Podmínky přijetí do bakalářského programu Arts management

Zákonným požadavkem pro přijetí do bakalářského stupně studia je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Dalším požadavkem je znalost anglického jazyka na úrovni středoškolského vzdělání.

Uchazeči budou přijímáni do bakalářského studijního programu Arts management na základě výsledků přijímací zkoušky skládající se:

  • z testu z anglického jazyka,
  • z testu ze základů logického myšlení
  • a z testu ze znalostí z oblasti kultury.

Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 50 % bodů.

Další podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu uskutečňovaného v českém jazyce je prokázání schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce, a to:

  • Úspěšným složením maturitní zkoušky z českého, resp. slovenského jazyka.
  • Pokud v rámci svého studia na střední škole uchazeč neskládal maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, lze ji nahradit úspěšným složením vstupního testu z českého jazyka. Úspěšné složení vstupního testu znamená, že uchazeč dosáhne min. 60 % bodů. Na zkoušku se uchazeč musí samostatně přihlásit a na základě této přihlášky obdrží pozvánku k testu na emailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Test je placený (platba není součástí poplatku za přijímací řízení). Bližší informace k testu a způsobu přihlášení najdete zde. Test je potřeba složit v rámci daného přijímacího řízení vždy nový, a to i v případě, že jste ho již skládali v předchozích letech.

Další podmínkou je zápis do studia v termínu stanoveném fakultou.

 

Způsob ověření podmínek přijetí

Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou uchazeči prokazují nejpozději do posledního dne předcházejícího zápisu odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou zkouškou odevzdání úředně ověřené kopie zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, jeho úředního překladu do českého nebo anglického jazyka a potvrzením příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu.

Přímo na VŠE v Praze lze podat „Žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE v Praze“ a to na edu.vse.cz. VŠE v Praze coby vysoká škola, která obdržela institucionální akreditaci, je podle § 48 odst. 4 až 6 zákona o vysokých školách oprávněna nevyžadovat v přijímacím řízení doklad o obecném uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání a může sama pro účely přijímacího řízení posoudit, zda zahraniční vzdělání uchazeče o studium splňuje podmínku zákona pro přijetí ke studiu.

Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (nostrifikace) se vyžaduje jen v případě, pokud FPH vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace.

 

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu bodů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze. Osobní účast přijatých uchazečů (případně jejich zástupců s plnou mocí) u zápisu do studia je povinná. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.). V případě online zápisu vyjadřuje uchazeč svůj zájem o studium prostřednictvím InSiS – návratky nejpozději v den zápisu.

 

Forma a rámcový obsah zkoušky, kritéria pro její vyhodnocení

Přijímací zkouška u programů vyučovaných v českém jazyce probíhá formou oddělených po sobě bezprostředně následujících testů konaných v počítačových učebnách VŠE. Test ze znalostí z oblasti kultury, test ze základů logického myšlení a test z anglického jazyka trvá 45 min. Z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Rámcový obsah zkoušky z anglického jazyka odpovídá úrovni maturity státního gymnázia. Test ze znalostí z oblasti kultury má prokázat zájem o zvolený program. Test ze základů logického myšlení prověřuje schopnost uchazeče zařazovat dané podmínky do možných souvislostí, prověřuje schopnost uchazeče číst v tabulkách či grafech, pracovat s procenty či řešit úlohy s neznámými veličinami. Pro řešení nejsou nutné hluboké znalosti matematiky. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí.

 

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan promine skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia FPH, a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2023 alespoň 75 % bodů z každé části testu;
  2. umístili se v posledních 4 letech na předních místech ve významné umělecké soutěži na mezinárodní či národní úrovni.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky [docx]

 

Přihláška ke studiu a důležité termíny

 

Termín podávání přihlášek: do 30. 4. 2023
Termín přijímacích zkoušek: 14. a 15.6.2023 (termín si nelze volit)

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://insis.vse.cz/prihlaska/. Nezapomeňte si, prosíme, uschovat přihlašovací údaje. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek 880,- Kč  je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se nevrací.

Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny programy bakalářského studia (ale není možné si volit alternativní program z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek), avšak dle směrnice děkana o přijímacím řízení lze studovat pouze jeden program. Fakulta nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná. Zastoupení na základě plné moci (není potřeba úředně ověřovat) je možné. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).