Vedlejší specializace

Co je vedlejší specializace?

V rámci navazujícího magisterského studia se setkáte se specifickou, avšak povinnou, součástí vzdělání studenta VŠE a to s vedlejší specializací (VS) jinak také vedlejškou. Jejím smyslem je rozšířit vaše znalosti a kvalifikaci nad rámec studia hlavního oboru. Fakulta podnikohospodářská nabízí 13 vedlejších specializací, přičemž jedna z nich není určena pro studenty FPH. Vybírat můžete z nabídky VS napříč všemi pražskými fakultami, která zahrnuje více než 50 různorodých oblastí.

 

Jak se na VS registrovat?

VS si registrujete přes InSIS (Moje studium – Portál studenta – Registrace/Zápisy na VS), kde si můžete vybrat až 3 vedlejšky, ale přiřazena vám bude jen jedna, a to dle volné kapacity a splnění výběrových kritérií (někdy je vyžadován motivační dopis nebo CV). Počet předmětů může být rozdílný, pohybuje se však v rozmezí 5-7 předmětů, přičemž jejich celková hodnota v kreditech odpovídá vždy 30 ECTS.

Studenti zapsaní do VS od zimního semestru 2023 už neukončují VS soubornou zkouškou. Úspěšnými absolventy specializace jsou všichni studující po úspěšném odstudování všech předmětů vedlejší specializace.

Pro studenty, kteří měli VS zapsanou již v letním semestru 2023 či dříve, se nic nemění, vedlejší specializaci ukončují soubornou zkouškou, na kterou se přihlašují poté, co mají odstudovány všechny předměty VS. Termín souborné zkoušky z vedlejší specializace musí předcházet termínu státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace.

Pokud byste chtěli v rámci Vedlejší specializace zpracovat i diplomovou práci, můžete, ale pouze tehdy, pokud jste si zvolili z nabídky FPH.

 

Kde najdete více informaci?

Všechny podstatné informace o našich vedlejších specializacích na jednom místě najdete na webu vedlejsky.cz. Absolventi navíc mají v rámci těchto webových stránek možnost k vedlejším specializacím vkládat hodnocení. Zjistíte tak zpětnou vazbu přímo od těch, kdo už vedlejší specializaci mají za sebou.

Studijní rozvržení, náplň předmětů či kontakt na garanta je rovněž k dispozici na příslušných stránkách kateder, pod které VS spadají. Termíny přihlašování na vedlejší specializace jsou zveřejněny v celoškolsky platném harmonogramu akademického roku.

 

Jaké VS Fakulta podnikohospodářská nabízí?

Ident: 3BA

Garantující pracoviště: Fakulta podnikohospodářská

Omezení: nepovoleno pro studenty FPH

Více informací.

Ident: 3ESG

Garantující pracoviště: Fakulta podnikohospodářská

Cílem vedlejší specializace ESG je poskytnout studentům komplexní vhled do problematiky udržitelnosti skrze koncept ESG. Studenti si budou moci v rámci volitelných předmětů vybrat užší zaměření na jednotlivé oblasti v rámci environmentální (E) a společenské udržitelnosti (S) nebo celkové udržitelné správy společností (G). Získají nejen přehled o aktuálních trendech v oblasti udržitelnosti, ale osvojí si také dovednosti spojené např. s výpočtem uhlíkové stopy nebo sepsáním nefinančního reportu, který budou součástí povinně zveřejňovaných výkazů každé společnosti. Zároveň budou schopni chápat celkové provázání jednotlivých ESG témat na celkovou strategii firmy, její finanční výkonnost a tvorbu hodnoty pro veškeré její stakeholdery.

Více informací.

Ident: 3LT

Garantující pracoviště: Katedra logistiky

Hlavní zaměření VS je na supply chain management (SCM), mezinárodní přepravu a zasilatelství, včetně přepravních podmínek a komplementárních služeb, celní problematiku, relevantní smluvní vztahy, strategii logistických systému, jejich tvorbu a reengineeringu.

Katedra logistiky je oprávněna absolventům magisterského studia na své vedlejší specializaci udělovat certifikáty Evropské logistické asociace.

Více informací.

Záznam představení VS z května 2021.

