Společenská odpovědnost

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (dále fakulta) v zájmu naplnění svého strategického záměru – být předním vysokoškolským vzdělávacím pracovištěm zaměřeným na mikrosféru ve středoevropském regionu – se přihlásila k naplňování „Zásad odpovědnosti managementu vzdělávacích organizací“. K naplnění výše uvedeného, v souladu se svým posláním, se svými strategickými záměry i zavedenou organizační kulturou, přijímá vedení fakulty tento dokument, který konkretizuje výše uvedené zásady do podmínek fakulty. Dále uvedený text představuje závazek, který musí být naplňován všemi členy fakulty (jejími zaměstnanci i studenty) a který nad rámec platných právních předpisů, stanovuje hodnoty, zásady a žádoucí vzorce chování při realizaci všech (interních i externích) aktivit fakulty.

Klíčové hodnoty společenského chování směrodatné pro fakultu

 • Rovné příležitosti a právo na soukromí – fakulta poskytuje rovné studijní a pracovní příležitosti všem svým studentům, pedagogům a dalším zaměstnancům ve shodě s jejich zařazením, bez ohledu na jejich národnost, rasu, sexuální orientaci nebo náboženské vyznání či kulturní odlišnost; dává jim tak prostor k tomu, aby mohli rovnou měrou plnit své úkoly na fakultě (v případě studentů – studijní, v případě zaměstnanců – pracovní); fakulta chrání soukromí a osobní údaje svých členů, nepodává důvěrné informace bez jejich svolení.
 • Otevřenost – fakulta považuje pedagogickou, vědeckou a další práci na fakultě za integrální příspěvek k rozvoji lidského poznání a kultury, obhajuje svobodu myšlení, bádání, výměnu názorů a informací, nebrání dialogům a diskusím mezi pedagogy, studenty, podnikatelskými kruhy, státní správou, médií dalšími zainteresovanými stranami o kritických otázkách týkajících se jejích výstupů, ale i o globálním udržitelném rozvoji (pokud k tomu může zaujmout kvalifikované stanovisko); svou činností podporuje udržitelný rozvoj společnosti, je připravena navazovat smysluplné partnerství s externími subjekty.
 • Objektivnost – ve všech aktivitách fakulty musí být uplatňován princip objektivnosti, spravedlnosti a nestrannosti, za tímto účelem musí být využívána legislativní a v případě jejich neexistence předem jasně daná kritéria rozhodování a vyhodnocování, která musí být následně důsledně uplatňována.
 • Transparentnost – ve všech případech (pokud to není omezeno legislativně, např. ochranou osobních údajů), je třeba prezentovat relevantní informace o činnosti fakulty a jejích klíčových rozhodnutích; k tomu se využívají příslušné informační zdroje (ISIS, web fakulty, web kateder), popř. další informační prostředky.
 • Sdílené hodnoty (shared value) – v činnosti fakulty posilovat takové aktivity, které vedle přínosu pro fakultu zároveň vytváří hodnoty pro společnost.

Odpovědné postoje, chování, jednání, praktiky

Členové fakulty se zasazují o zlepšování kvality života členů fakulty, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku. Pro naplnění tohoto záměru přijímají dobrovolně trvalý závazek, ve svých aktivitách spojených s fakultou, chovat se eticky a odpovědně, zejména v následujících oblastech:

 • Na poli každodenní činnosti
  • svým jednáním, vystupováním i všemi formami prezentací přispívat k upevnění vážnosti a dobrého jména fakulty,
  • nepřipustit jakékoliv nelegální výhody pro členy fakulty i pro fakultu jako celek (korupční či podvodné jednání),
  • vzájemně se respektovat (členům fakulty je cizí přezíravý přístup k druhým či dokonce jejich ponižování nebo využívání), objektivně, kriticky, avšak kolegiálně přistupovat k práci svých spolupracovníků nebo spolužáků; respektovat svobodu myšlení, bádání; vzájemně se nerušit, ani neomezovat při výkonu svého poslání na fakultě,
  • ohleduplně a v souladu se svými úkoly využívat materiální zařízení fakulty, resp. školy a dle svých možností je chránit před zneužitím či poškozením a zároveň nepřipustit znehodnocování nehmotných aktiv fakulty jako je její pověst a důvěryhodnost, hodnota značky apod.
 • Na poli ekonomickém
  • ve všech řídicích praktikách zaměřených na činnost fakulty využívat nejlepší postupy,
  • zadávat objednávky dodavatelům, kteří byli vyhodnoceni jako nejvýhodnější,
  • stanovovat transparentní a jednoznačné podmínky pro obchodní partnery, klienty, a zákazníky fakulty,
  • dbát na účelné a efektivní využívání prostředků poskytnutých na pedagogickou činnost, studium, vědeckou činnost, zahraniční a další aktivity z rozpočtu fakulty a školy,
  • nepřipustit upřednostňování, obhajování či účelově prospěšné zdůvodňování aktivit, které by skýtalo lokální prospěch na úkor celofakultního, ani prospěch fakultní na úkor prospěchu celoškolského,
  • nezneužívat materiál, prostory, technické vybavení fakulty a školy a know-how financované fakultou či školou pro vlastní podnikání či vlastní prospěch členů fakulty.
 • Na poli aktivit pedagogických, vědecko-výzkumných, zahraničních vztahů a vztahů s praxí, absolventy fakulty apod.
  • ve svém pracovním či studijním úsilí využívat nejlepší praktiky (cizí jsou členům fakulty všechny nelegální, nekalé a podvodné přístupy dosažení stanovených cílů, stejně jako přivlastňování si výsledků práce druhých),
  • nedublovat výzkum či jiné formy poznání uskutečněné jinde, pokud to není potřebné k ověření, doplnění či porovnání výsledků (včetně opakovaného použití stejné práce s jiným názvem), plně respektovat (v publikačních aktivitách, využívání software atd.) ochranu průmyslového a autorského práva,
  • odmítat realizaci takových aktivit (odborných posudků, hodnotících stanovisek apod.), jestliže by jejich závěry mohly být ovlivněny osobním zájmem člena fakulty (střet zájmů).
 • Na poli environmentálním
  • všemi svými činnostmi, zejména pak aktivitami určenými navenek, posilovat důvěryhodnost fakulty na veřejnosti,
  • realizovat i neziskové aktivity, které přispějí ke společenskému, zejména ekonomickému rozvoji naší společnosti,
  • dodržovat při všech aktivitách, souvisejících s výkonem své činnosti, zásady ochrany životního prostředí v nejširším slova smyslu, zejména pak využívat zdrojů (materiálních, energetických, nakupovaných služeb apod.) v nezbytném rozsahu a minimalizovat rozsah odpadů, dodržovat jeho třídění v souladu se zavedenými postupy v daném regionu.

Naplnění závazku společenské odpovědnosti fakulty

Vedení fakulty zveřejní text společensky odpovědného chování na webu fakulty a jednou ročně provede a zveřejní zprávu o vlastním hodnocení tohoto závazku. Všude tam, kde je to vhodné, bude do výuky citlivě zařazena či připomenuta úloha společenské odpovědnosti organizací. Celý dokument je ke stažení zde.