Manažerské shrnutí studie „Ekonomická výkonnost a indikátory národní konkurenceschopnosti: africké ekonomiky“

Přínosem článku je statistická analýza vztahu mezi ukazateli ekonomické výkonnosti a ukazateli konkurenceschopnosti na příkladu afrických ekonomik. Cílem bylo nalézt odpověď na otázku, do jaké míry ukazatele konkurenceschopnosti poskytují užitečné informace při hodnocení ekonomické výkonnosti. Obvyklý přístup (HDP na hlavu versus indikátory národní konkurenceschopnosti) byl rozšířen o vliv investic. Pro odhady modelů byl použit Arellano-Bond estimátor. Byly identifikovány statisticky významné vztahy mezi ukazateli ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti v případě celého vzorku, ale zejména pro africké ekonomiky se středními příjmy (podle HDP na hlavu). V případě ekonomik s nízkými příjmy však nebyly zjištěny statisticky významné vztahy mezi výkonností ekonomiky a informacemi obsaženými v ukazatelích konkurenceschopnosti. Článek je příspěvkem k analýze ekonomické výkonnosti afrických ekonomik, pro kterou empirické hodnocení možných vazeb mezi ekonomickou výkonností a ukazateli konkurenceschopnosti dosud chybí.

 

Cílová skupina stakeholderů: odborná veřejnost zajímající se o měření nár. konkurenceschopnosti a o vypovídací schopnost kompozitních indikátorů národní konkurenceschopnosti

Citace: Pošta, V., Nečadová, M. (2021) „Economic Performance and Competitiveness Indicators: The Case of African Economies“, Periodica Polytechnica Social and Management Sciences.

Zdroj: https://doi.org/10.3311/PPso.15184