Program Podniková ekonomika a management

Na Fakultě podnikohospodářské je doktorské studium realizováno ve studijním programu Ekonomika a management obor Podniková ekonomika a management. Standardní doba studia jsou 3 roky. Obor je zaměřen na podstatné prohloubení a rozšíření znalostí absolventů magisterského studia z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, marketingu a úzce souvisejících oborů. Cílem je naučit studenty vědecky pracovat, analyzovat a hodnotit empirická data. Důraz je kladen zejména na aplikaci vědeckých metod a přístupů k řešení podnikové ekonomické a manažerské problematiky v širokém slova smyslu, se zřetelem na možnosti budoucího praktického využití.

V průběhu studia jsou studenti zapojováni do řešení výzkumných projektů vedených jednotlivými pedagogy, povinně se účastní odborných konferencí, seminářů a výsledky své práce publikují v odborných publikacích. Hlavními tématy pak bude problematika chování podniku v rámci nové ekonomiky, efektivní využívání nástrojů adaptace na změněné podmínky s ohledem na prosperitu firmy. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou doktorské disertační práce.

Absolventi jsou připravováni zejména na působení v oblasti vysokoškolského vzdělávání, ve vědecko-výzkumných pracovištích a pro řízení na úrovni vrcholového managementu firem a státních orgánů. Fakulta má akreditováno a přijímá k doktorskému studiu jak uchazeče do prezenční, tak i kombinované formy studia. Studium může být realizováno jak v českém, tak i anglickém jazyce.

Studijní plán

Studijní program DOKTORSKÉHO STUDIA na Fakultě podnikohospodářské VŠE

Aktualizováno pro AR 2018/2019 (in English Business Economics and Management)

Název programu:    EKONOMIKA A MANAGEMENT

Název oboru :  PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT

Garant:       doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D.

Celoškolsky povinný předmět Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
MIE 911 Ekonomie prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. Zkouška
Fakultně povinný předmět Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
IT_910 Základy vědecké práce doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. Zkouška

Povinně volitelné předměty (zajišťuje OVV), nutno zvolit pouze jeden předmět:

Fakultně povinné předměty – volba Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
EKO 905 Kvantitativní nástrojepro ekonomickou analýzu prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc.,MBA Zkouška
STP 915 Statistické metody pro vědecký výzkum prof.Ing. Hana Řezanková, CSc. Zkouška

Z oborově povinných předmětů si doktorand volí pouze jeden předmět vzhledem k tématickému zaměření své doktorské disertační práce. Tyto předměty jsou volitelnou součástí státní doktorské zkoušky.

Oborově povinné předměty – volba Název předmětu Garant předmětu Ukončení předmětu
PE_925 Podniková ekonomika prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Zkouška
PM_912 Management pro budoucnost doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. Zkouška
MG 922 Marketing a chování spotřebitele doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. Zkouška

Po dohodě se svým školitelem si doktorand volí  jeden předmět ze skupiny fakultně volitelných předmětů:

Fakultně volitelné předměty
MIE 921 Teorie firmy doc. PhDr.Libuše Macáková,CSc. Zkouška
MIE 902 Komparace sociálně-ekonomických teorií ve světle globalizace prof. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. Zkouška
PSP 932 Manažerská psychologie a sociologie doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D., prof. Ing. Ivan Nový, CSc. Zkouška
P_901 Řízení lidí pro budoucnost doc. Ing. Otakar Němec, CSc. Zkouška
LOG 931 Logistický management doc. Ing. Petr Pernica,CSc. Zkouška
MG_921 Marketingová strategie doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Zkouška
PM_936 Rizikové rozhodování a management rizika prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. Zkouška
PM_922 Organizační architektura a správa společností prof. Ing. Milan Malý, CSc. Zkouška
AM_901 Ekonomika kultury a europeizační procesy doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Zkouška
PO_921 Výzkum podnikání doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Zkouška

Schváleno vědeckou radou Fakulty podnikohospodářské VŠE 10. 10. 2012