Stanovení bodové hranice pro přijetí na bakalářské programy FPH vyučované v českém jazyce (uchazeči, kteří absolvovali přijímací zkoušky v počítačových učebnách)

Děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc. stanovil podmínky pro přijetí na bakalářské programy vyučované v českém jazyce pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací zkoušky v počítačových učebnách takto:

  • Pro bakalářský program Arts management byli přijati uchazeči, kteří dosáhli alespoň 200 bodů.
  • Pro bakalářský program Podniková ekonomika a management byli přijati uchazeči, kteří dosáhli alespoň 155 bodů.

Gratulujeme všem přijatým ke studiu. Pro zapsání do studia potvrďte do 22. června 2022 12:00 dle pokynů v Rozhodnutí/Oznámení o přijetí (které najdete v úložišti dokumentů své elektronické přihlášky) nejdříve imatrikulační slib a poté elektronickou návratku a doručte nejlépe elektronicky požadované dokumenty (pokud tak již nebylo učiněno). Náhradním způsobem je odeslání úředně ověřených dokumentů poštou na adresu: Hana Dudová, Studijní oddělení Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Praze, Náměstí Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Kontaktní osobou je paní Hana Dudová, Rajská budova 412, e-mail: hana.dudova@vse.cz. Při osobním kontaktu dodržujte, prosím, úřední hodiny.

Zapsaní studenti si budou moci v InSIS vytisknout elektronicky podepsané potvrzení o studiu (se začátkem studia 1. září 2022).

Byla aktualizována prezentace k zápisům, kde najdete důležité pokyny k dalšímu postupu. Prostudujte si ji, prosím, důkladně. Nepřehlédněte, že již 13. září začíná Vaše první studijní povinnost a to Úvod do studia.

Pokyny pro neúspěšné uchazeče

Neúspěšní uchazeči mohou po obdržení rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání. Vzor žádosti najdete v sekci ke stažení. K žádosti doložte ověřené kopie požadovaných dokumentů (pokud již nebyly doručeny: úředně ověřené maturitní vysvědčení, vysvědčení ze střední školy, nostrifikace, diplom/atestat) a doručte nejlépe poštou na adresu Studijního oddělení Fakulty podnikohospodářské. Nezapomeňte žádost vlastnoručně podepsat.

Pro urychlení zpracování odvolání uveďte, prosím, jméno studijní referentky jako první v adrese. Pro bakalářské studium Hana Dudová.