Mimořádné studium

Akademický rok 2018/2019

Výuka v zimním semestru 2018/19  začíná 17. září 2018.

Charakteristika a zaměření mimořádného studia

V rámci programů celoživotního vzdělávání nabízí Fakulta podnikohospodářská možnost mimořádného studia vybraných předmětů.

Studium trvá jeden nebo dva semestry a je realizováno za úplatu, jejíž výše je dána předpisem Výše úhrad za studium v programech celoživotního vzdělávání (PR 03/2018). Po úspěšném absolutoriu jednotlivých předmětů získá účastník studia osvědčení o každém z absolvovaných předmětů. Účastníci mimořádného studia nejsou studenty VŠE a nemají tedy z tohoto titulu studentské výhody (§ 60 Zákona o vysokých školách).

Mimořádné studium může být vhodnou formou studia zejména pro

  • zájemce z řad široké odborné veřejnosti, kteří si chtějí doplnit své vzdělání o určitou problematiku (včetně uceleného studia vedlejších specializací),
  • neúspěšné uchazeče o bakalářské studium na VŠE mající zájem ucházet se o přijetí v příštím akademickém roce,
  • neúspěšné uchazeče o navazující magisterské studium na VŠE mající zájem ucházet se o přijetí v příštím akademickém roce, kteří tak nemusí ztratit jeden rok (semestr) a dokončit magisterské studium ve standardní době studia.

Předměty absolvované v rámci mimořádného studia lze v souladu s § 60 Zákona o vysokých školách a s článkem 12 Studijního a zkušebního řádu VŠE v případě pozdějšího přijetí k řádnému studiu uznat jako absolvované, pokud budou součástí studijního oboru, na který bude uchazeč přijat.

Nabídka předmětů v rámci mimořádného studia

V rámci mimořádného studia si lze zapsat výhradně předměty garantované či akreditované na Fakultě podnikohospodářské, k jejich zapsání je zapotřebí souhlas proděkanky pro pedagogiku. Aktuální nabídka předmětů a jejich obsah je k dispozici ve veřejném katalogu předmětů.

Podmínky přijetí do mimořádného studia

Poplatek za studium

Poplatek za mimořádné studium jednoho předmětu za jeden semestr se stanoví jako součin 700 Kč * počet ECTS kreditů předmětu. Poplatek za studium je třeba uhradit na účet číslo 1828862/0800, variabilní symbol 300028, do zprávy pro příjemce uvést jméno uchazeče.

Způsob přihlašování do ZS 18/19

Uchazeč o mimořádné studium vyplní Přihlášku k mimořádnému studiu, jejíž přílohou je doklad o zaplacení poplatku za vybrané předměty, a odevzdá ji nejpozději do 14. září 2018 studijní referentce paní Kořínkové v úředních hodinách (místnost RB 411).

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí do mimořádného studia rozhodne děkan fakulty. Uchazečům přijatým do mimořádného studia bude vystaven Výkaz o mimořádném studiu, který si mohou vyzvednout na studijním oddělení u paní Kořínkové v úředních hodinách nebo mohou požádat o zaslání poštou.

Mohlo by Vás zajímat

MBA programy
Honors Academia