Role ve vedení fakulty

Děkan fakulty

Od 1. 7. 2014 zastává funkci děkana prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Děkan je představitelem fakulty, řídí fakultu, zastupuje ji a jedná jejím jménem. Děkan rozhoduje o všech věcech fakulty, pokud rozhodnutí není zákonem o VŠ, statutem VŠE a fakulty svěřeno jinému akademickému orgánu fakulty. Stálými orgány děkana jsou vedení fakulty, kolegium děkana, oborová rada doktorského studia, disciplinární komice, ediční komise, stipendijní komise a komise pro výběrové řízení. Role poradních orgánů děkana a složení členů komisí najdete na stránce v odkazu.

Děkan zejména:

 • po projednání ve vědecké radě, po schválení senátem fakulty a po projednání s rektorem VŠE zřizuje a ruší pedagogická, vědeckovýzkumná, hospodářská a ostatní účelová pracoviště na fakultě,
 • jmenuje a odvolává vedoucí pracovišť na fakultě,
 • navrhuje a po schválení senátem fakulty jmenuje a odvolává členy vědecké rady fakulty,
 • jmenuje a odvolává tajemníka fakulty,
 • jmenuje a odvolává členy disciplinární komise, členy ediční komise a členy oborové rady pro doktorský studijní program,
 • rektorovi VŠE navrhuje na jmenování a odvolání členy komise pro výběrové řízení,
 • je předsedou vědecké rady fakulty,
 • přímo řídí proděkany, tajemníka a vedoucí kateder na fakultě a středisko informatiky,
 • má dispoziční právo k finančním prostředkům fakulty, se kterými hospodaří v rámci rozdělení finančních prostředků schváleného senátem fakulty,
 • po projednání ve vědecké radě předkládá senátu fakulty změny a návrhy nových studijních programů a oborů fakulty,
 • zabezpečuje vypracování a předkládá senátu výroční zprávu o činnosti fakulty,
 • předkládá senátu fakulty výroční zprávu o hospodaření fakulty.

Disciplinární komise

Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Funkční období členů disciplinární komise fakulty je nejvýše dvouleté. Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Postup disciplinárního řízení na fakultě upravuje samostatný vnitřní předpis fakulty – Disciplinární řád.

Složení disciplinární komise

 • JUDr. David Šmíd, Ph.D.
 • Ing. et Ing. Josef Krause, Ph.D.
 • Ing. Karel Pernica
 • Ondřej Novák

Proděkani fakulty

Proděkany jmenuje děkan z řad akademických pracovníků fakulty po projednání v senátu fakulty.

Proděkanem pro zahraniční vztahy je prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Děkan deleguje na proděkana pro zahraniční vztahy řízení aktivit spojených s realizací mezinárodních kontaktů fakulty týkajících se jak zaměstnanců, tak i studentů fakulty. Proděkan pro zahraniční vztahy je zároveň statutárním zástupcem děkana.

Proděkanka pro pedagogiku je doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.

Děkan deleguje na proděkanku pro pedagogickou činnost řízení aktivit spojených s realizací:

 • akreditovaných bakalářských, magisterských a magisterských navazujících studijních programů a oborů fakulty, a to v prezenční, kombinované i distanční formě výuky,
 • řízení studijního oddělení fakulty,
 • řízení, včetně předsedání ediční komisi fakulty,
 • řízení činnosti systémového integrátora fakulty.

Do přímé podřízenosti proděkana pro pedagogiku přísluší:

Proděkanem pro vědeckou činnost je doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

Děkan deleguje na proděkana pro vědeckou činnost řízení aktivit spojených s realizací:

 • vědeckých, výzkumných, vývojových a další tvůrčích činností,
 • akreditovaných doktorských studijních programů a oborů fakulty,
 • habilitačních a jmenovacích řízení,
 • řízení vybraných projektů celoživotního vzdělávání,
 • řízení dokumentačního střediska.

Do přímé podřízenosti proděkana pro vědeckou činnost přísluší:

Proděkanem pro spolupráci s praxí a PR je doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.

Děkan deleguje na proděkana pro spolupráci s praxí a PR řízení aktivit spojených s:

 • řízením firemní spolupráce,
 • podporou a koordinací fakultní komerční činnosti,
 • řízením vztahů s absolventy fakulty,
 • public relations.

Tajemnice fakulty

Tajemnicí fakulty je Ing. Martina Poláchová.

Ve smyslu zákona o vysokých školách řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. V této souvislosti zejména:

 • odpovídá za nakládání s přidělenými finančními prostředky v souladu s příslušnými právními předpisy a předpisy VŠE a záměry fakulty, v této souvislosti:
  • se podílí na přípravě návrhu rozpočtu fakulty pro senát FPH, který obsahuje rozdělení přidělených finančních prostředků z úrovně školy na jednotlivé katedry a další útvary fakulty,
  • po schválení výše uvedeného rozpočtu senátem FPH, zabezpečí zavedení rozpočtu fakulty do ekonomického informačního systému školy a přidělení příslušných finančních prostředků na konta analytických účtů kateder a dalších útvarů fakulty,
  • prioritně informuje děkana o všech problémech v hospodaření fakulty a jejích složek, dále informuje děkana fakulty o aktuálních stavech na analytických účtech příslušejících fakultě (kateder, výzkumných projektů, doplňkové činnosti, rozvojových programů apod.) a na žádost děkana i o dalších skutečnostech, které souvisejí s hospodařením, personálními a mzdovými záležitostmi fakulty,
  • na poradách vedení, popř. kolegia děkana informuje o hospodaření fakulty, zvláště pak o rizicích nedočerpání nebo přečerpání přidělených rozpočtových prostředků,
  • zabezpečuje operativní finanční bezhotovostní operace – vystavování objednávek, proplácení faktur týkajících se jak hlavní, tak doplňkové činnosti fakulty,
  • zabezpečuje hotovostní proplacení drobných vydání (do limitu max. 3 tis. Kč),
  • připravuje pro senát FPH zprávu o hospodaření za příslušný uplynulý rok,
 • zabezpečuje řadu operativních úkolů souvisejících se zajištěním personální agendy včetně vyřizování navržených odměn
  • klíčovým dokumentem blíže specifikujícím tuto oblast je Směrnice děkana o pracovně právních vztazích SD-F3-01/09,
  • vede přehled a zabezpečuje proplácení činnosti pomocných vědeckých sil,
  • prioritně informuje děkana o všech problémech v oblasti personální a mzdové a na jeho žádost poskytuje všechny relevantní informace,
  • na poradách vedení a kolegia děkana informuje o všech významných skutečnostech a zejména problémech, které se týkají personální a mzdové agendy,
 • v zájmu zabezpečení výše uvedených úkolů přímo komunikuje s kvestorem a dalšími útvary kvestora, zejména pak ekonomickým odborem rektorátu a mzdovým a personálním oddělením rektorátu.