Centrum ekonomiky regulovaných odvětví dokončilo výzkumný projekt na téma řešení energetické chudoby v ČR

Centrum ekonomiky regulovaných odvětví (CERO), které je součástí Fakulty podnikohospodářské, dokončilo výzkumný projekt na téma řešení energetické chudoby v České republice podpořený grantem Evropského klimatického fondu. Výzkum navázal na výsledky projektu TK01010194 „Zranitelný zákazník a energetická chudoba“ řešeného v 1. veřejné soutěži programu THÉTA TAČR, který byl dokončen v roce 2021. Grant umožnil řešitelskému týmu pokračovat ve výzkumu této problematiky a analyzovat vývoj energetické chudoby v období energetické krize a s ní spojeného zvyšování cen energií. V průběhu grantu byla aktualizována a rozšířena metodika měření energetické chudoby v ČR a navržen nástroj pro predikce jejího budoucího vývoje.

Součástí výstupů projektu jsou také návrhy vhodných opatření, která mohou energetickou chudobu omezit jak v krátkodobém, tak zejména v dlouhodobém horizontu. Trvalý efekt má především podpora investic do energetických úspor a instalací obnovitelných zdrojů v domácnostech a zvyšování energetické gramotnosti. Navržena byla také nezbytná opatření v oblasti získávání a využívání relevantních dat, která jsou podmínkou efektivního vytváření a hodnocení opatření ze strany státu.

Energetická chudoba je důležitým aspektem transformace energetiky. Opatření, která ochrání zranitelnou část společnosti před pádem do energetické chudoby, mohou přispět k přijetí dekarbonizačních procesů.  Výstupy projektu podpořeného grantem Evropského klimatického fondu budou sloužit jako expertní podklady pro subjekty státní správy a neziskové organizace, které se zabývají energetickou chudobou v rámci energetiky, ochrany klimatu, bydlení a řešení sociálních témat.

Výzkumná zpráva je dostupná zde.