Velká obhajoba disertační práce

Dle Standardu doktoranda je povinností čtvrtého ročníku úspěšné absolvování velké obhajoby disertační práce. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.

Disertační práce má obvykle rozsah 120–150 normostran (bez příloh), tiskne se oboustranně. Doporučené okraje 2,5 cm. Doporučuje se řádkování 1,15 s využitím proporcionálního patkového písma 12 pt. Písmo názvů odstavců a kapitol je přiměřeně větší.

Za disertační práci může být uznán soubor minimálně tří spolu souvisejících vědeckých článků, které jsou významným přínosem v oblasti studia a student/ka je jejich hlavním autorem/autorkou. Taková disertační práce musí obsahovat sjednocující komentář.

Před plánovaným termínem obhajoby doktorské disertační práce musí mít doktorand publikován (nebo prokazatelně přijat k tisku) alespoň jeden článek v databázi SSCI nebo Scopus, ve kterém je prvním autorem, a mít splněny všechny další povinnosti doktorského studia vč. dosažení 100 bodů v požadované struktuře. Dále je třeba v předstihu minimálně 8 týdnů odevzdat disertační práci do InSIS a na studijní oddělení následující dokumenty:

  • 3 exempláře disertační práce v pevné vazbě, oboustranný tisk + ji zaslat i v elektronické podobě na adresu blanka.helclova@vse.cz
  • 10 ks autoreferátu v tištěné podobě (stačí kroužková vazba) + ho zaslat i v elektronické podobě na adresu blanka.helclova@vse.cz. Autoreferát je výrazně zkrácená verze disertační práce – má méně než 30 normostran a měl by obsahovat to nejdůležitější (cíl, hlavní teoretická východiska, jasně popsanou metodiku, konkrétní výsledky disertační práce, v kvantitativních typech prací hlavní testovaný model, charakteristiky původního řešení a přínosů, literatura použitá v autoreferátu). Student by ho měl konzultovat se školitelem, protože autoreferát se předem posílá komisi pro obhajobu disertační práce. Vypracování autoreferátu zabere několik týdnů a je dobré s tím počítat předem.
  • strukturovaný životopis (podepsaný studentem),
  • školitel k podkladům studenta připojí podepsaný protokol o výsledku kontroly práce v antiplagiátorském programu Validátor.vse.cz
  • dopis děkanovi, v němž student žádá o umožnění obhajoby disertační práce (nezávazný vzor zde),
  • krátkou zprávu školitele o průběhu celého studia (podepsanou školitelem) (nezávazný vzor zde),
  • seznam publikační činnosti (podepsaný školitelem a studentem) export z databáze PCVSE , doplňte do šablony pro krátkou zprávu školitele.
  • potvrzení o vložení práce a příloh do InSIS  (POZOR na postup a zveřejnění dis. prací v případě, že se jedná o soubor uveřejněných kvalitních vědeckých článků se sjednocujícím komentářem  SZŘ čl.31 )