Manažerské shrnutí studie „Classifying self-employed persons using segmentation criteria available in the Labour Force Survey (LFS) data“

Článek reaguje na výzvu vědců, podnikatelů a tvůrců politik podpory podnikání, kteří poukazují na nutnost rozlišovat mezi jednotlivými typy podnikatelů. Studie empiricky navazuje na metodický článek Cieślika a Dvouletého (2019), který popisuje vybraná segmentační kritéria, která umožňují empiricky rozlišit jednotlivé typy podnikatelů.

Představená studie prakticky ukazuje, jak vybrané segmentační proměnné (pracovní angažovanost, typ zaměstnání a pracovní zařazení, růstová orientace a ekonomická závislost) mohou být využity v empirickém výzkumu na základě dat z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Článek využívá česká data z roku 2017, která vychází ze speciálního modulu VŠPS, který byl věnován průzkumu podnikatelské aktivity. Článek poukazuje na rozdíly mezi jednotlivými typy podnikatelů, na základě výsledků vybraných statistických testů (testů chí-kvadrátu v kontingenční tabulce a Cramerova V, t-testů)

Přidanou hodnotou článku je demonstrace využití segmentačních proměnných v empirické praxi. Studie vyzývá všechny výzkumníky, aby přispěli svými poznatky k prozkoumání heterogeneity populace podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných. Článek také obsahuje řadů konkrétních doporučení a možných směrů pro budoucí výzkum podnikání na individuální, regionální, národní nebo mezinárodní úrovni.

 

Cílová skupina stakeholderů: Tvůrci politik podpory podnikání, vědci a výzkumníci

Citace článku: Dvouletý, O. (2020). Classifying Self-employed persons using Segmentation Criteria available in the Labour Force Survey (LFS) Data, Journal of Business Venturing Insights (14)2020, e00199, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00199

Zdroj: https://www.researchgate.net/publication/344154595_Classifying_Self-employed_persons_using_Segmentation_Criteria_available_in_the_Labour_Force_Survey_LFS_Data