Manažerské shrnutí studie „Determinants of competitiveness of the Czech SMEs: findings from the Global Competitiveness Project“

Cílem studie bylo zhodnocení faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost českých malých a středních podniků. Konkurenceschopnost byla měřena prostřednictvím komplexního indikátoru reflektujícího firemní zdroje a finančních výsledky. Autoři studie testovali souvislost mezi firemními charakteristikami (velikost, stáří, příslušnost k odvětví a regionální působení) a firemní konkurenceschopnosti za pomoci vícenásobné regresní analýzy. Výsledky studie potvrdily pozitivní souvislost mezi velikostí firmy a konkurenceschopností českých malých a středních podniků. Dále se ukázalo, že nejméně konkurenceschopné jsou firmy působící v zemědělství a podařilo se také prokázat vliv regionálního působení na konkurenceschopnost firmy.

Z analýzy vyplývá, že je důležité, aby manažeři a majitelé malých a středních podniků brali v potaz i rozsah jejich podnikání. Rozšíření podnikatelských aktivit např. prostřednictvím investičních činností, přímého marketingu, zvýšení kvalifikace, nebo agresivní obchodní strategie zaměřené na trhy s nižší konkurencí, mohou posílit konkurenceschopnost malých a středních podniků.

 

Cílová skupina stakeholderů: Podnikatelé a manažeři

Citace: Dvouletý, O., & Blažková, I. (2020). Determinants of competitiveness of the Czech SMEs: findings from the Global Competitiveness Project. Competitiveness Review: An International Business Journal. DOI: https://doi.org/10.1108/CR-01-2020-0007

Zdroj: https://www.researchgate.net/publication/340599772_Determinants_of_Competitiveness_of_the_Czech_SMEs_Findings_from_the_Global_Competitiveness_Project