Přijímací zkoušky pro obor Arts management

Tato stránka popisuje podmínky přijímacího řízení do bakalářského oboru Arts management s počátkem studia v akademickém roce 2018/2019.

Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Fakulta navíc vyžaduje znalost anglického jazyka na úrovni středoškolského vzdělání. Další podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je vykonání přijímací zkoušky, skládající se z

 • testu z anglického jazyka,
 • testu ze základů logického myšlení,
 • testu ze znalostí z oblasti kultury.

Rámcový obsah testu ze základů logického myšlení a testu z anglického jazyka odpovídá úrovni maturity státního gymnázia. Test ze znalostí z oblasti kultury (možno využít informace Katedry Arts Managementu) má prokázat zájem o zvolený obor a je členěn do tří tematických okruhů:

 • otázky zaměřené na kulturně-historický přehled uchazeče,
 • otázky mapující orientaci uchazeče v evropském aktuálním kulturním dění,
 • volitelná část testu (otázky zaměřené do oblasti specializovaných kulturních znalostí, výběr ze tří okruhů):
  1. památky a architektura,
  2. performativní umění (divadlo, film, hudba, tanec),
  3. výtvarné umění (malba, sochařství, fotografie, design).

Doporučená literatura k přijímacím zkouškám:

Všeobecný kulturní přehled

 • Kolektiv autorů. Dějiny zemí koruny české I–II. Praha: Paseka, 2007. ISBN: 80-7185- 607-X.
 • Horáková, Hana. Kultura jako všelék. Vydání 1. Praha: SLON, 2012. ISBN 978-80- 7419-103- 9.
 • Lawless, Robert. Co je to kultura. Olomouc: Votobia, 1996. ISBN 80-7198- 106-0.

Performativní umění

 • Bordwell, David a Thompsonová, Kristin. Dějiny filmu. Praha: AMU/Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80- 7331-207- 7.
 • Brockett, Oscar G. Dějiny divadla. Praha: Divadelní ústav, 2008. ISBN 978-80- 7008-225- 6.
 • Smolka, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Brno: Togga, 2001. ISBN 80-902912- 0-1.

Památky a architektura

 • Herout, Jaroslav. Staletí kolem nás: přehled stavebních slohů. Vyd. 5., přeprac. a dopl. – Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185- 389-5

Výtvarné umění

 • Gombrich, Ernst Hans. Příběh umění. Praha: Mladá fronta a Argo, 2001. ISBN 80-204- 0685-9.

Pokud jste cizí státní příslušník (kromě uchazečů ze Slovenské republiky a uchazečů, kteří mají maturitní zkoušku z českého jazyka) vztahuje se na vás podle podmínek přijímacího řízení povinnost složit vstupní test z českého jazyka s min. 60% úspěšností. Na tento test je třeba se samostatně přihlásit dle pokynů na na stránce katedry anglického jazyka, kde rovněž najdete podrobnosti o obsahu zkoušky a její organizaci.

Forma a rámcový obsah zkoušky, kritéria pro její vyhodnocení

Vykonání přijímací zkoušky má formu tří oddělených písemných testů. Test z anglického jazyka a test ze znalostí z oblasti kultury trvá každý 45 min, test ze základů logického myšlení 60 minut. Z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 50 % bodů. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni maturity státního gymnázia. Test ze všeobecného přehledu (znalostí z oblasti kultury a logického myšlení) má prokázat zájem o zvolený obor. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí. Ukázky minulých testů jsou ke stažení na stránkách Vysoké školy ekonomické v Praze.

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan promine skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia FPH, a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. maturitní zkoušku z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky vykonali v roce 2018 s průměrným prospěchem do 1,4; maturitní vysvědčení musí být předloženo spolu se žádostí o prominutí přijímací zkoušky na studijní oddělení nejpozději do posledního dne předcházejícího přijímací zkoušce, zároveň FPH ověří, že uchazeč podává přihlášku ke studiu na VŠE v Praze poprvé;
 2. získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2018 alespoň 75 % bodů z každé části testu a podají si žádost o prominutí přijímací zkoušky. (Připomínáme, že na Přijímací zkoušky „nanečisto“ se uchazeč přihlašuje mimo řádné přijímací řízení.)

Podrobný postup uplatnění prominutí přijímací zkoušky je uveden na zvláštní stránce.

Způsob ověření podmínek přijetí

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání musí být doloženo nejpozději do posledního dne předcházejícího zápisu. Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (ověření může provést i střední škola, která vysvědčení vystavila). Cizí státní příslušníci, kteří své vzdělání nezískali v České republice nebo ve Slovenské republice, jej prokazují jak odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, tak i současným odevzdáním úředně ověřené kopie Nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Bez předložení těchto dokumentů nemohou být uchazeči přijati do studia. Pokud uchazeči již mají maturitní vysvědčení v době konání přijímacích zkoušek, odevzdají požadované dokumenty komisi při prezenci v době konání přijímacích zkoušek.

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu bodů z předepsaných testů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

Přihláška ke studiu a důležité termíny

Termín odevzdávání přihlášek: 30. duben 2018
Termín testu z českého jazyka pro cizince: 7. červen 2018
Termín přijímací zkoušky (termín si nelze volit): 14. – 15. červen 2018
Termín nahlížení do testů: 25. červen 2018
Termín zápisu přijatých uchazečů do studia: 25. červen 2018

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://insis.vse.cz/prihlaska/. Nezapomeňte si, prosíme, uschovat přihlašovací údaje. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek 650,- Kč  je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se nevrací.

Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny obory bakalářského studia, avšak dle směrnice děkana o přijímacím řízení lze studovat pouze jeden obor. Fakulta nevylučuje, že v případě podání přihlášek na více fakult VŠE či na oba obory Fakulty podnikohospodářské může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná. Zastoupení na základě plné moci (není potřeba úředně ověřovat) je možné. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).