Volby do AS FPH a AS VŠE na funkční období 2021 – 2024

AS FPH vyhlásil řádné volby do Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské (AS FPH) na funkční období 2021 – 2024 na základě usnesení AS FPH ze dne 23. 2. 2021.

 

Termín voleb do AS FPH je stanoven na 27. 4. 2021, čas 9:00-16:00

místo: RB459, 4.  patro Rajské budovy

 

Tento termín, čas a místo stanoví AS FPH také pro volby do AS VŠE podle čl. 3 odst. 5 Volebního řádu AS VŠE. V případě, že bude ze strany AS VŠE navržen pro termín 27. 4. 2021 jednotný čas a jednotné místo pro konání voleb do AS VŠE ve všech volebních obvodech, budou se volby konat na takto stanoveném místě a v takto stanoveném čase. Toto místo a čas bude platné také pro volby do AS FPH.

 

Přihlášky kandidátů do AS FPH a AS VŠE

Přihláška kandidáta do voleb do AS FPH musí obsahovat návrh kandidáta do AS FPH a výslovné prohlášení a podpis navrženého kandidáta, že s touto kandidaturou souhlasí. U kandidátů z řad akademických pracovníků musí návrh obsahovat též název katedry, kterou kandidát reprezentuje.

Přihláška kandidáta do voleb do AS VŠE na Fakultě podnikohospodářské VŠE musí obsahovat návrh kandidáta do AS VŠE a výslovné prohlášení a podpis navrženého kandidáta, že s touto kandidaturou souhlasí.

Přihlášky je třeba doručit v písemné formě do 16. 4. 2021. Za takové doručení je považováno osobní doručení přihlášky předsedovi volební komise nebo podání přihlášky přes podatelnu VŠE v zalepené obálce označené textem „Volby do AS FPH“ nebo „Volby do AS VŠE“ a adresované na jméno předsedy volební komise pro volby AS FPH (předsedu dílčí volební komise pro volby do AS VŠE na FPH).

Pro podávání návrhů je možné využít tyto formuláře:

 

Volební komise pro volby do AS FPH a dílčí volební komise pro volby do AS VŠE na funkční období 2021 – 2024

Pro technické zajištění voleb do AS FPH zřizuje AS FPH dle čl.4 VŘ AS FPH volební komisi, která je zároveň dílčí volební komisí dle čl. 4 Volebního řádu AS VŠE.

Předseda:

Ing. Michal Mervart, Ph.D.

Místopředseda:

Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.

Členové:

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D., Ing. Oldřich Vávra, CSc., Ing. Nikola Krejčová, Ph.D., Ing. Michal Andera, Ph.D.; Ing. Karel Pernica; Mgr. Tereza Králová, Ph.D.