Manažerské shrnutí studie „Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice“

Cílem studie bylo zhodnotit dopady aktivačního opatření Ministerstva práce a sociálních věcí, poskytovaného jako příspěvek na založení samostatně výdělečné činnosti. Záměrem studie bylo zjistit, do jaké míry se účastníci tohoto programu v roce 2014 vrací zpět do evidence úřadu práce během tří let po ukončení programu, tj. let 2014–2017. Studie metodicky vychází z kontrafaktuální dopadové analýzy, kdy byli účastníci programu spárováni s těmi nezaměstnanými, kteří se žádného z programů aktivní politiky zaměstnanosti nezúčastnili.

Výsledky analýzy ukázaly, že účastníci programů měli v průměru kratší celkovou délku součtu následujících evidencí a v evidenci úřadu práce se následně objevili méněkrát v porovnání s těmi, kteří se žádného programu nezúčastnili. 91,3 % účastníků se do evidence úřadu práce v analyzovaném období nevrátilo. Toto zjištění lze považovat za pozitivní dopad tohoto opatření.

Článek rovněž nabízí řadu doporučení z hlediska cílenosti programu a budoucího výzkumu. Jednou z cílových skupin účastníků programu mohou být na základě provedené analýzy absolventi učebních oborů zakončených výučním listem, a to s maturitou i bez maturity.

 

Cílová skupina stakeholderů: Tvůrci politik podpory podnikání, představitelé a pracovníci Úřadů práce

Citace článku: Dvouletý, O., Hora, O. (2020). Analysis of the start-up subsidy for unemployed in the Czech Republic [Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice]. Politická ekonomie 68(2), 142-167. DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1267

Zdroj: https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2020/02/02.pdf