Malá obhajoba (MME)

Dle Standardu doktoranda je povinností čtvrtého ročníku úspěšné absolvování malé obhajoby disertační práce. Student předkládá na katedru a studijní referentce elektronickou formou kompletní disertační práci a školitel předkládá protokol o kontrole originality práce pomocí programu Validator (https://validator.vse.cz/index.php). V případě požadavků katedry student předkládá i papírovou verzi. Hotová disertační práce se odevzdává minimálně čtyři týdny před plánovaným termínem malé obhajoby.

Malé obhajoby se obvykle účastní kolektiv katedry (akademičtí pracovníci i doktorandi), příslušný školitel (jen ve výjimečných případech školitelem určený zástupce), oponenti a zástupce fakulty s pokročilou znalostí metodologie výzkumu. Malé obhajoby organizačně zajišťuje příslušná katedra, vč. nalezení vhodného termínu, a informuje účastníky.

U malé obhajoby jsou obvykle dva oponenti: alespoň jeden by měl být odborníkem na metodologii výzkumu a alespoň jeden odborníkem na danou výzkumnou oblast. Stačí, když oponenti mají titul Ph.D. Je nicméně možné doporučit, aby těmito odborníky byli docenti či profesoři, kteří se pak budou jako oponenti účastnit i velké obhajoby. Oponenty navrhuje vedoucí katedry ve spolupráci se školitelem a schvaluje je garant příslušného studijního programu.

Malá obhajoba je v podstatě generální zkouška na závěrečnou obhajobu, takže je na ní předložena hotová disertační práce. Cílem malé obhajoby je zhodnotit, zda disertační práce splňuje požadavky kladené na tyto práce včetně kontroly originality předložené práce. Na malé obhajobě se též posuzuje schopnost prezentovat výsledky disertační práce, splnění daných cílů, obhájení použitých vědeckých metod a musí být přesvědčivě argumentován přínos doktoranda.

Z malé obhajoby je pořizován zápis s uvedením závěru, zda je práce po zapracování změn doporučena k velké obhajobě, nebo k přepracování a opětovnému předložení k malé obhajobě. Pokud je práce vrácena k přepracování, je opakování malé obhajoby možné nejdříve za několik měsíců, protože jsou změny zásadní, vyžadující přepracování velkého rozsahu.

Další organizační zajištění

  • Školitelem (popř. vedoucím katedry) oslovení oponenti a další akademičtí pracovníci se v písemné podobě vyjadřují k práci doktoranda a doktorandovi své připomínky a dotazy předkládají minimálně týden předem (termín odevzdání připomínek může být katedrou individuálně upraven).
  • Zápis zpravidla vyhotovují školitel ve spolupráci se zástupcem fakulty a schvaluje jej vedoucí katedry. Podepsaný zápis je následně předán prostřednictvím studijního oddělení děkanovi, kopie je předána doktorandovi. Součástí zápisu z malé obhajoby je mj. vyjádření, zda je předložená práce disertabilní, jaké další úpravy jsou nutné a návrhy oponentů pro velkou obhajobu. Formulář zápisu ke stažení zde: českoanglická verze verze
  • Nově najdete v InSISu i výsledek malé obhajoby jako běžného předmětu, pouze obhájil/neobhájil. V případě, že student neobhájil, musí jít znovu na malou obhajobu.

Kontaktní osoby

Termíny malých obhajob pro rok 2023

MO/MMEE/30.05.2024/14:00/KPO/RB359/Georgios Polychronopoulos /prof. Lukeš (Reviewers: doc. Dvouletý, ???), VV-doc. Dvouletý

MO/MMEE/19.01.2024/10:00/KMPS/RB334/Judith Schmitt /doc. Pauknerová (Reviewers: doc. Marko Orel, Ph.D., Marit Christensen, NTNU), VV-doc. Mgr. et Mgr. Ing. Štěpán Bahník, Ph.D.

MO/MMEE/06.10.2023/09:00/KMAE/RB459/Shahab Sharfaei/doc. Hudík (Reviewers: doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc.,Ing. Robin Maialeh, Ph.D.)-MS-Teams