Velká obhajoba disertační práce

Dle Standardu doktoranda je povinností čtvrtého ročníku úspěšné absolvování velké obhajoby disertační práce. Disertační práce má obvykle rozsah 120–150 normostran (bez příloh), tiskne se oboustranně. Doporučené okraje 2,5 cm. Doporučuje se řádkování 1,15 s využitím proporcionálního patkového písma 12 pt. Písmo názvů odstavců a kapitol je přiměřeně větší.

Za disertační práci může být uznán i soubor minimálně 3 spolu souvisejících vědeckých článků k danému tématu již uveřejněných nebo přijatých do tisku v recenzovaných časopisech evidovaných v Social Science Citation Index nebo SCOPUS, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a sjednocujícím komentářem. Student musí být jediným autorem alespoň jednoho z těchto článků (školitel jako spoluautor se nezapočítává do autorských podílů, např. stále by se jednalo o článek jediného autora, pokud student publikuje článek společně se svým školitelem). Zároveň součet autorských podílů musí být roven alespoň 3. Pokud některé články ještě nebyly publikovány, ale byly již přijaty k tisku, musí doktorand před odevzdáním disertační práce k obhajobě doložit u takových článků přijetí k tisku.

Před plánovaným termínem obhajoby doktorské disertační práce musí mít doktorand publikován (nebo prokazatelně přijat k tisku) alespoň jeden článek v databázi SSCI nebo Scopus, ve kterém je prvním autorem, a mít splněny všechny další povinnosti doktorského studia vč. dosažení 100 bodů v požadované struktuře. Dále je třeba v předstihu minimálně 8 týdnů odevzdat disertační práci do InSIS a na studijní oddělení následující dokumenty:

  • 3 exempláře disertační práce v pevné vazbě, oboustranný tisk + ji zaslat i v elektronické podobě na adresu blanka.helclova@vse.cz
  • 10 ks autoreferátu v tištěné podobě (stačí kroužková vazba) + ho zaslat i v elektronické podobě na adresu blanka.helclova@vse.cz. Autoreferát je výrazně zkrácená verze disertační práce – má méně než 30 normostran a měl by obsahovat to nejdůležitější (cíl, hlavní teoretická východiska, jasně popsanou metodiku, konkrétní výsledky disertační práce, v kvantitativních typech prací hlavní testovaný model, charakteristiky původního řešení a přínosů, literatura použitá v autoreferátu). Student by ho měl konzultovat se školitelem, protože autoreferát se předem posílá komisi pro obhajobu disertační práce. Vypracování autoreferátu zabere několik týdnů a je dobré s tím počítat předem.
  • strukturovaný životopis (podepsaný studentem),
  • školitel k podkladům studenta připojí podepsaný protokol o výsledku kontroly práce v antiplagiátorském programu Validátor.vse.cz
  • dopis děkanovi, v němž student žádá o umožnění obhajoby disertační práce (nezávazný vzor zde),
  • krátkou zprávu školitele o průběhu celého studia (podepsanou školitelem) (nezávazný vzor zde),
  • seznam publikační činnosti (podepsaný školitelem a studentem) export z databáze PCVSE , doplňte do šablony pro krátkou zprávu školitele.
  • potvrzení o vložení práce a příloh do InSIS  (POZOR na postup a zveřejnění dis. prací v případě, že se jedná o soubor uveřejněných kvalitních vědeckých článků se sjednocujícím komentářem  SZŘ čl.31 )