Podmínky přijetí do bakalářského programu Arts management

Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Fakulta navíc vyžaduje znalost anglického jazyka na úrovni středoškolského vzdělání. Další podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je vykonání přijímací zkoušky, skládající se z

 • testu z anglického jazyka,
 • testu ze základů logického myšlení,
 • testu ze znalostí z oblasti kultury.

Rámcový obsah testu ze základů logického myšlení a testu z anglického jazyka odpovídá úrovni maturity státního gymnázia. Test ze znalostí z oblasti kultury (možno využít informace Katedry Arts Managementu) má prokázat zájem o zvolený program a je členěn do tří tematických okruhů:

 • otázky zaměřené na kulturně-historický přehled uchazeče,
 • otázky mapující orientaci uchazeče v evropském aktuálním kulturním dění,
 • volitelná část testu (otázky zaměřené do oblasti specializovaných kulturních znalostí, výběr ze tří okruhů):
  1. památky a architektura,
  2. performativní umění (divadlo, film, hudba, tanec),
  3. výtvarné umění (malba, sochařství, fotografie, design).

Pokud jste neskládal/a maturitní zkoušku z českého resp. slovenského jazyka. vztahuje se na vás podle podmínek přijímacího řízení povinnost složit vstupní test z českého jazyka. Úspěšné složení vstupního testu znamená, že dosáhnete min. 60 % bodů. Na zkoušku je třeba se samostatně přihlásit dle pokynů na na stránce katedry anglického jazyka, kde rovněž najdete podrobnosti o obsahu zkoušky a její organizaci. Test je placený (platba není součástí poplatku za přijímací řízení).

Forma a rámcový obsah zkoušky, kritéria pro její vyhodnocení

Vykonání přijímací zkoušky má formu 3 oddělených písemných testů. Test z anglického jazyka a test ze znalostí z oblasti kultury, test ze základů logického myšlení trvá každý 45 minut. Z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 50 % bodů. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni maturity státního gymnázia. Test ze všeobecného přehledu (znalostí z oblasti kultury a logického myšlení) má prokázat zájem o zvolený program. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí. Ukázky minulých testů jsou ke stažení zde.

Doporučená literatura

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan promine skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia FPH, a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. maturitní zkoušku z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky vykonali v roce 2020 s průměrným prospěchem do 1,4; maturitní vysvědčení musí být předloženo spolu se žádostí o prominutí přijímací zkoušky [docx] na studijní oddělení, které ověří, že uchazeč podává přihlášku ke studiu na VŠE v Praze poprvé;
 2. získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2020 alespoň 75 % bodů z každé části testu a podají si žádost o prominutí přijímací zkoušky [docx].
 3. umístili se na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni a podají si žádost o prominutí přijímací zkoušky. [docx].

Podrobný postup uplatnění prominutí přijímací zkoušky je uveden na zvláštní stránce.

Způsob ověření podmínek přijetí

Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou (případně i nostrifikace) musí být doloženo, resp. doručeno poštou nejpozději do 17. června 2020 do 11:00 hod na studijní oddělení FPH, adresa viz kontakty . Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (ověření může provést i střední škola, která vysvědčení vystavila).

Cizí státní příslušníci, kteří své vzdělání nezískali v České republice nebo ve Slovenské republice, jej prokazují jak odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, tak i současným odevzdáním úředně ověřené kopie Nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Bez předložení těchto dokumentů nemohou být uchazeči přijati do studia. Pokud uchazeči již mají maturitní vysvědčení v době konání přijímacích zkoušek, odevzdají požadované dokumenty komisi při prezenci v době konání přijímacích zkoušek. Bez předložení výše zmíněných dokumentů nemohou být uchazeči přijati do studia.

K ověření Nostrifikační doložky můžete využít i Žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE v Praze v odkazu. Stačí vyplnit elektronickou žádost, zaplatit poplatek podle instrukcí v žádosti a zaslat poštou úředně ověřené kopie příslušných dokladů.

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu bodů z předepsaných testů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

Přihláška ke studiu a důležité termíny

Termín odevzdávání přihlášek: 30. 4. 2020
Termín přijímací zkoušky (termín si nelze volit): 9. – 10. 6. 2020
Termín zápisu přijatých uchazečů do studia: 19. 6. 2020

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://insis.vse.cz/prihlaska/. Nezapomeňte si, prosíme, uschovat přihlašovací údaje. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek 810,- Kč  je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se nevrací.

Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny programy bakalářského studia, avšak dle směrnice děkana o přijímacím řízení lze studovat pouze jeden program. Fakulta nevylučuje, že v případě podání přihlášek na více fakult VŠE či na oba programy Fakulty podnikohospodářské může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná. Zastoupení na základě plné moci (není potřeba úředně ověřovat) je možné. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).