Státní doktorská zkouška v programu Management a manažerská ekonomie

Dle Standardu doktoranda je povinností druhého ročníku úspěšné absolvování doktorské státní zkoušky. Pro připuštění k státní doktorské zkoušce musí mít doktorand prokazatelnou publikační činnost buď formou článku v recenzovaném periodiku nebo formou příspěvku ve sborníku vědecké konference indexované v databázi Scopus/WoS nebo příspěvku (s plným článkem, nestačí abstrakt) na světové prestižní vědecké konferenci.

Státní doktorská zkouška prověřuje odborné znalosti doktoranda s důrazem na oblasti, na které je zaměřena zpracovávaná disertační práce. Součástí zkoušky je obhajoba tezí disertační práce. Student prokazuje stupeň zvládnutí širších teoretických vědomostí, metod samostatné vědecké práce a způsobů aplikace nových poznatků v tomto studijním programu a prezentuje výsledky své vědecko-výzkumné činnosti.

Přihlášení probíhá odevzdáním všech podkladových materiálů studijní referentce minimálně 4 týdny před konáním státní zkoušky. Je nutné mít hotovou první část disertační práce a v databázi publikační činnosti VŠE mít zadánu alespoň jednu publikaci. Součástí přihlášky k státní doktorské zkoušce je přehled publikační činnosti a zpráva školitele o vědecké činnosti studenta, které následně musí být schváleny garantem příslušného studijního programu.

Co se týče podkladových materiálů, je třeba na studijní oddělení přinést:

  • vyplněnou přihlášku k SDZ (formulář najdete zde ),
  • 3 exempláře rozpracované disertační práce v rozsahu cca 30 stran (podepsané doktorandem),
  • zprávu školitele o průběhu studijní činnosti a vědecké činnosti doktoranda za celou dobu studia (podepsanou školitelem) a seznam publikační činnosti (podepsaný školitelem i studentem) – formulář najdete zde.
  • seznam okruhů a akademických článků, které doktorand obdržel od školitele na prostudování (viz popis níže)

Státní doktorská zkouška má podobu ústní zkoušky před alespoň tříčlennou komisí a je tvořena dvěma částmi.

První část je tvořena ústní zkouškou z min. třech okruhů, které předem stanoví školitel doktoranda. Okruhy najdete zde Okruhy_CZ_EN (Management 1-13, Ekonomie firmy a odvětví 14-28). Následně je studentovi při zkoušce jeden z těchto okruhů zadán a student v jeho rámci odpovídá. Školitel okruhy vybírá na základě témat obsažených ve studentem vystudovaných předmětech 3MA901 a/nebo 3MI910. Školitel doktoranda rovněž vymezí soubor minimálně deseti akademických článků, které jsou klíčové pro specifickou oblast, ve které doktorand zpracovává disertační práci a jejichž důkladné zvládnutí musí student v průběhu zkoušky prokázat. (Doktorandi mohou mít s sebou články probírané na kurzech a články určené školitelem, vč. poznámek k nim.)

Druhá část má charakter rozpravy nad tezemi disertační práce o minimálním rozsahu 30 stran, písemně předložených minimálně jeden měsíc před předpokládaným datem konání SDZ. Cílem tezí disertační práce je především:

  • na základě literární rešerše představit teoretické zakotvení práce a zejména argumentovat výzkumné otázky/hypotézy/předpoklady,
  • podrobně představit a odargumentovat metodiku práce a ukotvit ji v rámci výzkumných paradigmat, formulovat možná výzkumná omezení,
  • argumentovat teze disertační práce s ohledem na poznatky získané v rámci předmětu 3CV901 – Metodologie vědeckého výzkumu.

Vyhlášené SDZ:

Olga Válková Tarasová/26.01.2024/RB334/10:00/MME

Herman Mahendra Abeykoon, MBA/31.01.2024/16:00/RB434/MMEE

Huu Thinh Nguyen, MSc./13.11.2023/11:00/RB 339

Ing. Robert Zámečník/13.06.2023/____/RB434

Ing. Miroslav Šiška/30.05.2023/10:00/RB434

Ing. Jan Bittner/3.11.2022/10:00/RB 339/

Ing. Shahab Sharfaei/3.11.2022/09:00/RB 339/

Bc. et Bc. Veronika Šlapáková Losová, MSc/28.6.2022/11:30/RB 428

Ing. Michele Stasa/31. 01. 2022/14:00/RB348

Ing. Jan Mojžíš/10. 02. 2022/10:30/RB 459

Filip Roubíček, MSc./15. 02. 2022/09:30/ RB 322