Státní doktorská zkouška (EK)

Dle Opatření děkana N3/17 ze dne 3.4. 2017 i Opatření děkana N1/14 ze dne 10. 09. 2014 je povinností druhého ročníku úspěšné absolvování doktorské státní zkoušky. Pro připuštění k státní doktorské zkoušce musí mít doktorand prokazatelnou publikační činnost uvedenou v databázi PCVSE.

Státní doktorská zkouška prověřuje odborné znalosti doktoranda s důrazem na oblasti, na které je zaměřena zpracovávaná disertační práce. Součástí zkoušky je obhajoba tezí disertační práce. Student prokazuje stupeň zvládnutí širších teoretických vědomostí, metod samostatné vědecké práce a způsobů aplikace nových poznatků v tomto studijním programu a prezentuje výsledky své vědecko-výzkumné činnosti.

Přihlášení probíhá odevzdáním všech podkladových materiálů studijní referentce minimálně 4 týdny před konáním státní zkoušky. Je nutné mít hotovou první část disertační práce a v databázi publikační činnosti VŠE mít zadánu alespoň jednu publikaci. Součástí přihlášky k státní doktorské zkoušce je přehled publikační činnosti a zpráva školitele o vědecké činnosti studenta, které následně musí být schváleny garantem příslušného studijního programu.

Co se týče podkladových materiálů, je třeba na studijní oddělení přinést:

  • vyplněnou přihlášku k SDZ (formulář najdete zde),
  • 3 exempláře rozpracované disertační práce v rozsahu cca 30 stran (podepsané doktorandem),
  • zprávu školitele o průběhu studijní činnosti a vědecké činnosti doktoranda za celou dobu studia (podepsanou školitelem) a seznam publikační činnosti (podepsaný školitelem i studentem) – formulář najdete zde.

Státní doktorská zkouška má podobu ústní zkoušky před alespoň tříčlennou komisí. V souvislosti s vaší disertační prací budete dotázáni na okruhy některého z vámi absolvovaného předmětu: MIE 905 Předmět Dynamické modely v ekonomii  nebo IT_910 Základy vědecké práce.

Okruhy najdete zde.

Termíny SDZ

Katedra Termín Místnost Odevzdání podkladů do Zúčastní se
Katedra manažerské ekonomie