Manažerské shrnutí studie „Budování prostředí pro sdílení znalostí ve stínu sabotáže: mikroskopický pohled na spokojenost s prací a sabotáž znalostí“

Studie vychází z teorie mnikrofundamentů a teorie racionální volby a jejím cílem je prozkoumat mikrofundatemnty sdílení znalostí prostřednictvím chování sabotujícího znalosti na pracovišti. Jejím cílem je objasnit nepříznivý dopad sabotáže znalostí na klima sdílení znalostí.

Jako kvantitativní deduktivní studie je založena na informacích získaných od 329 zaměstnanců evropských společností prostřednictvím online dotazníků. Validita a spolehlivost dat byla posouzena konfirmační faktorovou analýzou a analýza dat byla provedena pomocí techniky modelování strukturálních rovnic na základě kovariance.

Zjištění z empirického šetření potvrdila základní hypotézy víceúrovňového koncepčního modelu, jímž je pozitivní vztah mezi důvěrou v organizaci a sdílením environmentálních znalostí. Následně, s návratem ke zkoumání mikrofundamentů, tato studie podporuje zprostředkující nepřímý účinek spokojenosti s prací a sabotáže znalostí při ovlivňování sdílení znalostí jako sociálního výsledku.

Tato studie souhlasí s rozšířeným povědomí o sdílení znalostí mezi vědci a praktiky tím, že se zaměřuje na sabotáž znalostí jako na nejškodlivější kontraproduktivní chování. Kromě toho tento výzkum poskytuje cenné vodítko pro budoucí rozvoj výzkumu založeného na víceúrovňovém zkoumání.

Tato studie vychází z potřeby zkoumat četné faktory, které ovlivňují sdílení znalostí v ekonomických organizacích, konkrétně se zaměřením na sabotáž znalostí. Přizpůsobením Colemanova diagramu autoři rozvíjejí první víceúrovňový konceptuální model, který slouží k odhalení mikrofundamentů sdílení znalostí z pohledu kontraproduktivního znalostního chování.

 

Cílová skupina stakeholderů: manažeři, podnikatelé, akademičtí pracovníci

Citace: Perotti, F. A., Rozsa, Z., Kuděj, M., & Ferraris, A. (2024). Building a knowledge sharing climate amid shadows of sabotage: A microfoundational perspective into job satisfaction and knowledge sabotage. Journal of Knowledge Management, ahead-of-print(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/JKM-03-2023-0262