 

Ident: 3MB

Garantující pracoviště: Katedra managementu

Cílem této vedlejší specializace je prohloubit, rozšířit a propojit teoretické znalosti studentů s praktickými znalostmi, technikami a dovednostmi v oblasti řízení organizací a organizačního rozvoje, ekonomie organizací, řízení organizačních změn, v problematice organizační architektury, řízení mezinárodních týmů a v oblasti chování firem v různých prostředích.

Více informací.

Ident: 3AM

Garantující pracoviště: Katedra arts managementu

Omezení: nepovoleno pro program Arts management

Cílem vedlejší specializace je vybavit studenty znalostmi v oblasti kulturních a kreativních průmyslů v rámci ekonomiky kultury. Management umění, podnikání v kultuře, kulturní tvorba a ekonomické využití kulturního dědictví je vysoce aktuální specializací s ohledem na prudký rozvoj kulturních a kreativních průmyslů. Globalizační procesy jak v ekonomickém, tak i v politickém a zejména kulturním významu, vytvářejí nový rámec a nové šance pro efektivní uplatnění rozvojových zdrojů české ekonomiky. Schopnost využití těchto zdrojů, schopnost úspěšné komunikace s aktéry v jednotlivých sektorech „tvůrčí ekonomiky“ jsou významnou podmínkou pro uplatnění moderního ekonoma v praxi.

Více informací.

Záznam z představení VS z května 2021.

 

Ident: 3PG

Garantující pracoviště: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Vedlejší specializace rozšiřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti psychologických a sociologických stránek managementu. Kromě nezbytného teoretického základu je výuka zaměřena na rozvoj sociálních a manažerských dovedností, rozvoj kreativity a na reálné využití výzkumných metod v podnikové praxi. Výuka se opírá jak o kvalitní učebnice, tak i o hojné využití různých interaktivních a tréninkových metod rozvíjejících sociální kompetence. Vedlejší specializace je správnou volbou pro studenty, kteří vidí svoji kariéru v managementu a práci s lidmi (tj. manažeři různých úrovní, personalisté, pracovníci marketingu, obchodu atp.) anebo mají zájem o oblast psychologie a sociologie a osobní rozvoj.

Více informací.

Záznam z představení VS z května 2021.

 

Ident: 3MK

Garantující pracoviště: Katedra marketingu

Omezení:  do VS probíhá výběrové řízení – více na kmg.vse.cz v sekci přihláška

Vedlejší specializace poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v marketingu (např. brand manager, product manager, marketingový manažer) ve firmách všech velikostí, a to napříč celým spektrem odvětví. Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v marketingové praxi, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Pozornost je věnována jak strategickým aspektům, tak ryze praktickým činnostem spojeným s identifikací, uchopením a praktickým využitím ziskových tržních příležitostí. Do výuky je intenzivně zapojena celá řada prestižních firem, jako např. Unilever, Procter & Gamble, L ́Oréal, Nestlé, ACNielsen, Median atp. Absolventi se uplatňují v marketingových odděleních tuzemských i zahraničních firem nebo také v agenturách nejrůznějšího typu. Neztratí se ani v kulturních institucích a neziskovkách. Nabyté znalosti a dovednosti vytvářejí výbornou startovací platformu jak pro úspěšnou manažerskou kariéru, tak pro vlastní podnikání.

Více informací.

Záznam z představení VS z května 2022.

 

Ident: 3NG

Garantující pracoviště: Katedra strategie

Omezení: do VS probíhá výběrové řízení – více zde.

Podniky dnes čelí novým výzvám, které jsou spojené s komplexními problémy často bez jakékoli vazby na minulý vývoj. Vedlejší specializace si klade za cíl naučit studenty být více generalisty a vidět to, čemu dnes říkáme „big picture“. Zároveň je učí, jak řešit problémy z multidisciplinárního pohledu a přicházet s nápady, které jsou kreativní a využívají např. analogii z jiných byznysů. V neposlední řadě vede k porozumění specifikům fenoménu rodinných firem a představuje myšlenky, které přispívají k firemní, celospolečenské i ekologické udržitelnosti. Vedlejší specializace nabízí vyváženou kombinaci kurzů zaměřených na tzv. hard i soft skills, které rozvíjí strategické a tvůrčí myšlení, jako klíčový aspekt úspěšného řízení růstu a výkonnosti podniku.

Naši absolventi se mohou uplatnit v konzultačních společnostech, ve vnitropodnikových poradenských odděleních, ale také jako manažeři a nástupci v rodinných firmách.

