Manažerské shrnutí studie „Žebráci si nemohou vybírat: faktory ovlivňující záměr nakupovat biopotraviny v době pandemie a moderátorská role vnímaných bariér”

Jaké je nákupní rozhodování spotřebitelů? Koupit, či nekoupit kvalitní potraviny? Jakou roli hrají environmentálních problémy, potravinová neofobie, potravinová neofilie, povědomí o zdraví a sociální normy týkající se spokojenosti s biopotravinami? Odpověď na otázky hledá tato studie.

Na základě vyhodnocení 497 dotazníků pomocí metod vícerozměrné analýzy (PLS-SEM) dospěla k závěrům, že otázky životního prostředí, znalost biopotravin, povědomí o zdraví, společenské normy a potravinová neofilie na rozdíl od potravinové neofobie pozitivně souvisí se spokojeností s biopotravinami a ovlivňují nákupní chování spotřebitelů.

 

Cílová skupina stakeholderů: odborníci a organizace zabývající se biopotravinami, veřejnost

Citace: Rehman, S.U., Zhang, Q., Kubálek, J. and Al-Okaily, M. (2023). Beggars can’t be choosers: factors influencing intention to purchase organic food in pandemic with the moderating role of perceived barriers. British Food Journal [online]. 2023, roč. 125, č. 9, s. 3249–3271.

Zdroj: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BFJ-12-2022-1095/full/html