Kolokvia v programu Management a manažerská ekonomie

Dle Standardu doktoranda je povinností:

 • úspěšná prezentace disertačního výzkumu na katedrálním kolokviu v prvním ročníku ,
 • úspěšná prezentace disertačního výzkumu na fakultním kolokviu ve druhém ročníku.

Vypsané termíny níže.

Pro katedrální kolokvium (na konci prvního ročníku) by měl mít student hotovou rešerši článků (cca 80 nejrelevantnějších zdrojů a knih s převahou článků v zahraničních impaktovaných časopisech publikovaných v posledních pěti letech). Rešerší se rozumí kompletně zpracované literature review, ze kterého vyplývají výzkumné otázky. Ty jsou formulovány na základě přehledu o existujícím stavu poznání v oblasti disertační práce. Definování přidané hodnoty, kterou má disertační práce přinést, a to jak pro vědecké poznání ve světovém kontextu, tak pro praxi. Rámcová představa o empirickém výzkumu – návrh výzkumného souboru, metod získávání dat, metod vyhodnocování dat. Z kolokvia vyplynou doporučení pro další zpracování disertační práce. Formulář zde

Na fakultním kolokviu (na konci druhého ročníku) je představena hotová teoretická část práce, finální metodika výzkumu (již po proběhlém odpilotování – vyzkoušení metodiky na malém výzkumném vzorku) a harmonogram sběru dat a vypracování disertační práce. Z kolokvia vyplynou doporučení pro další zpracování disertační práce. Formulář zde

Účastníci kolokvií (katedrální)

 •  Jsou informováni a osloveni vedoucím katedry případně jím určeným „vědeckým“ zástupcem
 • Účastníci: Doktorandi z katedry, jejich školitelé (v případě nemoci školitelem určený zástupce), zástupce katedry s pokročilou znalostí metodologie výzkumu .
 • Min. 4 osoby
 • zápis zajistí školitel (nebo zástupce katedry po domluvě) a předá podepsaný na studijní odd.(Ing. Helclová) neprodleně po skončení kolokvia

Účastníci kolokvií (fakultní)

 • Účastníci: doktorandi- prezentující a jejich školitelé (nebo zástupce viz výše), doktorandi z ostatních ročníků,  minimálně tříčlenná komise složená z oponentů (oslovených proděkanem) a proděkan pro výzkum a doktorské studium (nebo jím určená osoba) a případně další členové akademické obce FPH.
 • O úspěšném absolvování fakultního kolokvia rozhoduje minimálně dvoučlenná komise složená ze jmenovaných oponentů, přičemž rozhodující hlas má předseda komise. Při rozhodování mohou být přítomni další členové akademické obce FPH včetně školitele, ale hlasovací právo nemají.
 • Zápis zajistí předseda komise ve spolupráci s dalším členem komise a školitelem.
 • Termín fakultního kolokvia vyhlášený proděkanem pro výzkum a doktorské studium je závazný
 • oponenti předají své posudky v elektronické podobě školiteli, doktorandovi a členům komise
  • o předání posudků žádáme oponenty v dostatečném předstihu, aby si doktorand mohl připravit reakci

Organizační zajištění (katedrální i fakultní kolokvium)

Student :

 • zašle práci a případně prezentaci (na 15–20 minut)  i další podklady stanovené katedrou minimálně 4 týdny před konáním katedrálního kolokvia na katedru (kontaktní osobě), termín odevzdání může katedra individuálně zkrátit
 • zašle práci  min. 4 týdny (není-li jinak stanovený termín) před fakultním kolokviem školiteli, stanoveným oponentům a členům komise.

Jmenovaný zástupce u katedrálního kolokvia zajistí:

 • stanovení termínů na jednotlivých katedrách (den/místnost) min. 1 měsíce předem (studijní referentka termíny zveřejní na webu fakulty)
 • podrobné organizační zajištění kolokvií (včetně oslovení a pozvání účastníků)
 • předání prezentací a dalších podkladů členům katedry a  pozvaným členům fakulty, kteří se kolokvií budou účastnit
 • ve spolupráci se školitelem vyhotovení zápisu, součástí zápisu je návrh opatření k zapracování. Formulář zde
 • studijní referentce
 • účast (omluvy) prezenčních, kombinovaných doktorandů a školitelů

Fakultní kolokvium:

 • termín je vyhlášen v dostečném předstihu proděkanem pro výzkum a doktorské studium
 • proděken výzkum a PhD studium min. 2  jmenuje oponenty (první je předseda)
 • předseda zajistí vyhotovení zápisu a předání na studijní odd. (Ing. Helclová) včetně všech příloh.
 • studijní odd. zajistí pro vyhlášené termíny místnosti, oznámení doktorandům emailem příp. další org. zajištění

Kontaktní osoby (katedrální kolokvium)

Plánovaná fakultní kolokvia


Vyhlášené termíny

termín

date

hodina

time

místnost

room

student – identifikace studia Školitel/supervisor Téma záv. práce/dissertation topic předseda (píše zápis)/chair (prepares the Report) člen/member člen/proděkan nebo určený zástupce / member/vice/dean or a nominated proxy
12.09.2023 9:00 RB 459/přihlášení zde

Z důvodu nemoci je kolokvium pouze online

Badie Natálie doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Exploring the Impact of Corporate Pledges to Net Zero: Becoming Responsible, Outsourcing the Guilt, or Claiming to Do the Unachievable? dr. Čada

karel.cada.kmps@vse.cz

doc. Bahník
stepan.bahnik@vse.cz
doc. Hudík
12.09.2023 10:00 RB 459 Buriánková Šárka prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Včasná identifiikace podnikové krize – implementace preventivní restrukturalizace doc. Bahník
stepan.bahnik@vse.cz
doc. Cingl
lubomir.cingl [at] vse.cz
doc.Hudík

