Poradní orgány děkana

Stálé poradní orgány děkana

Vedení fakulty

Členy vedení fakulty jsou děkan, proděkani a tajemník fakulty. Na jednání vedení fakulty mohou být přizvány další osoby. Porady vedení svolává děkan fakulty a projednává na nich koncepční i operativní úkoly v činnosti fakulty. Náměty na jednání vedení fakulty předkládají i ostatní jeho členové, pokud ve věci kompetentně nerozhodnou sami.

Kolegium děkana

Členy kolegia děkana jsou děkan, proděkani, tajemník fakulty, vedoucí kateder a předseda senátu fakulty. Děkan může přizvat na jednání studenty fakulty, pracovníky VŠE či odborníky praxe. O závěrech jednání kolegia rozhoduje děkan, který určí, kdo je povinen přijatý závěr realizovat a v jakém termínu. Kolegium děkana plní funkci evaluačního orgánu pro studijní záležitosti:

  • odborná stanoviska a oponentury změn ve stávajících a v nově připravovaných studijních programech a oborech,
  • akreditace změn a nových studijních předmětů.

Složení kolegia děkana FPH

Oborová rada doktorského studia

Předsedu oborové rady a její členy jmenuje děkan fakulty. Oborová rada zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za akademický rok. Řeší koncepční a další odborné a organizační záležitosti týkající se studijních programů a oborů doktorského studia. V souladu se studijními předpisy navrhuje předměty k akreditaci nebo reakreditaci.

Složení oborové rady FPH

Ediční komise fakulty

Členy ediční komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan. Působnost ediční komise je vymezena vnitřním předpisem fakulty. Ediční komise zejména sleduje úroveň zajištění akreditovaných předmětů fakulty studijními pomůckami, schvaluje ediční plán skript a výukových textů fakulty a rozhoduje o jejich vydání.

Komise pro výběrové řízení

Její působnost je vymezena řádem výběrového řízení VŠE  – Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a pracovních míst vybraných vedoucích funkcí Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 23. května 2008. Členy komise jmenuje děkan fakulty.  Výběrová komise na fakultě má pět členů: předsedu, tři stálé členy, z nichž jeden je zástupce senátu fakulty, a jednoho člena – vedoucího katedry, na kterou se uchazeč hlásí. Výběrovým řízením se obsazují místa akademických pracovníků fakulty, tajemníka fakulty, popř. i vedoucích zaměstnanců, zejména pak zaměstnanců řídících více pracovišť. Postupy výběrového řízení upravuje vnitřní předpis VŠE.

Složení komise pro výběrová řízení FPH

Mohlo by Vás zajímat

Profil fakulty
Vedení a organizační struktura