Podmínky přijetí do bakalářského programu Podniková ekonomika a management

Zákonným požadavkem pro přijetí do bakalářského stupně studia je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Dalším požadavkem je znalost anglického jazyka na úrovni středoškolského vzdělání.

Další podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu uskutečňovaného v českém jazyce je prokázání schopnosti porozumět psanému a mluvenému projevu v českém jazyce, a to:

  • Úspěšným složením maturitní zkoušky z českého, resp. slovenského jazyka.
  • Pokud v rámci svého studia na střední škole uchazeč neskládal maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, lze ji nahradit úspěšným složením vstupního testu z českého jazyka. Úspěšné složení vstupního testu znamená, že uchazeč dosáhne min. 60 % bodů. Na zkoušku se uchazeč musí samostatně přihlásit a na základě této přihlášky obdrží pozvánku k testu na emailovou adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Test je placený (platba není součástí poplatku za přijímací řízení). Bližší informace k testu a způsobu přihlášení najdete zde. Test je potřeba složit v rámci daného přijímacího řízení vždy nový, a to i v případě, že jste ho již skládali v předchozích letech.

Další podmínkou je zápis do studia v termínu stanoveném fakultou.

 

Uchazeči, kteří studovali na střední škole v České či Slovenské republice a kteří v rámci svého studia na střední škole skládají maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka

budou přijímáni na základě známek ze střední školy:

  • z českého/slovenského jazyka
  • z matematiky
  • a z cizího jazyka (je možné zvolit angličtinu, němčinu, francouzštinu či španělštinu).

Uchazeči tedy doloží úředně ověřené kopie pololetního vysvědčení z posledního ročníku střední školy a všechna vysvědčení z předchozích tří let studia (poslední pololetní vysvědčení a tři ročníková vysvědčení) popřípadě katalogové listy. Úředně ověřená vysvědčení/katalogové listy je možné doložit nahráním vysvědčení/ katalogových listů konvertovaných do elektronické podoby (pdf) na pobočkách Czech POINT (popř. u notáře či advokáta) k e-přihlášce (sekce Dokumenty) nebo klasicky úředně ověřenými papírovými kopiemi nebo originály katalogových listů zaslanými poštou na studijní oddělení na jméno Hana Dudová, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 – Žižkov. Podrobný návod, jak konvertovat úředně ověřená vysvědčení do elektronické podoby (pdf) na pobočkách Czech POINT, najdete zde. Do e-přihlášky můžete nahrát vysvědčení i zpětně a to do uzavření přihlášek 30.4. 2021. Stejný termín platí i pro zaslání úředně ověřených kopií poštou.

Známkám bude přiřazena bodová hodnota podle následujícího klíče: výborně 100 bodů, chvalitebně 80 bodů, dobře 60 bodů, dostatečně 40 bodů. Z přiřazených bodů za známky z jednotlivých předmětů bude spočítán průměr zaokrouhlený na celé číslo. Součet těchto tří průměrů představuje pak rozhodovací kritérium pro přijetí.

 

Uchazeči, kteří nestudovali na střední škole v České či Slovenské republice

budou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky skládající se:

  • z testu z matematiky
  • z testu z jednoho cizího jazyka (britská angličtina, francouzština, němčina, španělština, pokud nejde o jejich mateřský/rodný jazyk, resp. o úřední jazyk státu, jehož jsou státními příslušníky).

Přijat může být pouze ten uchazeč, který z každého z testů dosáhne min. 50 % bodů.

 

Způsob ověření podmínek přijetí

Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou uchazeči prokazují nejpozději do posledního dne předcházejícího zápisu odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení.

Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou:

Přímo na VŠE v Praze lze podat „Žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE v Praze“ a to na edu.vse.cz. VŠE v Praze coby vysoká škola, která obdržela institucionální akreditaci, je podle § 48 odst. 4 až 6 zákona o vysokých školách oprávněna nevyžadovat v přijímacím řízení doklad o obecném uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání a může sama pro účely přijímacího řízení posoudit, zda zahraniční vzdělání uchazeče o studium splňuje podmínku zákona pro přijetí ke studiu.

Doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (nostrifikace) se vyžaduje jen v případě, pokud FPH vysloví pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem, a vyzve uchazeče k prokázání vzdělání předložením nostrifikace.

 

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu bodů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze. Osobní účast přijatých uchazečů (případně jejich zástupců s plnou mocí) u zápisu do studia je povinná. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.). V případě online zápisu vyjadřuje uchazeč svůj zájem o studium prostřednictvím InSiS – návratky v den zápisu.

 

Forma a rámcový obsah zkoušky, kritéria pro její vyhodnocení

(pro uchazeče, kteří nestudovali na střední škole v České či Slovenské republice)

Přijímací zkouška probíhá formou oddělených po sobě bezprostředně následujících on-line testů v počítačové místnosti VŠE. Test z matematiky a test z jazyka 45 min. Z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů. Rámcový obsah zkoušky z matematiky a z jazyků odpovídá úrovni maturity státního gymnázia. Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí.

 

Prominutí přijímací zkoušky/ dokládání průměrných známek

Děkan promine dokládání průměrných známek ze středních škol v České či Slovenské republice či skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia FPH, a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. maturitní zkoušku v roce 2021 z českého/ slovenského jazyka, anglického jazyka a matematiky vykonali s průměrným prospěchem do 1,4;
  2. získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2021 alespoň 80 % bodů z každé části testu.

Žádost o prominutí přijímací zkoušky [docx]

Certifikát z anglického jazyka není zohledňován a není možné jím nahradit maturitní známku z anglického jazyka.

 

Přihláška ke studiu a důležité termíny

 

Termín podávání přihlášek: do 30. 4. 2021
Termín přijímacích zkoušek: 14. a 15.6.2021 (termíny si nelze volit) – pouze pro uchazeče, kteří nestudovali na střední škole v České či Slovenské republice

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://insis.vse.cz/prihlaska/. Nezapomeňte si, prosíme, uschovat přihlašovací údaje. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek 870,- Kč  je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se nevrací.

Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny programy bakalářského studia, avšak dle směrnice děkana o přijímacím řízení lze studovat pouze jeden program. Fakulta nevylučuje, že v případě podání přihlášek na více fakult VŠE či na oba programy Fakulty podnikohospodářské může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná. Zastoupení na základě plné moci (není potřeba úředně ověřovat) je možné. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).