Podmínky přijetí do bakalářského programu Podniková ekonomika a management

Zákonnou podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Fakulta navíc vyžaduje znalost anglického jazyka na úrovni středoškolského vzdělání. Další podmínkou přijetí do bakalářského studijního programu je vykonání přijímací zkoušky, skládající se

  • z testu z matematiky,
  • a z testu z jednoho cizího jazyka.

Pokud jste neskládal/a maturitní zkoušku z českého resp. slovenského jazyka. vztahuje se na vás podle podmínek přijímacího řízení povinnost složit vstupní test z českého jazyka. Úspěšné složení vstupního testu znamená, že dosáhnete min. 60 % bodů. Na zkoušku je třeba se samostatně přihlásit dle pokynů na na stránce katedry anglického jazyka, kde rovněž najdete podrobnosti o obsahu zkoušky a její organizaci. Test je placený (platba není součástí poplatku za přijímací řízení).

Forma a rámcový obsah zkoušky, kritéria pro její vyhodnocení

Vykonání přijímací zkoušky z matematiky a cizího jazyka má formu 2 oddělených písemných testů. Test z matematiky lze vypracovávat max. 60 minut a test z jazyka max. 45 min, přičemž z každého testu lze dosáhnout max. 100 bodů.  Kritériem vyhodnocení je správnost odpovědí. Aby mohl být uchazeč zvažován k přijetí, musí z každého z testů dosáhnout min. 50 % bodů. Následné rozhodnutí o přijetí pak závisí na celkovém bodovém pořadí a kapacitě ročníku. Rámcovým obsahem zkoušky je látka na úrovni maturity státního gymnázia. Ukázky minulých testů najdete na stránce v odkazu.

Pro vykonání jazykové části přijímací zkoušky platí: uchazeči píší testy z cizího jazyka, kterým mohou být: angličtina (britská), francouzština, němčina, španělština, pokud nejde o jejich mateřský/rodný jazyk, resp. o úřední jazyk státu, jehož jsou státními příslušníky.

Prominutí přijímací zkoušky

Děkan promine skládání přijímací zkoušky uchazečům, kteří podali přihlášku do bakalářského studia FPH, a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. maturitní zkoušku z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky vykonali v roce 2019 s průměrným prospěchem do 1,4; maturitní vysvědčení musí být předloženo spolu se žádostí o prominutí přijímací zkoušky [docx] na studijní oddělení nejpozději do posledního dne předcházejícího přijímací zkoušce, zároveň FPH ověří, že uchazeč podává přihlášku ke studiu na VŠE v Praze poprvé;
  2. získali v Přijímacích zkouškách „nanečisto“ pořádaných VŠE pro uchazeče o bakalářské studium v roce 2019 alespoň 75 % bodů z každé části testu a podají si žádost o prominutí přijímací zkoušky [docx]. (Připomínáme, že na Přijímací zkoušky „nanečisto“ se uchazeč přihlašuje mimo řádné přijímací řízení.)

Podrobný postup uplatnění prominutí přijímací zkoušky je uveden na stránce v odkazu.

Způsob ověření podmínek přijetí

Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou musí být doloženo nejpozději do posledního dne předcházejícího zápisu, tedy do 20. června 2019 do 11:00 hod na studijní oddělení FPH (osobně či poštou), adresa viz kontakty (případně i s nostrifikací, je-li třeba). Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení (ověření může provést i střední škola, která vysvědčení vystavila).

Cizí státní příslušníci, kteří své vzdělání nezískali v České republice nebo ve Slovenské republice, jej prokazují jak odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, tak i současným odevzdáním úředně ověřené kopie Nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Bez předložení těchto dokumentů nemohou být uchazeči přijati do studia. Pokud uchazeči již mají maturitní vysvědčení v době konání přijímacích zkoušek, odevzdají požadované dokumenty komisi při prezenci v době konání přijímacích zkoušek. Bez předložení výše zmíněných dokumentů nemohou být uchazeči přijati do studia.

K ověření Nostrifikační doložky můžete využít i Žádost o posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení na VŠE v Praze v odkazu. Stačí vyplnit elektronickou žádost, zaplatit poplatek podle instrukcí v žádosti a zaslat poštou úředně ověřené kopie příslušných dokladů.

Rozhodnutí o přijetí

O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí, sestavené podle součtu bodů z předepsaných testů. Podle takto sestaveného pořadí bude přijat takový počet uchazečů, jaký umožní finanční politika státu vůči resortu vysokých škol a kapacity fakulty a Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě, že svého práva na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.) nevyužijí všichni uchazeči, kteří byli přijati, může být na takto uvolněná místa přijata část uchazečů, kteří podají žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Kritériem v tomto případě bude pořadí podle počtu celkem získaných bodů, splnění podmínek přijetí a podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí.

Přihláška ke studiu a důležité termíny

Termín odevzdávání přihlášek: do 30. 4. 2019
Termín přijímací zkoušky (termín si nelze volit): 13. – 14. 6. 2019
Termín nahlížení do testů: bude upřesněno
Termín zápisu přijatých uchazečů do studia: 21. 6. 2019

Přihlášky ke studiu se podávají pouze elektronickou formou na adrese http://insis.vse.cz/prihlaska/. Nezapomeňte si, prosíme, uschovat přihlašovací údaje. Po odeslání přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu, kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek 690,- Kč  je možné uhradit kartou pomocí odkazu v systému pro evidenci přihlášek. Jiné způsoby úhrady přihlášky nejsou možné. Do jedné platby nelze slučovat poplatky za více přihlášek. Uchazeč je považován za přihlášeného v okamžiku, kdy je plně vyplněna elektronická přihláška a kdy je na vyhrazený účet školy řádně připsána celá předepsaná částka. Poplatky za přijímací řízení se nevrací.

Na Fakultu podnikohospodářskou je možné podat přihlášky na všechny programy bakalářského studia, avšak dle směrnice děkana o přijímacím řízení lze studovat pouze jeden program. Fakulta nevylučuje, že v případě podání přihlášek na více fakult VŠE či na oba programy Fakulty podnikohospodářské může dojít k souběhu termínů přijímacích zkoušek.

Osobní účast přijatých uchazečů u zápisu do studia je povinná. Zastoupení na základě plné moci (není potřeba úředně ověřovat) je možné. V případě nedostavení se ztrácí přijatý uchazeč právo na zápis do studia (§ 51 zákona č. 111/1998 Sb.).