Role ve vedení fakulty

Děkan fakulty

Děkan je představitelem fakulty, řídí fakultu, zastupuje ji a jedná jejím jménem. Děkan rozhoduje o všech věcech fakulty, pokud rozhodnutí není zákonem o VŠ, statutem VŠE a fakulty svěřeno jinému akademickému orgánu fakulty. Stálými orgány děkana jsou vedení fakulty, kolegium děkana, oborová rada doktorského studia, disciplinární komise, ediční komise, stipendijní komise a komise pro výběrové řízení. Role poradních orgánů děkana a složení členů komisí najdete na stránce v odkazu.

Děkan zejména:

 • po projednání ve vědecké radě, po schválení senátem fakulty a po projednání s rektorem VŠE zřizuje a ruší pedagogická, vědeckovýzkumná, hospodářská a ostatní účelová pracoviště na fakultě,
 • jmenuje a odvolává vedoucí pracovišť na fakultě,
 • navrhuje a po schválení senátem fakulty jmenuje a odvolává členy vědecké rady fakulty,
 • jmenuje a odvolává tajemníka fakulty,
 • jmenuje a odvolává členy disciplinární komise, členy ediční komise a členy oborové rady pro doktorský studijní program,
 • rektorovi VŠE navrhuje na jmenování a odvolání členy komise pro výběrové řízení,
 • je předsedou vědecké rady fakulty,
 • přímo řídí proděkany, tajemníka a vedoucí kateder na fakultě a středisko informatiky,
 • má dispoziční právo k finančním prostředkům fakulty, se kterými hospodaří v rámci rozdělení finančních prostředků schváleného senátem fakulty,
 • po projednání ve vědecké radě předkládá senátu fakulty změny a návrhy nových studijních programů a oborů fakulty,
 • zabezpečuje vypracování a předkládá senátu výroční zprávu o činnosti fakulty,
 • předkládá senátu fakulty výroční zprávu o hospodaření fakulty.


Proděkani fakulty

Proděkany jmenuje děkan z řad akademických pracovníků fakulty po projednání v senátu fakulty.

Děkan deleguje na proděkana pro zahraniční vztahy řízení aktivit spojených s realizací mezinárodních kontaktů fakulty týkajících se jak zaměstnanců, tak i studentů fakulty. Proděkan pro zahraniční vztahy je zároveň statutárním zástupcem děkana.

Děkan deleguje na proděkanku pro pedagogickou činnost řízení aktivit spojených s realizací:

 • akreditovaných bakalářských, magisterských a magisterských navazujících studijních programů a oborů fakulty, a to v prezenční, kombinované i distanční formě výuky,
 • řízení studijního oddělení fakulty,
 • řízení, včetně předsedání ediční komisi fakulty,
 • řízení činnosti systémového integrátora fakulty.

Do přímé podřízenosti proděkana pro pedagogiku přísluší:

Děkan deleguje na proděkana pro výzkum a doktorské studium řízení aktivit spojených s realizací:

 • vědeckých, výzkumných, vývojových a další tvůrčích činností,
 • akreditovaných doktorských studijních programů a oborů fakulty,
 • habilitačních a jmenovacích řízení,
 • řízení vybraných projektů celoživotního vzdělávání,
 • řízení dokumentačního střediska.

Do přímé podřízenosti proděkana pro výzkum a doktorské studium přísluší:

Děkan deleguje na proděkana pro komunikaci a corporate relations řízení aktivit spojených s:

 • řízením firemní spolupráce,
 • podporou a koordinací fakultní komerční činnosti,
 • řízením vztahů s absolventy fakulty,
 • public relations.

Tajemnice fakulty

Ve smyslu zákona o vysokých školách řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. V této souvislosti zejména:

 • odpovídá za nakládání s přidělenými finančními prostředky v souladu s příslušnými právními předpisy a předpisy VŠE a záměry fakulty, v této souvislosti:
  • se podílí na přípravě návrhu rozpočtu fakulty pro senát FPH, který obsahuje rozdělení přidělených finančních prostředků z úrovně školy na jednotlivé katedry a další útvary fakulty,
  • po schválení výše uvedeného rozpočtu senátem FPH, zabezpečí zavedení rozpočtu fakulty do ekonomického informačního systému školy a přidělení příslušných finančních prostředků na konta analytických účtů kateder a dalších útvarů fakulty,
  • prioritně informuje děkana o všech problémech v hospodaření fakulty a jejích složek, dále informuje děkana fakulty o aktuálních stavech na analytických účtech příslušejících fakultě (kateder, výzkumných projektů, doplňkové činnosti, rozvojových programů apod.) a na žádost děkana i o dalších skutečnostech, které souvisejí s hospodařením, personálními a mzdovými záležitostmi fakulty,
  • na poradách vedení, popř. kolegia děkana informuje o hospodaření fakulty, zvláště pak o rizicích nedočerpání nebo přečerpání přidělených rozpočtových prostředků,
  • zabezpečuje operativní finanční bezhotovostní operace – vystavování objednávek, proplácení faktur týkajících se jak hlavní, tak doplňkové činnosti fakulty,
  • zabezpečuje hotovostní proplacení drobných vydání (do limitu max. 3 tis. Kč),
  • připravuje pro senát FPH zprávu o hospodaření za příslušný uplynulý rok,
 • zabezpečuje řadu operativních úkolů souvisejících se zajištěním personální agendy včetně vyřizování navržených odměn
  • klíčovým dokumentem blíže specifikujícím tuto oblast je Směrnice děkana o pracovně právních vztazích SD-F3-01/09,
  • vede přehled a zabezpečuje proplácení činnosti pomocných vědeckých sil,
  • prioritně informuje děkana o všech problémech v oblasti personální a mzdové a na jeho žádost poskytuje všechny relevantní informace,
  • na poradách vedení a kolegia děkana informuje o všech významných skutečnostech a zejména problémech, které se týkají personální a mzdové agendy,
 • v zájmu zabezpečení výše uvedených úkolů přímo komunikuje s kvestorem a dalšími útvary kvestora, zejména pak ekonomickým odborem rektorátu a mzdovým a personálním oddělením rektorátu.