Manažerské shrnutí studie „Tady prostě umírají lidi a budou umírat: Příběhy sucha, kulturní kódy a environmentální diskursy“

Článek se zaměřuje na narativy o suchu v českých mediálních diskursech. Vychází z perspektivy kulturní sociologie a popisuje sucho jako komplexní kulturní pole a kolektivní reprezentaci, která dala vzniknout novým formám občanské odpovědnosti a subjektivity a bohaté tabuli nových nejistot a rizik. Na základě analýzy 4632 článků publikovaných v nejčtenějších českých denících (Lidové noviny, Hospodářské noviny, MF Dnes, Právo, Blesk) v letech 2014-2018 identifikuje klíčové mediální obrazy sucha a dává je do souvislosti s širšími environmentálními diskurzy a kulturními vzorci rizik. Hlavní tezí článku je, že klíčovým napětím v současné debatě o globální změně klimatu není spor mezi zastánci a popírači změny klimatu, ale mezi klimatickým fatalismem a administrativně-odbornou racionalitou. Článek ukazuje, že environmentální krize je úzce spjata s krizí administrativních a expertních institucí a že se o ní vyjednává a diskutuje v souvislosti s ní. Dobrou ilustrací kulturních aspektů současné debaty o suchu v České republice je souvislost mezi sociálními a přírodními aspekty environmentálních problémů a rozdílnými představami o přírodě i společnosti.

 

Cílová skupina stakeholderů: sociologists, media scholars, journalists, environmental scientists

Citation: Čada, K. (2023). „Tady prostě umírají lidi a budou umírat “: Příběhy sucha, kulturní kódy a environmentální diskursy. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 59 (5): 1-23. https://doi.org/10.13060/csr.2023.016

Source: https://sreview.soc.cas.cz/getrevsrc.php?identification=public&mag=csr&raid=47&type=fin&ver=4