 

termín

date

hodina

time

místnost

room

student – identifikace studia Školitel/supervisor Téma záv. práce/dissertation topic předseda (píše zápis)/chair (prepares the Report) člen/member člen/proděkan nebo určený zástupce / member/vice/dean or a nominated proxy
05.06.2023 9:00 RB 359 Badie Natálie doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Exploring the Impact of Corporate Pledges to Net Zero: Becoming Responsible, Outsourcing the Guilt, or Claiming to Do the Unachievable? dr. Čada

karel.cada.kmps@vse.cz

dr. Orel

marko.orel@vse.cz

doc. Hudík
05.06.2023 10:00 online – Kliknutím SEM se připojíte ke schůzce. Ernst Jan Stokvis

DBA

doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. What is a good framework transforming a company into a digital twin dr. Orel

marko.orel@vse.cz

dr. Kottika

efthymia.kottika [at] vse.cz

doc. Hudík
05.06.2023 11:00 RB 359 Buriánková Šárka prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Včasná identifiikace podnikové krize – implementace preventivní restrukturalizace doc. Dvouletý

ondrej.dvoulety@vse.cz

doc. Bahník

stepan.bahnik@vse.cz

doc.Hudík
05.06.2023 13:00 RB 359 Kicková Tereza doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. Vliv autentického leadershipu na pracovní well-being, stabilitu a produktivitu zaměstnanců doc. Kubíček

ales.kubicek@vse.cz

doc. Chytková

zuzana.chytkova@vse.cz

doc. Hudík
19.06.2023 9:00 RB 338/online – Kliknutím SEM se připojíte ke schůzce. Arbet Petr doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. Všímavost, autentičnost a pracovní zaujetí: modelování růstu. doc. Chytková

zuzana.chytkova@vse.cz

doc. Houdek

petr.houdek@vse.cz

doc. Hudík
19.06.2023 10:00 RB 338 Válková Tarasová Olga doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. Strategie zvládání stresu u žen v manažerských pozicích: Body and Mind přístup doc. Chytková

zuzana.chytkova@vse.cz

prof. Lukeš

martin.lukes@vse.cz

doc. Hudík
19.06.2023 11:00 RB 338/online – Kliknutím SEM se připojíte ke schůzce. Demir Ferhat prof. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Determinants of Innovative Behavior and Outcomes in Corporate Coworking doc. Machek

ondrej.machek@vse.cz

dr. Kottika

efthymia.kottika@vse.cz

doc. Hudík
19.06.2023 13:00 RB 338 Valenta Lukáš prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Faktory úspěšnosti reorganizací doc. Hudík doc. Houdek

petr.houdek@vse.cz

doc. Machek

ondrej.machek@vse.cz

19.06.2023 14:00 RB 338/online – Kliknutím SEM se připojíte ke schůzce. Hossein Rouhani

DBA

doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Identifying Disruptive Innovations doc. Machek dr. Kottika

efthymia.kottika@vse.cz

doc. Hudík
20.06.2023 9:00 RB 338/online – Kliknutím SEM se připojíte ke schůzce. Krupa Miroslav doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. Přizpůsobení hybridního řízení projektů doc. Dvouletý

ondrej.dvoulety@vse.cz

dr. Čada

karel.cada.kmps@vse.cz

doc. Hudík
20.06.2023 10:00 RB 338/online – Kliknutím SEM se připojíte ke schůzce. Šimůnek David doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. Přenos agendy z managementu na podřízené jako prvek Organizačního Designu v prostředí ČR dr. Čada

karel.cada.kmps@vse.cz

doc. Dvouletý

ondrej.dvoulety@vse.cz

doc. Hudík
20.06.2023 11:00 RB 338 Šiška Miroslav doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D. Showrooming jako nový fenomén na maloobchodním trhu doc. Bahník

stepan.bahnik@vse.cz

doc. Kubíček

ales.kubicek@vse.cz

doc. Hudík
20.06.2023 13:00 RB 338/online – Kliknutím SEM se připojíte ke schůzce. Zámečník Robert doc. Mgr. Radek Tahal, Ph.D. Umělá inteligence v oblasti kvalitativního marketingového výzkumu v ČR doc. Kubíček

ales.kubicek@vse.cz

doc. Bahník

stepan.bahnik@vse.cz

doc. Hudík

 

Katedrální kolokvia

Katedra Datum Čas Místnost Poznámka
Katedra manažerské ekonomie
Katedra logistiky
Katedra marketingu 1)27.06.2023

 

12-13hod.

 

RB 434 1)Bobrytskyy, 2)Vaculová, 3)Kovářová

 

Katedra strategie 04.09.2023 13:00 RB359 Tschackert (1.roč.), prof. Smrčka
Katedra managementu 03.02.2023,
(v angličtině)
12:30-16:00 KM MSc. Azamat Kashebayev (doc. Bahník, doc. Chytková),
Mag. Claudia Pölderl (prof. Nový)
Katedra manažerské ekonomie 31.03.2023 10:00 KMAE Thinh Huu Nguyen, MSc.
Katedra manažerské psychologie a sociologie 5,6,2023 11:00 RB334 Ing. Markoš, doc. Jarošová,
Katedra Arts managementu 21.06.2023 14:00 RB 436 Jana Horová
Katedra podnikání
Katedra personalistiky 14.06.2023 15:00 RB359 Ing. Z. Kronberger