Kolokvia v programu Management a manažerská ekonomie

Dle Standardu doktoranda je povinností:

  • prvního ročníku úspěšná prezentace disertačního výzkumu na katedrálním kolokviu,
  • druhého ročníku úspěšná prezentace disertačního výzkumu na fakultním kolokviu.

Vypsané termíny najdete zde.

Pro katedrální kolokvium (na konci prvního ročníku) by měl mít student hotovou rešerši článků (cca 80 nejrelevantnějších zdrojů a knih s převahou článků v zahraničních impaktovaných časopisech publikovaných v posledních pěti letech). Rešerší se rozumí kompletně zpracované literature review, ze kterého vyplývají výzkumné otázky. Ty jsou formulovány na základě přehledu o existujícím stavu poznání v oblasti disertační práce. Definování přidané hodnoty, kterou má disertační práce přinést, a to jak pro vědecké poznání ve světovém kontextu, tak pro praxi. Rámcová představa o empirickém výzkumu – návrh výzkumného souboru, metod získávání dat, metod vyhodnocování dat. Z kolokvia vyplynou doporučení pro další zpracování disertační práce.

Na fakultním kolokviu (na konci druhého ročníku) je představena hotová teoretická část práce, finální metodika výzkumu (již po proběhlém odpilotování – vyzkoušení metodiky na malém výzkumném vzorku) a harmonogram sběru dat a vypracování disertační práce. Z kolokvia vyplynou doporučení pro další zpracování disertační práce.

Kontaktní osoby

Plánovaná fakultní kolokvia

9.6./RB 338 školitel/školitelka komise komise 21.6./ RB 438 školitel/školitelka komise komise
9:00 10:00 Polychronopoulos Prof. Lukeš Doc. Houdek Prof. Špička 9:00 10:00 Buriánková Prof. Hnilica Doc. Hudík Doc. Dvouletý
10:00 11:00 Katzorke Doc. Kolář Doc. Machek Prof. Špička 10:00 11:00 Roubíček doc. Kolář doc. Hudík doc. Dvouletý
11:00 12:00 Say Doc. Houdek Doc. Hudík Doc. Machek 11:00 12:00 Bittner Doc. Pavelka Dr. K.Čada Doc. Dvouletý
13:00 14:00 Vigier Zouhar Doc. Karlíček Doc. Hudik Doc. Machek 13:00 14:00 Ślapáková Doc. Špaček Dr. K.Čada Doc. Chytková
14:00 15:00 Kicková Doc. Pauknerová Dr. Bahník Doc. Chytková
14:00 15:00 Táborský Doc . Pauknerová Dr.Bahník Doc. Chytková