Manažerské shrnutí Studie „Biological, environmental and socioeconomic determinants of the human birth sex ratio in the Czech Republic“

Cílem studie bylo otestovat empirickou platnost Trivers-Willardovy hypotézy, která předpokládá, že rodičům žijícím v lepších podmínkách, se častěji rodí chlapci. Výsledky studie vychází z velkého datového souboru (N=1,401,851) pro Českou republiku, jakožto příkladu moderní ekonomiky. Studie zahrnovala mimo charakteristiky rodičů i ceny nemovitostí a znečištění životního prostředí, a zaměřila se převážně živě narozené děti. Z výsledků vícenásobné regresní analýzy vycházející z mikroekonomických dat za období let 1992-2010, poskytnutých Českým statistickým úřadem vyplynulo, že ani socioekonomické, ani enviromentální proměnné neovlivňují pohlaví narození dítěte. Předkládaná studie dokládá, že pohlaví dítěte není ovlivněno těmito faktory, a že narození dítěte v České republice je tedy náhodným procesem.

Cílová skupina stakeholderů: Zainteresovaná veřejnost

Citace článku: Houdek, P., Dvouletý, O., & Pažitka, M. (2019). Biological, environmental and socioeconomic determinants of the human birth sex ratio in the Czech Republic. Journal of Biosocial Science, 1-20 (v tisku). DOI: https://doi.org/10.1017/S0021932019000233

Zdroj: Celý článek naleznete zde