Více informací.

Záznam z představení VS z května 2021.

 

Ident: 3HR

Garantující pracoviště: Katedra personalistiky

Tato vedlejší specializace je určena nejen studentům, kteří projevují zájem o oblast lidských zdrojů a spatřují svoje budoucí uplatnění na pozicích HR manažerů či HR specialistů. Je zcela jistě správnou volbou pro všechny, kteří chtějí pochopit principy a souvislosti řízení lidí ve firmách a získat znalosti a dovednosti, které v budoucnosti využijí zcela jistě ve své praxi, ať již v roli manažerů, zaměstnanců nebo podnikatelů.

Více informací.

Záznam z představení VS z května 2020 – 1. část a 2. část.

 

Ident: 3PO

Garantující pracoviště: Katedra podnikání

Tato vedlejší specializace je určena studentům, které láká nezávislost spojená s podnikáním a zajímají se o vznik a rozvoj inovativních organizací. Vedlejší specializace je složena z předmětů zaměřených na rozvoj podnikatelského myšlení, schopnost vést dynamický tým, navrhovat funkční byznys modely, komunikovat s cílovými skupinami a prezentovat před investory. Výuka probíhá ve spolupráci s úspěšnými podnikateli a řadou odborníků z praxe. VS Podnikání – startupy a inovace je úzce napojena na business akcelerátor VŠE xPORT.

Více informací.

Záznam z představení VS z května 2022.

Absolventi a studenti vedlejší specializace Podnikání – startupy a inovace.

Zakladatel SpaceFlow je absolvent vedlejší specializace Podnikání – startupy a inovace.

 

Ident: 3PR

Garantující pracoviště: Katedra managementu

Cílem této vedlejší specializace je předat studentům v praxi žádané znalosti, vybavit je metodami, technikami a nástroji a rozvinout jejich dovednosti, které jsou potřebné k řízení projektů v praxi. Studenti v rámci VS řeší týmově reálné projekty, příklady, případové studie i virtuální projekty, a dále se zapojují formou projektové praxe ve vybraných organizacích. Na hodinách mají možnost pracovat a diskutovat s projektovými manažery a s dalšími experty z praxe a jsou v úzkém kontaktu se zástupci a členy asociací projektového řízení působícími v ČR.

Více informací.

Záznam z představení VS z května 2021.

 

 

Ident: 3SA

Garantující pracoviště: Katedra marketingu

Omezení: do VS probíhá výběrové řízení – více zde.

Vedlejší specializace poskytuje ucelený program přípravy pro klíčové manažerské pozice v oblasti prodeje a obchodu (Sales Manager, Key Account Manager, manažer zodpovědný za prodej, obchodní zástupce), a to napříč celým spektrem odvětví od prodeje spotřebního zboží, zboží dlouhodobé spotřeby, přes služby, B2B, B2G a další. Studenti získají nejen přehled o klíčových konceptech, nástrojích a postupech užívaných v oblasti obchodu a prodeje, ale osvojí si i nezbytné praktické dovednosti. Do výuky je intenzivně zapojena také řada firem z praxe.

Více informací.

Záznam z představení VS z května 2020.

 

Ident: 3TA

Garantující pracoviště: Katedra strategie

Cílem vedlejší specializace je připravit studenty, aby ovládali nejen všechny ekonomické aspekty řízení podniku, což je v současnosti nezbytné, ale zároveň je naučit řešit situace, kdy se strategicky rozhoduje o další činnosti podniku ve smyslu jeho transformace, restrukturalizace či ukončení činnosti a to zejména v kontextu globální finanční krize (2008-2009) a současné krize způsobené pandemií COVID-19. Právě tyto znalosti mohou pomoci se krizovým situacím vyhnout, případně ukázat, jakým způsobem je lze řešit.

Více informací.

Záznam z představení VS z května 2021.

Prezentaci z představení VS si můžete stáhnout zde.

 

Aktuální nabídka všech vedlejších specializací je k dispozici v InSIS v sekci Portál studenta pod odkazem Registrace/Zápisy na VS. Rovněž studenti programu Arts management si mohou, kromě 3AM, volit všechny vedlejší specializace, nicméně z důvodu užšího zaměření programu doporučujeme tyto vedlejší specializace.

 

Mohlo by Vás zajímat

Studium v zahraničí