Podmínky přijetí do bakalářského programu Podniková ekonomika a management

Zákonným požadavkem pro přijetí do bakalářského stupně studia je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dalším požadavkem je znalost anglického jazyka na úrovni středoškolského vzdělání.

Další podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu uskutečňovaného v českém jazyce je prokázání schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce, a to:

 • Úspěšným složením maturitní zkoušky z českého, resp. slovenského jazyka.
 • Pokud uchazeč má jiné občanství než ČR a SR a neskládal maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, lze ji nahradit úspěšným složením vstupního testu z českého jazyka, který organizuje katedra anglického jazyka VŠE. Úspěšné složení vstupního testu znamená, že uchazeč dosáhne min. 60 % bodů. Na zkoušku se uchazeč musí samostatně přihlásit a na základě této přihlášky obdrží pozvánku k testu na emailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Test je placený (platba není součástí poplatku za přijímací řízení). Bližší informace k testu a způsobu přihlášení najdete zde. Test je potřeba složit v rámci daného přijímacího řízení vždy nový, a to i v případě, že jste ho již skládali v předchozích letech.

 

Uchazeči budou přijímáni do bakalářského studijního programu Podniková ekonomika a management na základě výsledků přijímací zkoušky skládající se:

 • z testu z matematiky
 • a z testu z jednoho cizího jazyka (britská angličtina, francouzština, němčina, španělština, pokud nejde o jejich mateřský/rodný jazyk, resp. o úřední jazyk státu, jehož jsou státními příslušníky).

Přijímací zkouška u programů vyučovaných v českém jazyce probíhá formou oddělených po sobě bezprostředně následujících testů konaných v počítačových učebnách VŠE. Test z matematiky a test z jazyka trvá 45 min. Rámcový obsah zkoušky z matematiky a z jazyků odpovídá úrovni maturity státního gymnázia. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí.

Vzorové testy k přijímací zkoušce

 

Test z matematiky

 • U přijímací zkoušky se nesmí používat žádné pomůcky (kalkulačka, tablety, mobily, matematicko-fyzikální tabulky apod.), součástí zadání testu je i přehled nejdůležitějších vzorců, ke stažení zde.
 • Doporučená literatura k přípravě zde.
 • Přípravné kurzy z matematiky.

 

Test z jednoho cizího jazyka

 • Britská angličtina: Přijímací zkouška z angličtiny ověřuje, jaké má uchazeč před vstupem na VŠE znalosti obecné angličtiny v rozsahu učiva na střední škole, tedy na úrovni B1/B2 dle evropského referenčního rámce. Účelem testu je ověřit, jaké má uchazeč předpoklady k samostatnému používání angličtiny jako prostředku komunikace a ke zvládnutí výuky na VŠE, tedy Business English na úrovni B2/C1.
  • Doporučená literatura k přípravě:
   • Povinná literatura obvykle používaná na gymnáziích a ekonomicky zaměřených středních školách.
   • Murphy, R.: English Grammar in Use. Nakladatelství Cambridge. ISBN 978-0-521-18939-2.
 • Francouzština, němčina, španělština: Přijímací testy jsou nastaveny pro úroveň B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

 

Poslední podmínkou je zápis do studia pomocí e-návratky v termínu stanoveném fakultou.

 

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan promine skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia FPH, a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

 1. Uchazeči, kteří studovali na střední škole v České či Slovenské republice a kteří v roce 2024 v rámci svého studia na střední škole skládají maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, mohou být přijati na program Podniková ekonomika a management na základě známek ze střední školy z českého/slovenského jazyka, matematiky a anglického jazyka (alternativou k angličtině je i němčina, francouzština či španělština). Uchazeči tedy doloží do 30. 4. 2024 úředně ověřené kopie pololetního vysvědčení z posledního ročníku střední školy a všechna vysvědčení z předchozích tří let studia. Známkám bude přiřazena bodová hodnota podle následujícího klíče: výborně 100 bodů, chvalitebně 80 bodů, dobře 60 bodů, dostatečně 40 bodů. Z přiřazených bodů za známky z jednotlivých předmětů bude spočítán průměr zaokrouhlený na celé číslo. Součet těchto tří průměrů představuje pak rozhodovací kritérium pro přijetí. Přijímací zkouška může být prominuta nejvýše takovému počtu studentů, který se rovná 50 % předpokládaného počtu uchazečů přijímaných ke studiu.
 2. Získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2024 alespoň 70 % bodů z každé části testu.
 3. Umístili se v posledních 4 letech na předních místech ve významné soutěži na mezinárodní či národní úrovni či vykonávali aktivity hodné zřetele. Tyto žádosti posuzuje děkan individuálně.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky [docx]

 

Způsob ověření podmínek přijetí

Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou uchazeči prokazují nejpozději do posledního termínu potvrzení e-návratky odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou odevzdání úředně ověřené kopie zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, jeho úředního překladu do českého nebo anglického jazyka a potvrzením příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu.

Přímo na VŠE v Praze lze podat „Žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE v Praze“ a to na edu.vse.cz. VŠE v Praze coby vysoká škola, která obdržela institucionální akreditaci, je podle § 48 odst. 4 až 6 zákona o vysokých školách oprávněna nevyžadovat v přijímacím řízení doklad o obecném uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání a může sama pro účely přijímacího řízení posoudit, zda zahraniční vzdělání uchazeče o studium splňuje podmínku zákona pro přijetí ke studiu.

Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (nostrifikace) se vyžaduje jen v případě, pokud FPH vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace.
 

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu bodů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze. Do studia pak budou zapsáni uchazeči, kteří do děkanem stanoveného termínu potvrdí e-návratku.

 

Přihláška ke studiu a důležité termíny

 

Termín podávání přihlášek: do 30. 4. 2024
Termín přijímacích zkoušek: 12. a 13.6.2024 (termín si nelze volit)

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese https://prihlasky.vse.cz. Nezapomeňte si, prosíme, uschovat přihlašovací údaje. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na email, který v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek 930,- Kč je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se nevrací.

Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny programy bakalářského studia (ale není možné si volit alternativní program z důvodu rozdílných přijímacích zkoušek), studovat však lze pouze program jeden. Fakulta nevylučuje, že v případě podání více přihlášek může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.