FPH získala TAČR SIGMA projekt Sociálně a ekonomicky zodpovědné cesty k dekarbonizaci: modelování a hodnocení scénářů transformace energetiky v ČR

Cílem projektu je doplnění dlouhodobých dekarbonizačních strategií státu o komplexní a detailní krátkodobé a střednědobé implementační plány. Vytvořeny budou koncepce, metodické postupy a nástroje pro modelování a hodnocení plánů cest energetiky k cílům a milníkům dekarbonizace. Prostředkem řešení bude modelování a evaluace ekonomických a sociálních dopadů scénářů na společnost a ekonomiku jako celek i na sektory průmyslu a segmenty domácností a také identifikace bariér a rizik scénářů a možností a nákladů jejich eliminace. Modelování bude vycházet ze strategie energetického mixu a z možností a podmínek využití jednotlivých technologií pro získávání a úspory energie. Součástí modelování bude také testování a hodnocení efektivity a dopadů politik, opatření, regulace a komunikační strategie.

Hlavním řešitelem je Centrum ekonomiky regulovaných odvětví (CERO). Součástí řešitelského týmu jsou ČEPS, STEM, Svaz moderní energetiky, LEEF Technologies, EGÚ Brno a VŠB-TUO.