Informace pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium na FPH

Informace pro uchazeče o bakalářské studium na FPH

Děkan Fakulty podnikohospodářské ponechává v platnosti původní kritéria pro odpuštění přijímací zkoušky, tzn. že promine skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia FPH, a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. maturitní zkoušku v roce 2020 z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky vykonali s průměrným prospěchem do 1,4. Tito uchazeči doloží výsledky maturitní zkoušky tak, že zašlou naskenované či vyfotografované maturitní vysvědčení či výpis známek z maturitní zkoušky roku 2020 potvrzený střední školou do 19. 6. 2020 na adresu fph@vse.cz, kdy do předmětu zprávy uchazeči uvedou „maturita“ a do těla zprávy uvedou své jméno, příjmení, rodné číslo a program, na který podali přihlášku;
  2. získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2020 alespoň 75 % bodů z každé části testu. Tito uchazeči zašlou žádost o odpuštění přijímací zkoušky nejpozději do 8. 6. 2020 na adresu fph@vse.cz, kdy do předmětu zprávy uchazeči uvedou „odpuštění zkoušky“ a do těla zprávy uvedou své jméno, příjmení, rodné číslo a program, na který podali přihlášku. Dále pak uvedou termín a výsledky přijímací zkoušky „nanečisto“;
  3. umístili se na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni (platí pouze pro uchazeče o program Arts management). Tito uchazeči zašlou žádost o odpuštění přijímací zkoušky nejpozději do 8. 6. 2020 na adresu fph@vse.cz, kdy do předmětu zprávy uchazeči uvedou „odpuštění zkoušky“ a do těla zprávy uvedou své jméno, příjmení, rodné číslo a program, na který podali přihlášku. Dále pak uvedou podrobnosti týkající se příslušné  umělecké soutěže.

 

Ostatní uchazeči z České a Slovenské republiky budou na základě zákona 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 přijímáni na program Podniková ekonomika a management na základě součtu bodů za známky z českého/slovenského jazyka, matematiky a anglického jazyka či zvoleného jazyka přijímací zkoušky z pololetního vysvědčení posledního ročníku střední školy, na program Arts management na základě součtu bodů za známky z českého/slovenského jazyka a anglického jazyka z pololetního vysvědčení posledního ročníku střední školy. Známky budou mít následující bodovou hodnotu: výborně 100 bodů, chvalitebně 80 bodů, dobře 60 bodů, dostatečně 40 bodů. Tito uchazeči doloží známky tak, že zašlou do 8. 6. 2020 naskenované či vyfotografované pololetní vysvědčení z posledního ročníku střední školy z České a Slovenské republiky na adresu fph@vse.cz , kdy do předmětu zprávy uvedou „pololetní známky“ a do těla zprávy uvedou své jméno, příjmení, rodné číslo a program, na který podali přihlášku.

Pro uchazeče z jiné než České či Slovenské republiky, kteří úspěšně složili vstupní test z českého jazyka, je stanoven termín přijímací zkoušky na 24. 6. 2020. Přijímací zkouška proběhne prezenční formou. Pozvánka bude uchazečům zaslána 10. – 12. 6. 2020. Pokud se tito uchazeči nebudou moci z důvodů restriktivních opatření ČR či mateřské země přijímací zkoušky zúčastnit, vyhlásí FPH další termín přijímací zkoušky v podzimních měsících 2020.

 

Výsledky přijímacího řízení zveřejní fakulta 25. – 26. 6. 2020. Přijatým uchazečům budou společně s rozhodnutím o přijetí zaslány i pokyny o průběhu zápisů do studia.

 

Informace pro uchazeče o navazující magisterské studium na FPH

Děkan promine skládání přijímací zkoušky:

  • absolventům bakalářského stupně studia Fakulty podnikohospodářské, kteří podali přihlášku do navazujícího magisterského studia stejného programu (navazujícímu magisterskému programu Arts management odpovídá bakalářský program Arts management, navazujícímu magisterskému program Management v českém jazyce odpovídá bakalářský program Podniková ekonomika a management) a ukončili bakalářské studium do 31. 8. 2020;
  • uchazečům, kteří se umístili na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni (platí pouze pro uchazeče o program Arts management) a žádost o odpuštění přijímací zkoušky doloží na studijní oddělení do 20. 6.;
  • uchazečům, kteří ukončili bakalářské studium a získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných FPH pro uchazeče o navazující magisterské studium v roce 2020 alespoň 75 % bodů z každé části testu.

 

Ostatní uchazeči budou na základě zákona 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 konat přijímací zkoušky pro programy Arts management a Management (v českém jazyce) v původně stanoveném termínu 24. 6. 2020 distanční formou. Pozvánka bude uchazečům zaslána 10. 6. 2020.