Manažerské shrnutí studie „Estimating the effects of public subsidies on the performance of supported enterprises across firm sizes“

Cílem studie bylo zhodnocení vlivu investičních dotací na finanční výkonnost českých firem s ohledem na jejich velikost. Cílem bylo zjistit, zda podpořené velké firmy vykazují lepší finanční výsledky v porovnání s mikro, malými a středními podniky dva roky po poskytnutí dotace.

Provedená kontrafaktuální dopadová analýza se zaměřila na několik ukazatelů finanční výkonnosti (růst hmotných dlouhodobých aktiv a jejich odpisů, růst tržeb, růst obratu aktiv a souhrnné produktivity výrobních faktorů) podpořených firem.

Výsledky studie potvrdily, že velikost podniku hrála významnou roli u finanční výkonnosti firem, které obdržely dotace, v období let 2007-2013 z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Zatímco u mikropodniků se podařilo prokázat zlepšení finanční výkonnosti dva roky po ukončení programu prakticky ve všech výsledkových indikátorech, u velkých podniků se nepodařilo nárůst konkurenceschopnosti jednoznačně prokázat.

S ohledem na výsledky evaluace OPPI doporučujeme tvůrcům politik podpory podnikání alokovat veřejné prostředky raději mikro podnikům a malým firmám, u kterých je větší pravděpodobnost zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Cílová skupina stakeholderů: Tvůrci politik podpory podnikání

Citace: Dvouletý, O., Blažková, I. & Potluka, O. (2021). Estimating the effects of public subsidies on the performance of supported enterprises across firm sizes. Research Evaluation. DOI: https://doi.org/10.1093/reseval/rvab004

Zdroj