Aktuální informace pro studenty k závěru semestru

Níže naleznete aktuální informace ke způsobu hodnocení předmětů, možnostech omluvení předmětů, k obhajobám a státním závěrečným zkouškám. Rozhodnutí přijalo vedení FPH v souladu s rozhodnutím vedení VŠE a děkanů všech šesti fakult na základě rozhodnutí vlády ČR o uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností ze dne 14. dubna 2020.

 

1.      O podobě a formě zkoušek z předmětů rozhoduje garant předmětu s tím, že podmínky budou zveřejněny nejpozději do konce dubna 2020.

 

2.       Pokud probíhala výuka on-line po celou dobu omezení přímé výuky a charakter předmětu to umožňuje, je třeba ukončit semestr známkou.

 

3.       Omluvit předmět je možné jen v následujících případech:

3.1   Pokud charakter předmětu neumožňuje vysvětlení, pochopení a prověření znalostí jinou formou než aktivní účastí na přímé výuce (např. dovednostní předměty, projekty ve firmách, exkurze apod.) a explicitně o to požádáte. Požadavek je třeba zaslat mailem (nikoli telefonicky, Facebookem, WhatsApp apod.), žádost v mailu je třeba uchovat do konce kalendářního roku.

3.2   Pokud  o omluvení požádáte z důvodu individuálního problému s pochopením výkladu on-line formou, přestože v době přímé výuky (v době do 9.3.) jste se aktivně angažovali ve  výuce. Požadavek je třeba zaslat mailem (nikoli telefonicky, Facebookem, WhatsApp apod.), žádost v mailu je třeba uchovat do konce kalendářního roku.

3.3   Pokud  o omluvení požádáte z důvodu nemožnosti se účastnit on-line výuky z důvodu technického omezení (mimo možnost být on-line) nebo pobytu v zahraničí a současně organizačních či cestovních problémů. Požadavek je třeba zaslat mailem (nikoli telefonicky, Facebookem, WhatsApp apod.), žádost v mailu je třeba uchovat do konce kalendářního roku.

V případě omluvení předmětu (zejména více předmětů) je třeba vzít v úvahu skutečnost, že může dojít k situaci, kdy nedosáhnete požadovaného minima odstudovaných kreditů za semestr a následně dojde k odpočtu rezervních kreditů (viz studijní předpisy). Je proto i ve Vašem zájmu minimalizovat množství omluvených kreditů/předmětů.

Ve všech výše uvedených případech o omluvení rozhoduje konkrétní vyučující nebo garant předmětu.

 

4. Od pondělí 20. dubna 2020 mohou probíhat státní závěrečné zkoušky (SZZ) na bakalářském, magisterském i doktorském studiu včetně obhajob závěrečných prací a souborné zkoušky z vedlejších specializací (SZ) při dodržení podmínek současného shromáždění pouze nezbytného počtu osob (max. počet osob byl vládou stanoven na pět).

 

5. Termíny SZZ a SZ vypisují jednotlivé katedry. Studenti se dostaví do školy před místnost, kde bude zkouška probíhat, ve stanovený čas zkoušky a vyčkají vyzvání komise ke vstupu do zkušební místnosti. Po absolvování zkoušky prostory VŠE neprodleně opustí. Zkoušející i studenti jsou povinni nosit roušky. Další podmínky přítomnosti na VŠE najdeš tady.

 

6. Kvalifikační práce (bakalářské a diplomové) budou odevzdávány pouze elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu (tedy 13. května 2020). Po vložení kvalifikační práce student nevytiskne potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce, ale přepošle ho sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce.

 

7. Individuálně bude možné navštívit knihovnu pouze za účelem výpůjčky studijní literatury. Výpůjčky budou v pracovní dny možné výhradně pro studenty a akademické pracovníky VŠE od 10,00 do 15,00 v knihovně na Žižkově (u vstupu do SB bude probíhat kontrola identifikačních karet). Bližší informace o režimu výpůjček v CIKS v kampusu na Žižkově budou zveřejněny na webových stránkách CIKS.

Literatura se bude odevzdávat do Biblioboxu umístěného před Starou budovou.

 

Student se smí účastnit zkoušky nebo jiné činnosti na VŠE pouze při splnění podmínek uvedených zde.

Nadále žádáme studenty, aby využívali výlučně on-line (distanční) způsob komunikace s vyučujícími a studijním oddělením.