Manažerské shrnutí studie „How are leadership discourses reflected in the leadership identity of young adults?“

Cíl: Tento článek se zaměřuje na rozvoj leadershipu u mladých dospělých. Toto téma je významné, protože identita lídra se obvykle formuje v raném věku. Cílem této studie bylo získat poznatky o tom, jak se leadership utváří u mladých dospělých a jak se projevuje v jejich preferované identitě lídra.

Design/metodologie/přístup: K tomuto výzkumu bylo přistupováno z konstruktivistické perspektivy, s využitím analýzy diskurzu. Výzkum je založen na 24 písemných esejích mladých dospělých s manažerským vzděláním, v nichž respondenti sdíleli své rané zkušenosti s vedením lidí.

Zjištění: Autorky identifikovaly osm diskurzů, které rozdělily do dvou skupin: orientace na sebe samého a orientace na ostatní (druhé). První skupina zahrnuje diskurzy: vedení jako převzetí odpovědnosti, vedení jako odvaha, projevení osobních silných stránek a vedení jako role/status. Skupina směrem k ostatním zahrnuje diskurzy, které se k vedení stavějí jako k vyvažování direktivity, koordinaci a organizování práce, individuálního přístupu a řízení výkonu.

Praktické implikace: Zjištění autorek mají zejména praktické důsledky pro pedagogy. Autorky navrhují využití kritické sebereflexe raných zkušeností s vedením lidí a sebereflexi jako účinný nástroj pro rozvoj mladých lídrů.

Společenské implikace: Tato práce zdůrazňuje význam rozvoje mladých lídrů, a to zejména v pozitivní dopadu jejich jednání na následovníky a společnost jako celek. Tím, že se u mladých lídrů podpoří rozvoj manažerských dovedností, iniciuje se řetězovou reakce, která se šíří přes různé úrovně vedení a může vést se společenským změnám.

 

Cílová skupina stakeholderů: vysoké školy, mladí dospělí, organizace

Citace: Lorencová, H., Honsová, P., Pauknerová, D. & Jarošová, E. (2024), „How are leadership discourses reflected in the leadership identity of young adults?“, Journal of Management Development, Vol. 43 No. 1, pp. 124-141. https://doi.org/10.1108/JMD-08-2023-0236