Kolokvia v programu Management a manažerská ekonomie

Dle Standardu doktoranda je povinností:

 • úspěšná prezentace disertačního výzkumu na katedrálním kolokviu v prvním ročníku ,
 • úspěšná prezentace disertačního výzkumu na fakultním kolokviu ve druhém ročníku.

Vypsané termíny níže.

Pro katedrální kolokvium (na konci prvního ročníku) by měl mít student hotovou rešerši článků (cca 80 nejrelevantnějších zdrojů a knih s převahou článků v zahraničních impaktovaných časopisech publikovaných v posledních pěti letech). Rešerší se rozumí kompletně zpracované literature review, ze kterého vyplývají výzkumné otázky. Ty jsou formulovány na základě přehledu o existujícím stavu poznání v oblasti disertační práce. Definování přidané hodnoty, kterou má disertační práce přinést, a to jak pro vědecké poznání ve světovém kontextu, tak pro praxi. Rámcová představa o empirickém výzkumu – návrh výzkumného souboru, metod získávání dat, metod vyhodnocování dat. Z kolokvia vyplynou doporučení pro další zpracování disertační práce. Formulář zde

Na fakultním kolokviu (na konci druhého ročníku) je představena hotová teoretická část práce, finální metodika výzkumu (již po proběhlém odpilotování – vyzkoušení metodiky na malém výzkumném vzorku) a harmonogram sběru dat a vypracování disertační práce. Z kolokvia vyplynou doporučení pro další zpracování disertační práce. Formulář zde

Účastníci kolokvií (katedrální)

 •  Jsou informováni a osloveni vedoucím katedry případně jím určeným „vědeckým“ zástupcem
 • Účastníci: Doktorandi z katedry, jejich školitelé (v případě nemoci školitelem určený zástupce), zástupce katedry s pokročilou znalostí metodologie výzkumu .
 • Min. 4 osoby
 • zápis zajistí školitel (nebo zástupce katedry po domluvě) a předá podepsaný na studijní odd.(Ing. Helclová) neprodleně po skončení kolokvia

Účastníci kolokvií (fakultní)

 • Účastníci: doktorandi- prezentující a jejich školitelé (nebo zástupce viz výše), doktorandi z ostatních ročníků,  minimálně tříčlenná komise složená z oponentů (oslovených proděkanem) a proděkan pro výzkum a doktorské studium (nebo jím určená osoba) a případně další členové akademické obce FPH.
 • O úspěšném absolvování fakultního kolokvia rozhoduje minimálně dvoučlenná komise složená ze jmenovaných oponentů, přičemž rozhodující hlas má předseda komise. Při rozhodování mohou být přítomni další členové akademické obce FPH včetně školitele, ale hlasovací právo nemají.
 • Zápis zajistí předseda komise ve spolupráci s dalším členem komise a školitelem.
 • Termín fakultního kolokvia vyhlášený proděkanem pro výzkum a doktorské studium  je závazný
 • oponenti předají své posudky v elektronické podobě školiteli a doktorandovi
  • o předání posudků žádáme oponenty v dostatečném předstihu, aby si doktorand mohl připravit reakci

Organizační zajištění (katedrální i fakultní kolokvium)

Student :

 • zašle práci a případně prezentaci (na 15–20 minut)  i další podklady stanovené katedrou minimálně 7 dní před konáním katedrálního kolokvia na katedru (kontaktní osobě)
 • zašle práci  min. 4 týdny (není-li jinak stanovený termín) před fakultním kolokviem školiteli a stanoveným oponentům .

Jmenovaný zástupce u katedrálního kolokvia zajistí:

 • stanovení termínů na jednotlivých katedrách (den/místnost) min. 1 měsíce předem (studijní referentka termíny zveřejní na webu fakulty)
 • podrobné organizační zajištění kolokvií (včetně oslovení a pozvání účastníků)
 • předání prezentací a dalších podkladů členům katedry a  pozvaným členům fakulty, kteří se kolokvií budou účastnit
 • ve spolupráci se školitelem vyhotovení zápisu, součástí zápisu je návrh opatření k zapracování. Formulář zde
 • studijní referentce
 • účast (omluvy) prezenčních, kombinovaných doktorandů a školitelů

Fakultní kolokvium:

 • termín je vyhlášen v dostečném předstihu proděkanem pro výzkum a doktorské studium
 • proděken výzkum a PhD studium min. 2  jmenuje oponenty (první je předseda)
 • předseda zajistí vyhotovení zápisu a předání na studijní odd. (Ing. Helclová) včetně všech příloh.
 • studijní odd. zajistí pro vyhlášené termíny místnosti, oznámení doktorandům emailem příp. další org. zajištění

Kontaktní osoby (katedrální kolokvium)

Plánovaná fakultní kolokvia


Vyhlášené termíny

ročník Celé jméno s tituly Školitel termín typ/pozn. čas Oponent 1 (předseda) Oponent 2 Program Téma
2. Sharfaei Shahab doc. Hudík 23.01.2023/RB359 9:00 Špička Machek MMEE

zápis předán

The effect of technology on the labour market: the moderating impact of minimum wage
3. Badie Natálie, Ing., MIM doc. Tyll 23.01.2023/RB359 10:00 Hudík Čada MME

zápis předán

Customer and employee perception of Corporate Ethics and its effect on corporate efficiency and brand equity
2. Vikram Singh Chowdhary doc. Kolář/Marek Vinš 23.01.2023/RB359 online 11:00 Kubíček Kottika DBA
2. Ernst Jan Stokvis doc. Tyll 23.01.2023/RB359 online? 13:00 Dvouletý Kolář DBA
3. Buriánková Šárka, Ing. prof.  Smrčka 23.01.2023/RB359 omluvila se z účasti 14:00 Dvouletý Hudík MME Včasná identifiikace podnikové krize – implementace preventivní restrukturalizace
2. Schmitt Judith doc. Pauknerová 25.01.2023/RB338 9:00 Lukeš Bahník MMEE

zápis předán

Healthy Leadership – An evaluation of selected leadership styles with regard to their impact on the well-being of employees and their influence on a resilient business culture with special consideration of remote working conditions
3. Táborský Adam, Mgr. et Mgr. doc. Pauknerová 25.01.2023/RB338 online 10:00 Chytková Bahník MME Vliv kontaktu s přírodou na stres a well-being manažerů

Katedrální kolokvia

Katedra Datum Čas Místnost Poznámka
Katedra manažerské ekonomie
Katedra logistiky
Katedra marketingu 1)27.06.2023

 

12-13hod.

 

RB 434 1)Bobrytskyy, 2)Vaculová, 3)Kovářová

 

Katedra strategie 23.01.2023 10:00 RB348 Balogh (1.roč.)
Katedra managementu 03.02.2023,
(v angličtině)
12:30-16:00 KM MSc. Azamat Kashebayev (doc. Bahník, doc. Chytková),
Mag. Claudia Pölderl (prof. Nový)
Katedra manažerské ekonomie 31.03.2023 10:00 KMAE Thinh Huu Nguyen, MSc.
Katedra manažerské psychologie a sociologie
Katedra Arts managementu 1.3.2023 14:00 RB 436
Katedra podnikání
Katedra personalistiky 14.06.2023 15:00 RB359 Ing. Z. Kronberger