product manager, marketingový manažer) ve firmách všech velikostí, a to napříč celým spektrem odvětví. Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v marketingové praxi, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Pozornost je věnována jak strategickým aspektům, tak ryze praktickým činnostem spojeným s identifikací, uchopením a praktickým využitím ziskových tržních příležitostí. Do výuky je intenzivně zapojena celá řada prestižních firem, jako např. Unilever, Procter & Gamble, L ́Oréal, Nestlé, ACNielsen, Median atp. Absolventi se uplatňují v marketingových odděleních tuzemských i zahraničních firem nebo také v agenturách nejrůznějšího typu. Neztratí se ani v kulturních institucích a neziskovkách. Nabyté znalosti a dovednosti vytvářejí výbornou startovací platformu jak pro úspěšnou manažerskou kariéru, tak pro vlastní podnikání.

Více informací.

Záznam z představení VS z května 2022.

 

Ident: 3NG

Garantující pracoviště: Katedra strategie

Omezení: do VS probíhá výběrové řízení – více zde.

Podniky dnes čelí novým výzvám, které jsou spojené s komplexními problémy často bez jakékoli vazby na minulý vývoj. Vedlejší specializace si klade za cíl naučit studenty být více generalisty a vidět to, čemu dnes říkáme „big picture“. Zároveň je učí, jak řešit problémy z multidisciplinárního pohledu a přicházet s nápady, které jsou kreativní a využívají např. analogii z jiných byznysů. V neposlední řadě vede k porozumění specifikům fenoménu rodinných firem a představuje myšlenky, které přispívají k firemní, celospolečenské i ekologické udržitelnosti. Vedlejší specializace nabízí vyváženou kombinaci kurzů zaměřených na tzv. hard i soft skills, které rozvíjí strategické a tvůrčí myšlení, jako klíčový aspekt úspěšného řízení růstu a výkonnosti podniku.

Naši absolventi se mohou uplatnit v konzultačních společnostech, ve vnitropodnikových poradenských odděleních, ale také jako manažeři a nástupci v rodinných firmách.

Více informací.

Záznam z představení VS z května 2021.

 

Ident: 3HR

Garantující pracoviště: Katedra personalistiky

Tato vedlejší specializace je určena nejen studentům, kteří projevují zájem o oblast lidských zdrojů a spatřují svoje budoucí uplatnění na pozicích HR manažerů či HR specialistů. Je zcela jistě správnou volbou pro všechny, kteří chtějí pochopit principy a souvislosti řízení lidí ve firmách a získat znalosti a dovednosti, které v budoucnosti využijí zcela jistě ve své praxi, ať již v roli manažerů, zaměstnanců nebo podnikatelů.

Více informací.

Záznam z představení VS z května 2020 – 1. část a 2. část.

 

Ident: 3PO

Garantující pracoviště: Katedra podnikání

Tato vedlejší specializace je určena studentům, které láká nezávislost spojená s podnikáním a zajímají se o vznik a rozvoj inovativních organizací. Vedlejší specializace je složena z předmětů zaměřených na rozvoj podnikatelského myšlení, schopnost vést dynamický tým, navrhovat funkční byznys modely, komunikovat s cílovými skupinami a prezentovat před investory. Výuka probíhá ve spolupráci s úspěšnými podnikateli a řadou odborníků z praxe. VS Podnikání – startupy a inovace je úzce napojena na business akcelerátor VŠE xPORT.

Více informací.

Záznam z představení VS z května 2022.

Absolventi a studenti vedlejší specializace Podnikání – startupy a inovace.

Zakladatel SpaceFlow je absolvent vedlejší specializace Podnikání – startupy a inovace.

 

Ident: 3PR

Garantující pracoviště: Katedra managementu

Cílem této vedlejší specializace je předat studentům v praxi žádané znalosti, vybavit je metodami, technikami a nástroji a rozvinout jejich dovednosti, které jsou potřebné k řízení projektů v praxi. Studenti v rámci VS řeší týmově reálné projekty, příklady, případové studie i virtuální projekty, a dále se zapojují formou projektové praxe ve vybraných organizacích. Na hodinách mají možnost pracovat a diskutovat s projektovými manažery a s dalšími experty z praxe a jsou v úzkém kontaktu se zástupci a členy asociací projektového řízení působícími v ČR.

Více informací.

Záznam z představení VS z května 2021.

 

 

Ident: 3SA

Garantující pracoviště: Katedra marketingu

Omezení: do VS probíhá výběrové řízení – více zde.

Vedlejší specializace poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v oblasti prodeje a obchodu (Sales Manager, Key Account Manager, manažer zodpovědný za prodej, obchodní zástupce), a to napříč celým spektrem odvětví od prodeje spotřebního zboží, zboží dlouhodobé spotřeby, přes služby, B2B, B2G a další. Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v oblasti obchodu a prodeje, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Do výuky je intenzivně zapojena také řada firem z praxe.

Více informací.

Záznam z představení VS z května 2020.

 

Ident: 3TA

Garantující pracoviště: Katedra strategie

Cílem vedlejší specializace je připravit studenty, aby ovládali nejen všechny ekonomické aspekty řízení podniku, což je v současnosti nezbytné, ale zároveň je naučit řešit situace, kdy se strategicky rozhoduje o další činnosti podniku ve smyslu jeho transformace, restrukturalizace či ukončení činnosti a to zejména v kontextu globální finanční krize (2008-2009) a současné krize způsobené pandemií COVID-19. Právě tyto znalosti mohou pomoci se krizovým situacím vyhnout, případně ukázat, jakým způsobem je lze řešit.

Více informací.

Záznam z představení VS z května 2021.

Prezentaci z představení VS si můžete stáhnout zde.

 

Aktuální nabídka všech vedlejších specializací je k dispozici v InSIS v sekci Portál studenta pod odkazem Registrace/Zápisy na VS. Rovněž studenti oboru Arts Management si mohou, kromě 3AM, volit všechny vedlejší specializace, nicméně z důvodu užšího zaměření oboru doporučujeme tyto vedlejší specializace.

 

Pokyny pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace najdete na stránce Státní závěrečná zkouška.

 

Mohlo by Vás zajímat

Virtuální veletrh VS – videozáznam
Státní závěrečná zkouška
Studium v zahraničí