Studijní povinnosti programu Management a manažerská ekonomie

Studijní povinnosti programu Management a manažerská ekonomie zahrnují absolvování:

  1. předmětů,
  2. kolokvií,
  3. státní doktorské zkoušky,
  4. malé obhajoby,
  5. velké obhajoby,
  6. další aktivity studijního charakteru, za které doktorand získává body.

Absolvování předmětů představuje složení čtyř zkoušek z jednotlivých povinných, povinně volitelných či volitelných předmětů v průběhu prvního ročníku. Prezenční doktorandi dále musí v prvním ročníku absolvovat Kurz pedagogických a sociálně psychologických dovedností pro doktorandy a akademické pracovníky VŠE organizovaný za účelem přípravy na jejich vlastní výuku. Více se o jednotlivých předmětech dozvíte zde.

Další studijní povinností je úspěšné absolvování katedrálního (v prvním ročníku) a následně i fakultního kolokvia (v druhém ročníku). Více se o jednotlivých kolokviích dozvíte zde.

Po úspěšném zvládnutí jednotlivých předmětů a první publikační činnosti se mohou doktorandi nejpozději na konci druhého ročníku přihlásit ke Státní doktorské zkoušce (3SDZCZ), při které prokazují stupeň zvládnutí metod samostatné vědecké práce a způsobů aplikace nových poznatků, teoretických vědomostí v oboru své disertace, představuje teoretické zakotvení a teze své disertační práce a prezentuje výsledky své dosavadní vědecko-výzkumné činnosti. Další informace ohledně odevzdávaných materiálů, požadované publikace a vypsaných termínech najdete zde.

Ve čtvrtém ročníku je nejprve nutno absolvovat malou obhajobu (podrobnější informace najdete zde), na níž se předkládá již dokončená verze disertační práce. Teprve po jejím úspěšném zvládnutí a splnění všech studijních povinností je možno přihlásit se k velké obhajobě disertační práce (jedná se de facto o předmět 3ODPCZ). Bližší informace o velké obhajobě najdete zde.

Doktorand má během studia povinnost získat 100 bodů, z nichž max. 50 může získat prostřednictvím studia dalších předmětů, seminářů, odborných workshopů nebo díky získání vědeckých projektů. Konkrétně se ve studijní oblasti jedná o následující bodová plnění:

  • absolvování jiného doktorského předmětu na FPH nebo jiných fakultách VŠE: 10 bodů,
  • absolvování metodologických seminářů či předkonferenčních workshopů: 2 body/den,
  • účast na research clubu pořádaném FPH: 1 bod,
  • účast na fakultním kolokviu: 1 bod

Termíny ke splnění studijních povinností jsou stanoveny Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen SaZŘ) a Opatřením děkana FPH č. N09/19, o dalších povinnostech doktorandů na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze (dále jen Standard doktoranda).