Podmínky přijetí do bakalářského programu Arts management

Platí Informace pro uchazeče o bakalářské a navazující magisterské studium na FPH publikované dne 20. května 2020, pro bakalářský program Arts management tedy následovně:

Děkan Fakulty podnikohospodářské ponechává v platnosti původní kritéria pro odpuštění přijímací zkoušky, tzn. že promine skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia FPH, a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. maturitní zkoušku v roce 2020 z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky vykonali s průměrným prospěchem do 1,4. Tito uchazeči doloží výsledky maturitní zkoušky tak, že zašlou naskenované či vyfotografované maturitní vysvědčení či výpis známek z maturitní zkoušky roku 2020 potvrzený střední školou do 19. 6. 2020 na adresu fph@vse.cz, kdy do předmětu zprávy uchazeči uvedou „maturita“ a do těla zprávy uvedou své jméno, příjmení, rodné číslo a program, na který podali přihlášku;
  2. získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2020 alespoň 75 % bodů z každé části testu. Tito uchazeči zašlou žádost o odpuštění přijímací zkoušky nejpozději do 8. 6. 2020 na adresu fph@vse.cz, kdy do předmětu zprávy uchazeči uvedou „odpuštění zkoušky“ a do těla zprávy uvedou své jméno, příjmení, rodné číslo a program, na který podali přihlášku. Dále pak uvedou termín a výsledky přijímací zkoušky „nanečisto“;
  3. umístili se na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni. Tito uchazeči zašlou žádost o odpuštění přijímací zkoušky nejpozději do 8. 6. 2020 na adresu fph@vse.cz, kdy do předmětu zprávy uchazeči uvedou „odpuštění zkoušky“ a do těla zprávy uvedou své jméno, příjmení, rodné číslo a program, na který podali přihlášku. Dále pak uvedou podrobnosti týkající se příslušné  umělecké soutěže.

 

Ostatní uchazeči z České a Slovenské republiky budou na základě zákona 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 přijímáni na program Arts management na základě součtu bodů za známky z českého/slovenského jazyka a anglického jazyka z pololetního vysvědčení posledního ročníku střední školy. Známky budou mít následující bodovou hodnotu: výborně 100 bodů, chvalitebně 80 bodů, dobře 60 bodů, dostatečně 40 bodů. Tito uchazeči doloží známky tak, že zašlou do 8. 6. 2020 naskenované či vyfotografované pololetní vysvědčení z posledního ročníku střední školy z České a Slovenské republiky na adresu fph@vse.cz , kdy do předmětu zprávy uvedou „pololetní známky“ a do těla zprávy uvedou své jméno, příjmení, rodné číslo a program, na který podali přihlášku.

Pro uchazeče z jiné než České či Slovenské republiky, kteří úspěšně složili vstupní test z českého jazyka, je stanoven termín přijímací zkoušky na 24. 6. 2020. Přijímací zkouška proběhne prezenční formou. Pozvánka bude uchazečům zaslána 10. – 12. 6. 2020. Pokud se tito uchazeči nebudou moci z důvodů restriktivních opatření ČR či mateřské země přijímací zkoušky zúčastnit, vyhlásí FPH další termín přijímací zkoušky v podzimních měsících 2020.

 

Výsledky přijímacího řízení zveřejní fakulta 25. – 26. 6. 2020. Přijatým uchazečům budou společně s rozhodnutím o přijetí zaslány i pokyny o průběhu zápisů do studia.

 

Přihláška ke studiu

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://insis.vse.cz/prihlaska/. Nezapomeňte si, prosíme, uschovat přihlašovací údaje. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek 810,- Kč  je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se nevrací.

Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny programy bakalářského studia, avšak dle směrnice děkana o přijímacím řízení lze studovat pouze jeden program. Fakulta nevylučuje, že v případě podání přihlášek na více fakult VŠE či na oba programy Fakulty podnikohospodářské může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná. Zastoupení na základě plné moci (není potřeba úředně ověřovat) je možné. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).