Doporučená literatura k přijímací zkoušce na obor Arts management (Ing.)

Doporučená literatura

  • Bumba, Jan. České katastry od 11. do 21. století. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80- 247-2318- 1.
  • Edwards, Tim. Kulturální teorie: klasické a současné přístupy. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367- 685-8.
  • Kolektiv autorů. Sborník statí o kultuře v letech 2004–2009. Praha: MK ČR, 2009. ISBN 978-80-86310-88- 6.
  • Patočka, Jiří a Heřmanová, Eva. Lokální a regionální kultura v České republice – Kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-347- 8.
  • Patočka, Jiří a kol. Hmotná kultura v ekonomické teorii a praxi managementu. Praha: Oeconomica, 2011. ISBN 978-80- 245-1839-8.
  • Petráň, Josef. Dějiny hmotné kultury I–II. Praha: SPN – Státní pedagogické nakladatelství, 1985 a 1997. ISBN 80-7184- 086-6 a ISBN 80-7184- 084-X.
  • Riedlbauch, Václav (ed.) Ekonomické aspekty využití kreativní kultury v animaci hmotných památek. Praha: Oeconomica, 2011. ISBN 978-80- 245-1840-4.
  • Throsby, David. Economics and Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN-13: 978-0521586399.
  • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.